Úloha č. 1

1. fáza národného hnutia

A
B
C
D

A: 1780-1835

B: 1780-1820

C: 1820-1835

D: 1820-1848

Úloha č. 2

Vedúcou osobnosťou 2. fázy národného hnutia bol

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Ľ. Štúr

C: Anton Bernolák

D: P.J.Šafárik

Úloha č. 3

Anton Bernolák uzákonil bernolákovčinu

A
B
C
D

A: roku 1787 na základe trnavského nárečia

B: roku 1787 na základe turčianskeho nárečia

C: roku 1887 na základe trnavského nárečia

D: roku 1788 na základe trnavského nárečia


Úloha č. 4

Diela Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách, Slovár ...., Slovenská gramatika napísal

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Ján Hollý

C: Juraj Fándly

D: Ľudovít Štúr

Úloha č. 5

Slovenské učené tovarišstvo založili .... roku ....

A
B
C
D

A: A. Bernolák, J, Fándly 1795

B: A. Bernolák, J, Fándly 1892

C: A. Bernolák, J, Hollý 1792

D: A. Bernolák, J, Fándly 1792

Úloha č. 6

V Pešti pôsobil,nadväzoval vzťahy so Slovanmi, napísal Slávy dcéru

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Anton Bernolák

C: Ján Hollý

D: P.J.Šafárik


Úloha č. 7

Centrami druhej fázy národného hnutia boli

A
B
C
D

A: Budín a Pešť

B: Pešť a Trnava

C: Budín a Trnava

D: Bratislava a Budín

Úloha č. 8

V tretej fáze národného hnutia sa centrom v 30.rokoch stalo

A
B
C
D

A: evanjelické lýceum v Kežmarku

B: katolícke lýceum v Bratislave

C: evanjelické lýceum v Bratislave

D: evanjelické lýceum v Martine

Úloha č. 9

Na čele maďarizačného hnutia v Uhorsku stál

A
B
C
D

A: Janko Matúška

B: Ľudovít Štúr

C: cisár Jozef II.

D: Lajos Kossuth


Úloha č. 10

Pieseň Nad Tatrou sa blýska napísal ..... pri príležitosti....

A
B
C
D

A: Janko Matúška, verejného odchodu študentov z Bratislavy

B: J.M. Hurban, verejného odchodu študentov z Bratislavy

C: Janko Matúška, verejného odchodu študentov z Trnavy

D: Janko Matúška, verejného odchodu učiteľov z Bratislavy

Úloha č. 11

Spisovnú slovenčinu uzákonili....... roku.....na základe.....nárečia

A
B
C
D

A: Ľ.Štúr, J.M.Hurban,Janko Matúška, 1843,turčianskeho

B: Ľ.Štúr, J.M.Hurban,M.M.Hodža, 1843,trnavského

C: Ľ.Štúr, J.M.Hurban,M.M.Hodža, 1843,turčianskeho

D: Ľ.Štúr, J.M.Hurban,M.M.Hodža, 1845,turčianskeho

Úloha č. 12

Jazykovedné diela Ľ. Štúra

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej, Slovenská gramatika

B: Nárečie slovenské alebo potreba...,Slovenská gramatika

C: Nárečie slovenské alebo potreba..., Slovár ...

D: Nárečie slovenské alebo potreba..., Náuka reči slovenskej


Úloha č. 13

Doplň roky: Spolok Tatrín...., vydávanie novín ....., Ľ. Štúr poslanec...

A
B
C
D

A: 1845,1845,1847

B: 1844,1845,1847

C: 1844,1846,1847

D: 1844,1845,1848

Úloha č. 14

Na obrázku je

A
B
C
D

A: J. Hollý

B: J. Fándly

C: Ľ. Štúr

D: A. Bernolák

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: Ľ. Štúr

B: A.Bernolák

C: P.J.Šafárik

D: J.Hollý