Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: napísal knihu o slovenčine

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1820

C: 1815

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaja

C: Zaya

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: evanjelické lýceum

B: univerzita

C: katolícke lýceum

D: gymnázium

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Bratislave

B: v Halle

C: v Prahe

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, poľský

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, maďarský, grécky

D: nemecký, český, latinský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: básnik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1845

B: 1842

C: 1844

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Hlboké

C: Hlohovec

D: Modra


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, biblická čeština

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: biblická čeština, nemecký jazyk

D: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Matúš

C: Velislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1844-1845

C: 1849-1850

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: začiatok realizmu

C: revolúcia

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Gramatica Slavica

B: Náuka reči slovenskej

C: Orol Tatranský

D: O národných piesňach a povestiach

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Ján Kollár

C: Ján Smrek

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Botto

C: Andrej Sládkovič

D: Janko Kráľ

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: symbolizmu

C: romantizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Bratislava

C: Zvolen

D: Košice