Úloha č. 1

Dva trojuholníky sú podobné, ak sa zhodujú :

A
B
C
D

A: v dvoch stranách a uhle nimi zovretom

B: v jednej strane a dvoch uhloch k nej priľahlých

C: v dvoch uhloch

D: v dvoch stranách

Úloha č. 2

Dva ľubovoľné pravidelné päťuholníky :

A
B
C
D

A: sú vždy podobné

B: sú podobné iba niekedy

C: sú zhodné

D: nie sú podobné

Úloha č. 3

Trojuholník ABC je podobný s trojuholníkom EFG s koeficientom podobnosti k = 1,5. Strany trojuholníka ABC sú : a = 3 cm, b = 4 cm, c = 6 cm. Urči dĺžky strán trojuholníka EFG.

A
B
C
D

A: e = 4 cm, f = 6,5 cm, g = 8 cm

B: e = 6 cm, f = 9 cm, g = 4,5 cm

C: e = 4,5 cm, f = 6 cm, g = 9 cm

D: e = 1,5 cm, f = 2 cm, g = 3 cm


Úloha č. 4

Úsečka AB má dĺžku 12 cm. Zmeň jej dĺžku v pomere 3 : 4.

A
B
C
D

A: 5 cm

B: 7 cm

C: 16 cm

D: 9 cm

Úloha č. 5

Na mape s mierkou 1 : 120 000 sú dve dediny od seba vzdialené 4 cm. Aká je táto vzdialenosť v skutočnosti ?

A
B
C
D

A: 30 km

B: 5 km

C: 4,8 km

D: 3 km

Úloha č. 6

Štvorec ABCD je podobný so štvorcom KLMN s koeficientom podobnosti k = 5. Obvod štvorca ABCD je 16,4 cm. Vypočítaj obvod štvorca KLMN.

A
B
C
D

A: 82 cm

B: 84,05 cm

C: 16,81

D: 20,5 cm


Úloha č. 7

Úsečku AB s dĺžkou 24 cm rozdeľ v pomere 7 : 2 : 3

A
B
C
D

A: 4 cm, 6 cm, 14 cm

B: 12 cm, 5 cm, 7 cm

C: 14 cm, 4 cm, 6 cm

D: 7 cm, 12 cm, 5 cm

Úloha č. 8

Most dlhý 250 m je znázornený na pláne úsečkou dlhou 0,5 cm. Aká je mierka plánu?

A
B
C
D

A: 1 : 50 000

B: 1 : 125

C: 1 : 500

D: 1 : 12 500

Úloha č. 9

Tieň stĺpa je dlhý 9,6 m. Tieň človeka s výškou 160 cm má dĺžku 2,4 m. Aký vysoký je stĺp?

A
B
C
D

A: 0,4 m

B: 640 m

C: 6,4 m

D: 40 m


Úloha č. 10

Trojuholníky ABP a LKP na obrázku sú podobné. Zisti vzdialenosť bodov K a L.

A
B
C
D

A: 45 m

B: 22,2 m

C: 760,5 m

D: 450 m