Úloha č. 1

Vyber správnu možnosť pravopisu čísloviek: Je to mrakodrap s 57 výťahmi a 8 eskalátormi.

A
B
C
D

A: päťdesiatimisiedmimi/ ôsmimi

B: päťdesiatimi siedmymi/ ôsmimi

C: päťdesiatimi siedmimi/ôsmimi

D: päťdesiatimi siedmimi/ ôsmymi

Úloha č. 2

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Zúčastnili sa na ňom 27 žiaci.

A
B
C
D

A: dvadsiatisiedmi

B: dvadsiati siedmy

C: dvadsiatisiedmy

D: dvadsiati siedmi

Úloha č. 3

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Priniesol tašku s 81 knihami.

A
B
C
D

A: osemdesiatjedna

B: osemdesiat jeden

C: osemdesiatjeden

D: osemdesiat jedna


Úloha č. 4

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Mrakodrap má 3 000 podzemných parkovacích miest.

A
B
C
D

A:

B:

C: tritisíc

D: tri tisíc

Úloha č. 5

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V úli má 9 000 000 včiel.

A
B
C
D

A: deväťmiliónov

B:

C:

D: deväť miliónov

Úloha č. 6

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V meste je 2 856 134 obyvateľov.

A
B
C
D

A: dva milióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

B: dvamilióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

C: dvamilióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stotridsaťštyri

D: dva milióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stostridsať štyri


Úloha č. 7

Základné číslovky v základnom tvare (nominatív) píšeme

A
B
C
D

A: oddelene

B: spolu (ako jedno slovo)

C:

D:

Úloha č. 8

Pri skloňovaní základných čísloviek jednotky

A
B
C
D

A:

B: neoddeľujeme

C: oddeľujeme

D:

Úloha č. 9

Číslovky označujúce STOVKY a TISÍCKY píšeme

A
B
C
D

A:

B:

C: spolu

D: oddelene


Úloha č. 10

Číslovky označujúce MILIÓNY a MILIARDY píšeme

A
B
C
D

A: oddelene

B:

C:

D: spolu

Úloha č. 11

Vyber vhodnú kombináciu vzorov pre číslovky: nula - milión - miliarda

A
B
C
D

A: žena - dub - ulica

B: žena - stroj - žena

C: ulica - dub - žena

D: žena - dub - žena

Úloha č. 12

Na základné číslovky sa pýtame opytovacím zámenom ...

A
B
C
D

A: Koľko?

B: Koľký?

C: Koľkokrát?

D: Koľkoraký?