Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

C: kodifikácia spisovnej slovenčiny

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1816

C: 1820

D: 1815

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaya

B: Palkoviča

C: Hollého

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: katolícke lýceum

C: evanjelické lýceum

D: univerzita

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Prahe

C: v Bratislave

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: maďarský, latinský, španielsky

B: nemecký, maďarský, poľský

C: nemecký, maďarský, grécky

D: nemecký, český, latinský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: dramatik

B: básnik

C: herec

D: prozaik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1845

C: 1842

D: 1844

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlboké

B: Modra

C: Bratislava

D: Hlohovec


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: maďarčina, slovakizovaná čeština

D: slovakizovaná čeština, biblická čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Borislav

B: Velislav

C: Matúš

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1849-1850

C: 1844-1845

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: začiatok realizmu

C: revolúcia

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Náuka reči slovenskej

C: Gramatica Slavica

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Smrek

C: Ján Hollý

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Andrej Sládkovič

C: Janko Kráľ

D: Ján Botto

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: klasicizmu

C: realizmu

D: romantizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Košice

B: Zvolen

C: Bratislava

D: Modra