Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: napísal knihu o slovenčine

C: založil školy

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1816

B: 1820

C: 1843

D: 1815

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Hollého

B: Zaya

C: Palkoviča

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: univerzita

B: katolícke lýceum

C: gymnázium

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Bratislave

C: v Paríži

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, maďarský, poľský

D: nemecký, český, latinský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: básnik

C: prozaik

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1845

C: 1843

D: 1844

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Hlboké

C: Modra

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, biblická čeština

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: biblická čeština, nemecký jazyk

D: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Matúš

C: Velislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1849-1850

B: 1843-1844

C: 1844-1845

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: uzákonenie

C: študijné roky

D: revolúcia

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Náuka reči slovenskej

C: Orol Tatranský

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Hollý

C: Ján Smrek

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Smrek

C: Janko Kráľ

D: Ján Botto

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: symbolizmu

C: romantizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Košice

C: Bratislava

D: Zvolen