Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: napísal knihu o slovenčine

C: založil školy

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1820

C: 1816

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaya

C: Zaja

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: univerzita

C: katolícke lýceum

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Bratislave

C: v Prahe

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: maďarský, latinský, španielsky

B: nemecký, český, latinský

C: nemecký, maďarský, poľský

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: prozaik

C: básnik

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1844

C: 1845

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Modra

C: Hlboké

D: Hlohovec


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, biblická čeština

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Velislav

C: Matúš

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1849-1850

C: 1848-49

D: 1844-1845


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: revolúcia

C: začiatok realizmu

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: Gramatica Slavica

C: Orol Tatranský

D: O národných piesňach a povestiach

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Smrek

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Janko Kráľ

C: Ján Botto

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: romantizmu

C: klasicizmu

D: symbolizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Modra

D: Zvolen