Úloha č. 1

Rýchlosť sa označuje

A
B
C
D

A: km/h

B: v

C: t

D: s

Úloha č. 2

Jeden meter za sekundu (1 m/s) je

A
B
C
D

A: 3,6 h/km

B: 3,6 m/s

C: 3,6 km/s

D: 3,6 km/h

Úloha č. 3

Rovnomerný pohyb koná teleso vtedy keď

A
B
C
D

A: prejde za rovnaké časy rovnaké dráhy

B: neprejde za rovnaký čas rovnakú dráhu

C: pohybuje sa rôznou rýchlosťou

D: prejde za rovnaké časy rôznu dráhu


Úloha č. 4

Janko vyhodil z ruky kameň do vzduchu, ten dopadol do vzdialenosti 45 metrov od Janka. Aký pohyb vykonal kameň počas celej doby letu?

A
B
C
D

A: rovnomerný

B: priamočiary

C: krivočiary

D: vzhľadom k povrchu sa nepohybuje

Úloha č. 5

Základnou jednotkou dráhy je

A
B
C
D

A: meter

B: sekunda

C: meter za sekundu

D: kilometer

Úloha č. 6

Auto sa pomaly pohybovalo asi 1000 metrov, potom počas 2000 metrov zrýchlilo a nakoniec prudko zabrzdilo. Aký pohyb auto konalo počas celej doby pohybu?

A
B
C
D

A: nekoná pohyb vzhľadom na pozorovateľa

B: rovnomerný zrýchlený

C: rovnomerný

D: nerovnomerný


Úloha č. 7

Cestujúci sedí v idúcom vlaku.Je v pokoji vzhľadom na

A
B
C
D

A: stĺp pri ceste

B: zem

C: dlážku vagóna

D: vlak idúci oproti

Úloha č. 8

Vrták pri vŕtaní vykonáva pohyb:

A
B
C
D

A: ani posuvný, ani otáčavý

B: otáčavý

C: posuvný aj otáčavý

D: posuvný

Úloha č. 9

Ktoré z uvedených telies vykonáva krivočiary pohyb?

A
B
C
D

A: guľôčka spustená nadol z výšky 1 m

B: hodená kriketová loptička na cieľ

C: kabína výťahu

D: ani jedno z telies


Úloha č. 10

Ktoré z uvedených telies sa pohybuje rovnomerným pohybom?

A
B
C
D

A: idúci vlak

B: brzdiaci autobus

C: padajúci kameň

D: balíky na páse

Úloha č. 11

Premeň 108 km/h na m/s:

A
B
C
D

A: 30

B: 108000

C: 0,108

D: 388,8

Úloha č. 12

Premeň 15 m/s na km/h:

A
B
C
D

A: 15000

B: 54

C: 0,015

D: 4,166


Úloha č. 13

Vzorec na výpočet dráhy je

A
B
C
D

A: v = s . t

B: s = v : t

C: s = v . t

D: v = s : t

Úloha č. 14

Trenie je jav, ktorý vzniká

A
B
C
D

A: pri pohybe telesa po podložke

B: pri pohybe telesa v kvapaline

C: nezávisí od druhu látky

D: pri pohybe telesa v plyne

Úloha č. 15

Trenie pôsobí

A
B
C
D

A: proti smeru pohybu telesa

B: nezávisí od smeru pohybu telesa

C: smerom zvislo nadol

D: v smere pohybu telesa


Úloha č. 16

Zdrsnením styčnej plochy sa trenie

A
B
C
D

A: nezmení

B: zvýši

C:

D: zníži

Úloha č. 17

Pri posúvaní jedného telesa po povrchu druhého vzniká

A
B
C
D

A: valivé trenie

B: odporové trenie

C: pokojové trenie

D: šmykové trenie

Úloha č. 18

Čiara, ktorú teleso pri pohybe opisuje

A
B
C
D

A: trajektória

B: krivka

C: priamka

D: dráha


Úloha č. 19

Dĺžka čiary, po ktorej sa teleso pohybovalo sa nazýva

A
B
C
D

A: krivka

B: priamka

C: dráha

D: trajektória

Úloha č. 20

Pri posuvnom pohybe

A
B
C
D

A: všetky body telesa prejdu rôzne dráhy

B: niektoré body telesa prejdu rovnaké dráhy

C: niektoré body telesa prejdu rôzne dráhy

D: všetky body telesa prejdu rovnaké dráhy

Úloha č. 21

Pri otáčavom pohybe

A
B
C
D

A: všetky body prejdu rovnakú dráhu

B: body rôzne vzdialené od osi otáčania prejdu rôzne dráhy

C: body rôzne vzdialené od osi otáčania prejdu rovnaké dráhy

D: body rovnako vzdialené od osi otáčania prejdu rôzne dráhy


Úloha č. 22

Na obrázku je znázornený pohyb

A
B
C
D

A: nerovnomerný

B: spomalený rovnomerný

C: zrýchlený

D: rovnomerný

Úloha č. 23

Na obrázku je znázornený pohyb

A
B
C
D

A: zrýchlený rovnomerný

B: nerovnomerný

C: rovnomerný

D: spomalený rovnomerný

Úloha č. 24

Urči za aký čas prešlo teleso B 200 km

A
B
C
D

A: 3 hodiny

B: 1 hodina

C: 2 hodiny

D: 4 hodiny


Úloha č. 25

Sedíš v idúcom aute. Vyber teleso vzhľadom na ktoré si v pohybe

A
B
C
D

A: podlahu auta

B: spolucestujúceho sediaceho vedľa teba

C: strom pri ceste

D: sedadlo

Úloha č. 26

Lietadlo poprašovalo pole 30 minút rýchlosťou 252 km/h. Koľko kilometrov nalietalo?

A
B
C
D

A: 7560

B: 45,36

C: 126

D: 504

Úloha č. 27

Automobil prešiel dráhu 168,75 km za 2h 15 min. Akou rýchlosťou sa pohyboval?

A
B
C
D

A: 75 km/h

B: 1,25 m/s

C: 78,48 km/h

D: 20,83 km/h


Úloha č. 28

Rýchlik odchádza zo stanice o 9: 23 a do cieľovej stanice prišiel o 11 : 47. Akou rýchlosťou sa pohyboval, ak prekonal dráhu 144km

A
B
C
D

A: 64,28 km/h

B: 60 km/h

C: 345,6 km/h

D: 60 m/s

Úloha č. 29

Akou rýchlosťou išiel cyklista, ak vyštartoval o 14:00, prešiel 27 km a v cieli bol 15:12

A
B
C
D

A: 30,24km/h

B: 24,10 km/h

C: 22,5 km/h

D: 32,4 km/h

Úloha č. 30

Za aký čas prejde teleso rovnomerným pohybom rýchlosťou 20 m/s vzdialenosť 108km.

A
B
C
D

A: 2160 s

B: 5,4 h

C: 1,5 h

D: 0,666 h