Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: napísal knihu o slovenčine

C: kodifikácia spisovnej slovenčiny

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1816

C: 1820

D: 1815

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Hollého

B: Zaja

C: Zaya

D: Palkoviča


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: evanjelické lýceum

B: gymnázium

C: univerzita

D: katolícke lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Paríži

B: v Halle

C: v Prahe

D: v Bratislave

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, poľský

B: nemecký, český, latinský

C: nemecký, maďarský, grécky

D: maďarský, latinský, španielsky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: básnik

B: dramatik

C: prozaik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1844

C: 1845

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlboké

B: Hlohovec

C: Bratislava

D: Modra


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: biblická čeština, nemecký jazyk

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Velislav

B: Ladislav

C: Borislav

D: Matúš

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1843-1844

C: 1849-1850

D: 1844-1845


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: revolúcia

C: uzákonenie

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Orol Tatranský

B: O národných piesňach a povestiach

C: Náuka reči slovenskej

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Ján Smrek

C: Ján Kollár

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Janko Kráľ

B: Ján Smrek

C: Ján Botto

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: klasicizmu

C: realizmu

D: romantizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Zvolen

C: Košice

D: Bratislava