Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: georeliéf

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: voda

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: fluvizem

C: hnedozem

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: materská hornina

B: zemepisná šírka

C: nadmorská výška

D: podnebie


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: fluvizeme

B: kambizeme

C: podzolovej

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: černozem

B: čiernica

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedozem

C: hnedá lesná pôda

D: čiernica


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: podzolizačný

B: ilimerizovaný

C: feralitizovaný

D: humózny

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: ranker

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: glejová

C: hnedozem

D: kambizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: pseudoglej

B: hnedozem

C: černozem

D: čiernica