Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: ρ

B: m

C: d

D: V

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: liter

B: mililiter

C: meter kubický

D: decimeter kubický

Úloha č. 3

7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 0,0007

B: 0,007

C: 700

D: 7000


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: rovnakú

B: závisí to do hmotnosti

C: nedá sa určiť

D: rozličnú

Úloha č. 5

Dve kocky s rovnakým objemom 1cm3 z hliníka majú ............................................... hmotnosť

A
B
C
D

A: závisí od objemu

B: rozličnú

C: nedá sa určiť

D: rovnakú

Úloha č. 6

Teleso s hustotou 770 kg/m3 vložíme do nádoby s vodou, ktorá má hustotu 1000 kg/m3. Ako sa bude toto teleso vo vode správať?

A
B
C
D

A: plávať

B: klesať ku dnu

C: nedá sa určiť

D: vznášať sa


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 6,110 kg/m3 = 6110 g/cm3

B: 6110 kg/m3 = 6,11 g/cm3

C: 6110 g/cm3 = 6110000kg/m3

D: 611 kg/m3 = 0,611 g/cm3

Úloha č. 8

Usporiadaj kvapaliny - mlieko, med, olej smerom od dna k hladine, ak ich nalejeme do jednej nádoby. Mlieko -hustota 1040 kg/m3, med -hustota 1420 kg/m3, olej -910 kg/m3

A
B
C
D

A: mlieko, olej, med

B: med, mlieko, olej

C: olej ,mlieko med

D: med, olej, mlieko

Úloha č. 9

Hustotu látky v kg/m3 vypočítame, ak hmotnosť telesa v kg vydelíme jeho ..........................

A
B
C
D

A: hmotnosťou v g

B: objemom v cm3

C: objemom v m3

D: dĺžkou v m3


Úloha č. 10

Čím má teleso väčší objem, tým sa ponorí do kvapaliny

A
B
C
D

A: nezávisí to od objemu

B: viac

C: menej

D: nedá sa to určiť

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = m : V

B: ρ = m . V

C: ρ = V : m

D: ρ = V . m

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: nezávisí od hmotnosti

B: viac

C: nedá sa určiť

D: menej


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: sa vznáša

B: pláva

C: klesá ku dnu

D: nedá sa určiť

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: klesá ku dnu

C: potápa sa

D: pláva

Úloha č. 15

Ak je hustota telesa rovná 1 g/cm3 , teleso vo vode s hustotou 1g/cm3

A
B
C
D

A: klesá ku dnu

B: nedá sa určiť

C: pláva

D: vznáša sa


Úloha č. 16

Keď znížime teplotu látky, jej hustota sa

A
B
C
D

A: nezmení sa

B: nedá sa určiť

C: zmenší

D: zväčší

Úloha č. 17

Z telies, ktoré majú rovnakú hmotnosť bude viac ponorené vo vode

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: nezávisí od objemu

C: teleso s väčším objemom

D: teleso s menším objemom

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: m, gram

B: h, gram

C: m , kilogram

D: h, kilogram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: kg/m3

B: g/cm3

C: g/ dm3

D: kg/ dm3

Úloha č. 20

Balón naplnený héliom s hustotou 0,18 kg/m3 bude vo vzduchu s hustotou 1,29 kg/m3

A
B
C
D

A: klesať nadol

B: nedá sa určiť

C: stúpať nahor

D: závisí od veľkosti balóna

Úloha č. 21

Vypočítaj hustotu látky s objemom 5 ml a hmotnosťou 10 g

A
B
C
D

A: 0,5 g/cm3

B: 2 g/cm3

C: 2 kg/m3

D: 0,5 kg/m3


Úloha č. 22

Urč hustotu telesa s objemom 400 litrov a hmotnosťou 2 q

A
B
C
D

A: 0,005 q/l

B: 0,5 kg/m3

C: 500 kg/m3

D: 200 kg/m3