Úloha č. 1

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: t, ˚C

B: Q, ˚C

C: t, ˚J

D: Q, J

Úloha č. 2

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: v kvapaline v radiátore

B: vo vzduchu v miestnosti

C: z ohňa a Slnka

D: v medenej vidličke

Úloha č. 3

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: fyzikálna veličina, energia

B: okamžitý stav, fyzikálna veličina

C: energia, okamžitý stav

D: okamžitý stav, energia


Úloha č. 4

Teplo sa môže šíriť

A
B
C
D

A: vedením, prúdením, tuhnutím

B: vedením, prúdením, topením

C: sálaním, prúdením, žiarením

D: vedením, prúdením, žiarením

Úloha č. 5

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: t

B: Q

C: q

D: m

Úloha č. 6

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: striebro

B: srsť

C: plast

D: perie


Úloha č. 7

Vyber správny výsledok : 5 kJ = MJ

A
B
C
D

A: 0,005

B: 5000

C: 500

D: 0,05

Úloha č. 8

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

B: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

C: vždy, bez ohľadu na teplotu telies

D: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt

Úloha č. 9

Koľko litrov studenej vody s teplotou 20 ˚C sme primiešali do 40 litrov horúcej vody s teplotou 100 ˚C, ak sa po tepelnej výmene sa teplota ustálila na hodnote 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 50

B: 40

C: 42

D: 52


Úloha č. 10

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: J/kg . ˚C

B: kJ / kg

C: kilojoule

D: Joule

Úloha č. 11

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: zníži, zvýši

B: nezmení, zníži

C: zvýši, nezmení

D: zvýši, zníži

Úloha č. 12

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: - 4 ˚C

B: - O,4 ˚C

C: - 6 ˚C

D: 6 ˚C


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

B: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

C: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

D: rovnaký objem a rôzna látka

Úloha č. 14

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 1 kg horúceho mlieka s teplotou 90°C a 1 kg studeného mlieka s teplotou 20°C.

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 70

C: 110

D: 55

Úloha č. 15

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: prijíma, zvyšuje

B: odovzdáva, znižuje

C: prijíma, znižuje

D: odovzdáva, zvyšuje


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

B: Teplo sa označuje c

C: Teplo nemôže byť nulové

D: Na meranie tepla používame kalorimeter

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: Q, J/kg. ˚C

B: Q, J/kg.

C: c, kJ/kg.

D: c, J/kg. ˚C

Úloha č. 18

Urč teplo, ktoré prijíme 2 q vody, ak sa zohreje o 5 ˚C . c = 4, 18 kJ/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 4180000 J/kg

B: 4180 J

C: 4180000 J

D: 4180 J/ kg. ˚C


Úloha č. 19

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: 50 ˚C

B: 40 ˚C

C: nedá sa určiť

D: 35 ˚C

Úloha č. 20

Teplo závisí od

A
B
C
D

A: hmotnosti, teplotného rozdielu, mernej tepelnej kapacity

B: hmotnosti, tepelného rozdielu, mernej teplotnej kapacity

C: hmotnosti, začiatočnej teploty, skupenského tepla

D: hmotnosti, skupenstva, teploty

Úloha č. 21

Pre teleso, ktoré sa pri tepelnej výmene zohrieva z t1=10°C na t2=85°C platí:

A
B
C
D

A: prijíma teplotu

B: odovzdáva teplotu

C: odovzdáva teplo

D: prijíma teplo


Úloha č. 22

V pevných látkach častice ...................................................., okolo ktorých ....................................

A
B
C
D

A: sú ďaleko od seba, poletujú

B: majú stále polohy, kmitajú

C: sú blízko pri sebe, poletujú

D: Majú stále polohy, voľne poletujú

Úloha č. 23

Ak teleso roztopím, získam kvapalinu s teplotou

A
B
C
D

A: nižšou ako teplota topenia

B: vyššou ako teplota topenia

C: rovnakou ako teplota topenia

D: 100 ˚C

Úloha č. 24

Látky s malou mernou tepelnou kapacitou sa:

A
B
C
D

A: rýchlo zohrievajú a pomaly ochladnú

B: rýchlo zohrievajú a rýchlo ochladnú

C: pomaly zohrievajú, pomaly ochladnú

D: pomaly zohrievajú a rýchlo ochladnú


Úloha č. 25

Teplo vo vykurovanej miestnosti sa z radiátora do celej miestnosti šíri

A
B
C
D

A: vedením

B: teplo sa nešíri

C: žiarením

D: prúdením

Úloha č. 26

Vyber možnosť, kde sú iba skupenské premeny, kde sa teplo prijíma

A
B
C
D

A: topenie, kondenzácia

B: tuhnutie, kondenzácia

C: var, tuhnutie

D: topenie, var

Úloha č. 27

K akej fyzikálnej zmene dochádza počas vyparovania

A
B
C
D

A: plyn prijíma teplo

B: kvapalina teplo neprijíma ani neodovzdáva

C: kvapalina prijíma teplo

D: kvapalina odovzdáva teplo


Úloha č. 28

Urči teplotu studenej vody s objemom 100 ml , ktorú zmiešame so 100 ml horúcej vody s teplotou 85 ˚C. Výsledná teplota po tepelnej výmene je 60 ˚C.

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 25 ˚C

C: 45 ˚C

D: 35 ˚C

Úloha č. 29

Pri samotnej skupenskej premene kvapalnej látky na plynnú látku sa teplota ......................................, látka prijíma ......................................

A
B
C
D

A: zvyšuje, skupenské teplo topenia

B: nemení, teplo

C: nemení, skupenské teplo varu

D: zvyšuje, teplo

Úloha č. 30

Merná tepelná kapacita zlata je 130 J/kg . °C. Aké teplo musíme dodať zlatému telesu s hmotnosťou 1 kg, ak ho chcem zohriať o 3 °C? .......................

A
B
C
D

A: 390 kJ

B: 390 J/ kg. °C

C: 390 J/ kg

D: 390 J