Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

C: založil školy

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1820

B: 1843

C: 1816

D: 1815

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaya

B: Zaja

C: Hollého

D: Palkoviča


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: evanjelické lýceum

C: gymnázium

D: univerzita

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Bratislave

B: v Paríži

C: v Prahe

D: v Halle

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: maďarský, latinský, španielsky

B: nemecký, maďarský, grécky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: herec

D: básnik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1845

C: 1844

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlboké

B: Hlohovec

C: Modra

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Velislav

C: Borislav

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1844-1845

C: 1849-1850

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: revolúcia

C: začiatok realizmu

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Gramatica Slavica

C: Orol Tatranský

D: Náuka reči slovenskej

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Smrek

D: Ján Kollár


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Botto

C: Janko Kráľ

D: Ján Smrek

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Modra

C: Bratislava

D: Košice