Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: napísal knihu o slovenčine

B: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

C: založil školy

D: kodifikácia spisovnej slovenčiny

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1815

C: 1820

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaja

C: Zaya

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: evanjelické lýceum

C: univerzita

D: gymnázium

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Paríži

B: v Bratislave

C: v Halle

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, český, latinský

B: nemecký, maďarský, grécky

C: nemecký, maďarský, poľský

D: maďarský, latinský, španielsky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: básnik

C: herec

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1845

B: 1843

C: 1844

D: 1842

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Modra

C: Hlboké

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: biblická čeština, nemecký jazyk

B: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Borislav

C: Ladislav

D: Velislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1844-1845

C: 1848-49

D: 1849-1850


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: študijné roky

C: revolúcia

D: začiatok realizmu

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Gramatica Slavica

B: Náuka reči slovenskej

C: O národných piesňach a povestiach

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Ján Kollár

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Smrek


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Botto

B: Janko Kráľ

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Smrek

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: realizmu

C: romantizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Košice

C: Zvolen

D: Bratislava