Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: napísal knihu o slovenčine

B: založil školy

C: kodifikácia spisovnej slovenčiny

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1816

C: 1820

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Hollého

B: Zaya

C: Palkoviča

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: evanjelické lýceum

C: gymnázium

D: univerzita

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Prahe

B: v Halle

C: v Bratislave

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, poľský

B: nemecký, český, latinský

C: maďarský, latinský, španielsky

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: prozaik

C: dramatik

D: básnik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1844

B: 1842

C: 1843

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Modra

B: Hlboké

C: Hlohovec

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Borislav

B: Matúš

C: Velislav

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1844-1845

B: 1849-1850

C: 1843-1844

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: revolúcia

B: začiatok realizmu

C: študijné roky

D: uzákonenie

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Gramatica Slavica

C: Orol Tatranský

D: Náuka reči slovenskej

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Hollý

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Kollár


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Botto

C: Ján Smrek

D: Janko Kráľ

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: romantizmu

B: symbolizmu

C: klasicizmu

D: realizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Košice

C: Zvolen

D: Bratislava