Úloha č. 1

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: t, ˚C

B: Q, ˚C

C: Q, J

D: t, ˚J

Úloha č. 2

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: z ohňa a Slnka

B: v medenej vidličke

C: v kvapaline v radiátore

D: vo vzduchu v miestnosti

Úloha č. 3

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: fyzikálna veličina, energia

B: okamžitý stav, energia

C: energia, okamžitý stav

D: okamžitý stav, fyzikálna veličina


Úloha č. 4

Teplo sa môže šíriť

A
B
C
D

A: vedením, prúdením, topením

B: sálaním, prúdením, žiarením

C: vedením, prúdením, tuhnutím

D: vedením, prúdením, žiarením

Úloha č. 5

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: t

B: Q

C: m

D: q

Úloha č. 6

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: striebro

B: srsť

C: perie

D: plast


Úloha č. 7

Vyber správny výsledok : 5 kJ = MJ

A
B
C
D

A: 500

B: 5000

C: 0,05

D: 0,005

Úloha č. 8

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

B: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

C: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt

D: vždy, bez ohľadu na teplotu telies

Úloha č. 9

Koľko litrov studenej vody s teplotou 20 ˚C sme primiešali do 40 litrov horúcej vody s teplotou 100 ˚C, ak sa po tepelnej výmene sa teplota ustálila na hodnote 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 42

B: 40

C: 52

D: 50


Úloha č. 10

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: kilojoule

B: kJ / kg

C: Joule

D: J/kg . ˚C

Úloha č. 11

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: zvýši, zníži

B: nezmení, zníži

C: zníži, zvýši

D: zvýši, nezmení

Úloha č. 12

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: - 6 ˚C

B: - 4 ˚C

C: 6 ˚C

D: - O,4 ˚C


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaký objem a rôzna látka

B: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

C: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

D: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

Úloha č. 14

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 1 kg horúceho mlieka s teplotou 90°C a 1 kg studeného mlieka s teplotou 20°C.

A
B
C
D

A: 70

B: 55

C: nedá sa určiť

D: 110

Úloha č. 15

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: odovzdáva, znižuje

B: odovzdáva, zvyšuje

C: prijíma, zvyšuje

D: prijíma, znižuje


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Teplo nemôže byť nulové

B: Na meranie tepla používame kalorimeter

C: Teplo sa označuje c

D: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: c, J/kg. ˚C

B: c, kJ/kg.

C: Q, J/kg.

D: Q, J/kg. ˚C

Úloha č. 18

Urč teplo, ktoré prijíme 2 q vody, ak sa zohreje o 5 ˚C . c = 4, 18 kJ/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 4180 J

B: 4180000 J/kg

C: 4180 J/ kg. ˚C

D: 4180000 J


Úloha č. 19

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 40 ˚C

C: 35 ˚C

D: 50 ˚C

Úloha č. 20

Teplo závisí od

A
B
C
D

A: hmotnosti, skupenstva, teploty

B: hmotnosti, začiatočnej teploty, skupenského tepla

C: hmotnosti, teplotného rozdielu, mernej tepelnej kapacity

D: hmotnosti, tepelného rozdielu, mernej teplotnej kapacity

Úloha č. 21

Pre teleso, ktoré sa pri tepelnej výmene zohrieva z t1=10°C na t2=85°C platí:

A
B
C
D

A: odovzdáva teplotu

B: prijíma teplo

C: prijíma teplotu

D: odovzdáva teplo


Úloha č. 22

V pevných látkach častice ...................................................., okolo ktorých ....................................

A
B
C
D

A: majú stále polohy, kmitajú

B: sú blízko pri sebe, poletujú

C: sú ďaleko od seba, poletujú

D: Majú stále polohy, voľne poletujú

Úloha č. 23

Ak teleso roztopím, získam kvapalinu s teplotou

A
B
C
D

A: 100 ˚C

B: vyššou ako teplota topenia

C: rovnakou ako teplota topenia

D: nižšou ako teplota topenia

Úloha č. 24

Látky s malou mernou tepelnou kapacitou sa:

A
B
C
D

A: rýchlo zohrievajú a rýchlo ochladnú

B: rýchlo zohrievajú a pomaly ochladnú

C: pomaly zohrievajú a rýchlo ochladnú

D: pomaly zohrievajú, pomaly ochladnú


Úloha č. 25

Teplo vo vykurovanej miestnosti sa z radiátora do celej miestnosti šíri

A
B
C
D

A: vedením

B: prúdením

C: teplo sa nešíri

D: žiarením

Úloha č. 26

Vyber možnosť, kde sú iba skupenské premeny, kde sa teplo prijíma

A
B
C
D

A: topenie, var

B: var, tuhnutie

C: topenie, kondenzácia

D: tuhnutie, kondenzácia

Úloha č. 27

K akej fyzikálnej zmene dochádza počas vyparovania

A
B
C
D

A: kvapalina odovzdáva teplo

B: kvapalina teplo neprijíma ani neodovzdáva

C: kvapalina prijíma teplo

D: plyn prijíma teplo


Úloha č. 28

Urči teplotu studenej vody s objemom 100 ml , ktorú zmiešame so 100 ml horúcej vody s teplotou 85 ˚C. Výsledná teplota po tepelnej výmene je 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 25 ˚C

B: nedá sa určiť

C: 45 ˚C

D: 35 ˚C

Úloha č. 29

Pri samotnej skupenskej premene kvapalnej látky na plynnú látku sa teplota ......................................, látka prijíma ......................................

A
B
C
D

A: nemení, skupenské teplo varu

B: zvyšuje, teplo

C: nemení, teplo

D: zvyšuje, skupenské teplo topenia

Úloha č. 30

Merná tepelná kapacita zlata je 130 J/kg . °C. Aké teplo musíme dodať zlatému telesu s hmotnosťou 1 kg, ak ho chcem zohriať o 3 °C? .......................

A
B
C
D

A: 390 J/ kg

B: 390 J/ kg. °C

C: 390 kJ

D: 390 J