Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: napísal knihu o slovenčine

B: kodifikácia spisovnej slovenčiny

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1816

B: 1815

C: 1820

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Hollého

C: Zaya

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: univerzita

C: evanjelické lýceum

D: katolícke lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Bratislave

C: v Prahe

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, poľský

B: nemecký, český, latinský

C: maďarský, latinský, španielsky

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: básnik

B: prozaik

C: herec

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1845

C: 1843

D: 1844

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Modra

B: Hlohovec

C: Bratislava

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: maďarčina, slovakizovaná čeština

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

D: slovakizovaná čeština, biblická čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Velislav

C: Borislav

D: Matúš

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1848-49

C: 1849-1850

D: 1844-1845


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: revolúcia

C: študijné roky

D: začiatok realizmu

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: O národných piesňach a povestiach

C: Orol Tatranský

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Smrek

D: Ján Kollár


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Janko Kráľ

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Botto

D: Ján Smrek

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Modra

C: Košice

D: Zvolen