Úloha č. 1

Pomenuj nepriame pomenovania : bledý ako stena, čo si kto navaril, nech si aj zje,kto neskoro chodí, sám sebe škodí, mlieko mu tečie po brade,padla kosa na kameň.

A
B
C
D

A: prirovnanie, príslovie, príslovie,porekadlo, príslovie

B: príslovie, príslovie, porekadlo,porekadlo, porekadlo

C: prirovnanie, porekadlo, príslovie, porekadlo,príslovie

D: prirovnanie, príslovie, príslovie, porekadlo,porekadlo

Úloha č. 2

Význam frazeologizmu : Vyhrávajú mu v bruchu muzikanti.

A
B
C
D

A: mí chuť tancovať

B: je hladný

C: je smädný

D: je veselý

Úloha č. 3

Vznikajú tak, že sa prenáša pomenovanie z jedného predmetu, javu na iný predmet jav -

A
B
C
D

A: prirovnania

B: združené pomenovania

C: nepriame pomenovania

D: priame pomenovania


Úloha č. 4

Vyber frazeologickú jednotku, ktorá najvýstižnejšie opisuje situáciu :

A
B
C
D

A: usmieva sa ako slniečko

B: hľadí ako teľa na nové vráta

C: prší mu do nosa

D: div mu oči nevypadnú

Úloha č. 5

Dokonči frazeologizmy : Ako sa do hory volá, ...., Bez práce ...., Vrana k vrane sadá ....

A
B
C
D

A: tak sa z hory ozýva, nie sú koláče, rovný rovného si hľadá.

B: tak sa z hory ozýva, nie sú buchty, rovný rovného si hľadá.

C: tak sa z hory ozýva, nie sú koláče, kto vysoko lieta.

D: tak sa z doliny ozýva, nie sú koláče, rovný rovného si hľadá

Úloha č. 6

Pomenuj nepriame pomenovania : učím Detvana, kvapky dažďa tancovali, domy ako šperky zo slonoviny, škola ide na výlet

A
B
C
D

A: metonymia, personifikácia, prirovnanie, metonymia

B: metonymia, personifikácia, prirovnanie, metafora

C: metafora, personifikácia, prirovnanie, metonymia

D: personifikácia, personifikácia, prirovnanie, metonymia


Úloha č. 7

Vyber frazeologickú jednotku, ktorá najvýstižnejšie opisuje situáciu :

A
B
C
D

A: Kto vysoko lieta, nízko padá.

B: jablko nepadá ďaleko od stromu

C: treba pozbierať jablká

D: červené jablká

Úloha č. 8

Rozlíš : Kto robí, vyrobí. Petera a a Pavol rozsievajú huby.Ťahá ako kôň. Bociany sa tárajú, bude špatný čas.

A
B
C
D

A: príslovie, pranostika, porekadlo, pranostika

B: príslovie, pranostika, príslovie, pranostika

C: porekadlo, pranostika, porekadlo, pranostika

D: porekadlo, pranostika, príslovie, pranostika

Úloha č. 9

Čo do radu nepatrí ? starobný dôchodok, hojdacie kreslo, obytný dom, vysoká škola, šikovní žiaci, horský bicykel, kolieskové korčule

A
B
C
D

A: kolieskové korčule

B: šikovní žiaci

C: obytný dom

D: hojdacie kreslo


Úloha č. 10

Čo do radu nepatrí ? piano, flauta, blues, husle, symfónia, harfa, gitara

A
B
C
D

A: husle

B: piano

C: harfa

D: gitara

Úloha č. 11

Viacslové ustálené spojenia, ktoré pomenúvajú skutočnosť ...., sa nazývajú ...... - osobné auto, železničná stanica,

A
B
C
D

A: priamo, frazeologizmy

B: priamo, združené pomenovania

C: nepriamo, frazeologizmy

D: nepriamo, združené pomenovania

Úloha č. 12

Podstatné mená detektívny, práca, dospelosť vznikli slovotvorným postupom, ktorý sa nazýva :

A
B
C
D

A: skladanie

B: tvorenie nových slov z cudzích slov

C: tvorenie nových slov odvodzovaním

D: skracovanie


Úloha č. 13

Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová neologizmami :

A
B
C
D

A: prípad, kriminalista, fascinovať

B: detektív, kriminalista, fascinovať

C: detektív, dospelosť, fascinovať

D: detektív, kriminalista,starká

Úloha č. 14

Pomenuj : ZŠ,Slovnaft,m,atď., TANAP

A
B
C
D

A: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratka

B: skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratk. slovo

C: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, skratka,skratk. slovo

D: iniciál. skratka,skratk. slovo,značka, značka,skratk. slovo

Úloha č. 15

Čo do radu nepatrí : SND, SR,PSČ, TANAP, SDKU, OU, SNP

A
B
C
D

A: SNP

B: SND

C: TANAP

D: OU


Úloha č. 16

Čo do radu nepatrí : m,l,km,Sk, s., kcal, kj, kg

A
B
C
D

A: kcal

B: l

C: s.

D: kg

Úloha č. 17

Čo do radu nepatrí : školský, školopovinný, školák, školáčka, záškolák

A
B
C
D

A: školáčka

B: školský

C: záškolák

D: školopovinný

Úloha č. 18

Čo do radu nepatrí : zemepis, vodohospodársky, podvodný, vodoliečba, kúpeľný

A
B
C
D

A: zemepis

B: podvodný, kúpeľný

C: zemepi, podvodný

D: kúpeľný