Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: kodifikácia spisovnej slovenčiny

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1820

C: 1816

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaja

B: Zaya

C: Palkoviča

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: univerzita

B: evanjelické lýceum

C: gymnázium

D: katolícke lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Paríži

B: v Bratislave

C: v Prahe

D: v Halle

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, český, latinský

B: nemecký, maďarský, grécky

C: maďarský, latinský, španielsky

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: básnik

C: dramatik

D: prozaik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1844

B: 1842

C: 1845

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlboké

B: Hlohovec

C: Bratislava

D: Modra


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, biblická čeština

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Ladislav

C: Borislav

D: Velislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1843-1844

C: 1849-1850

D: 1844-1845


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: revolúcia

C: uzákonenie

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: Gramatica Slavica

C: O národných piesňach a povestiach

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Smrek

C: Ján Kollár

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Smrek

C: Ján Botto

D: Janko Kráľ

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: symbolizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Košice

C: Zvolen

D: Bratislava