Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: napísal knihu o slovenčine

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: kodifikácia spisovnej slovenčiny

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1815

C: 1820

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Hollého

C: Zaja

D: Zaya


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: gymnázium

C: evanjelické lýceum

D: univerzita

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Paríži

B: v Halle

C: v Bratislave

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: maďarský, latinský, španielsky

B: nemecký, maďarský, poľský

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: herec

D: básnik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1843

C: 1844

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Hlboké

C: Bratislava

D: Modra


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: maďarčina, slovakizovaná čeština

B: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Ladislav

C: Borislav

D: Velislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1849-1850

B: 1844-1845

C: 1848-49

D: 1843-1844


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: revolúcia

B: študijné roky

C: začiatok realizmu

D: uzákonenie

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: Gramatica Slavica

C: Orol Tatranský

D: O národných piesňach a povestiach

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Kollár

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Botto

B: Ján Smrek

C: Andrej Sládkovič

D: Janko Kráľ

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: klasicizmu

C: symbolizmu

D: romantizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Bratislava

C: Zvolen

D: Košice