Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: kodifikácia spisovnej slovenčiny

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1820

B: 1816

C: 1843

D: 1815

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaya

C: Zaja

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: univerzita

B: katolícke lýceum

C: gymnázium

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Paríži

C: v Bratislave

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: dramatik

C: básnik

D: prozaik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1842

C: 1844

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Bratislava

C: Modra

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Velislav

B: Borislav

C: Ladislav

D: Matúš

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1849-1850

C: 1844-1845

D: 1843-1844


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: revolúcia

B: uzákonenie

C: študijné roky

D: začiatok realizmu

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Gramatica Slavica

C: Náuka reči slovenskej

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Smrek

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Botto

C: Janko Kráľ

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: klasicizmu

D: realizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Košice

B: Bratislava

C: Zvolen

D: Modra