Úloha č. 1

Ktorý vetný člen je základom jednočlennej vety?

A
B
C
D

A: prisudzovací sklad

B: prísudok

C: podmet

D: vetný základ

Úloha č. 2

Ktorý vetný člen je vždy v nominatíve?

A
B
C
D

A: sloveso

B: predmet

C: prísudok

D: podmet

Úloha č. 3

Vo vete Najradšej máme vanilkovú zmrzlinu je podmet :

A
B
C
D

A: máme

B: vyjadrený (my)

C: vyjadrený (zmrzlinu)

D: nevyjadrený


Úloha č. 4

Vo vete Bol raz jeden kráľ je prísudok :

A
B
C
D

A: slovesný (bol)

B: slovesno-menný - bol

C: slovesno-menný bol raz

D: slovesno-menný - bol kráľ

Úloha č. 5

Vo vete Museli sme konečne niečo urobiť je prísudok :

A
B
C
D

A: slovesno-menný - Museli sme konečne niečo urobiť

B: slovesný - urobiť

C: slovesný - museli sme urobiť

D: slovesný - museli niečo urobiť

Úloha č. 6

Písomka bola veľmi ťažká. V tejto vete je prísudok :

A
B
C
D

A: písomka ťažká

B: písomka bola

C: bola ťažká

D: bola veľmi ťažká


Úloha č. 7

Vo vete Nebi svojho brata je podmet :

A
B
C
D

A: nebi

B: brata

C: ty (nevyjadrený)

D: ty (vyjadrený)

Úloha č. 8

Chceli sme sa korčuľovať. Vyber prisudzovací sklad :

A
B
C
D

A: (my) sme sa chceli korčuľovať

B: chceli sme sa korčuľovať

C: korčuľovať

D: chceli sa korčuľovať

Úloha č. 9

Moja mama je veľmi milá. Vyber z vety podmet :

A
B
C
D

A: mama je milá

B: mama

C: milá mama

D: moja mama


Úloha č. 10

Orieškové koláčiky mi veľmi chutia. Vyber prisudzovací sklad :

A
B
C
D

A: koláčiky chutia

B: chutia

C: koláčiky

D: koláčiky mi chutia

Úloha č. 11

Veta Prší je :

A
B
C
D

A: jednočlenná neslovesná

B: dvojčlenná

C: dvojčlenná bez vyjadreného podmetu

D: jednočlenná slovesná

Úloha č. 12

Veta Cestoviny je :

A
B
C
D

A: dvojčlenná slovesná

B: slovesná

C: neslovesná

D: jednočlenná neslovesná


Úloha č. 13

Vo vete Kúpili sme čerstvé ovocie je podmet :

A
B
C
D

A: nevyjadrený (my)

B: ovocie

C: čerstvé ovocie

D: vyjadrený (my)