Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

B: napísal knihu o slovenčine

C: kodifikácia spisovnej slovenčiny

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1820

B: 1815

C: 1843

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaja

C: Hollého

D: Zaya


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: evanjelické lýceum

B: univerzita

C: katolícke lýceum

D: gymnázium

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Prahe

C: v Bratislave

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: maďarský, latinský, španielsky

B: nemecký, maďarský, grécky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: básnik

C: dramatik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1845

B: 1844

C: 1842

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Modra

C: Hlohovec

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: biblická čeština, nemecký jazyk

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

D: slovakizovaná čeština, biblická čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Matúš

C: Velislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1844-1845

B: 1849-1850

C: 1843-1844

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: študijné roky

C: uzákonenie

D: revolúcia

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Orol Tatranský

B: Gramatica Slavica

C: Náuka reči slovenskej

D: O národných piesňach a povestiach

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Hollý

C: Ján Smrek

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Botto

C: Janko Kráľ

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: klasicizmu

D: realizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Košice

B: Zvolen

C: Bratislava

D: Modra