Úloha č. 1

Ktoré európske štáty patrili do Dohody?

A
B
C
D

A: Anglicko, Rusko, Francúzsko

B: Anglicko, Francúzsko, Rakúsko-Uhorsko

C: Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Francúzsko

D: Nemecko, Taliansko, Rakúsko-Uhorsko

Úloha č. 2

2. Ktorá udalosť sa stala zámienkou pre vznik 1. svetovej vojny?

A
B
C
D

A: Potopenie Lusitanie

B: Národnostné nepokoje v Rakúsko-Uhorsku

C: Anexia Bosny a Hercegoviny

D: Atentát na Františka Ferdinanda

Úloha č. 3

3. Kde sa odohrali najťažšie boje na západnom fronte?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk, Amiens, Piava

B: Marna, Somma, Verdun

C: Taliansko, Srbsko, Bosna

D: Srbský front


Úloha č. 4

4. Uveď príčinu vstupu USA do vojny:

A
B
C
D

A: Atentát na Františka Ferdinanda

B: Ponorková vojna

C: Zvolenie nového prezidenta USA W. wilsona

D: Potopenie Lusitanie

Úloha č. 5

7. Pri ktorom meste sa rozpadol západný front?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk

B: Verdun

C: Amiens

D: Sarajevo

Úloha č. 6

8. Kto zastupoval na mierovej konferencii v Paríži USA a Francúzsko?

A
B
C
D

A: W. Wilson, Clemenceau

B: František Jozef I., Orlando

C: Masaryk, Clemenceau

D: W. Wilson, George


Úloha č. 7

9. Čo obsahovala Clevelandská dohoda?

A
B
C
D

A: Mikuláš II. sa vzdáva trónu

B: Slováci a Česi vytvoria spoločný štát

C: Vstup USA do vojny

D: Ukončenie 1. svet. vojny

Úloha č. 8

10. Kedy a kde vznikla Československá národná rada?

A
B
C
D

A: 1916, Paríž

B: 1915, Praha

C: 1915, Viedeň

D: 1916, Pittsburgh

Úloha č. 9

12. V ktorých politických stranách pôsobili: Andrej Hlinka, Milan Hodža, Matúš Dula ?

A
B
C
D

A: Agrárna strana, SĽS, SNS

B: SNS, SĽS, Soc.-dem. strana

C: Soc.-dem. strana, Agrárna strana, SĽS

D: SĽS, Slov. roľ. strana, SNS


Úloha č. 10

13. Aký význam mala pre Slovákov Martinská deklarácia?

A
B
C
D

A: Slováci vstupujú do vojny na strane Dohody

B: Vytvorenie Československej republiky v r. 1919

C: Vzniká Československa národná rada

D: Slováci vstupujú do čs. štátu

Úloha č. 11

14. Kedy vznikla ČSR?

A
B
C
D

A: 28. 10. 1919

B: 11. 11. 1918

C: 28. 10. 1918

D: 28. 11. 1918

Úloha č. 12

pojem "anexia" znamená:

A
B
C
D

A: Dobrovoľné pripojenie štátu

B: Uzavretie samostatného mieru

C: Vstup do vojny

D: Násilné pripojenie štátu


Úloha č. 13

Čím je známy V. Lenin?

A
B
C
D

A: Ruský cár, ktorý sa vzdal trónu

B: Prezident v Rusku

C: Atentátnik Františka Ferdinanda

D: Vodca boľševikov