Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: čiernica

C: černozem

D: hnedozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: podnebie

B: zemepisná šírka

C: materská hornina

D: nadmorská výška


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: rendziny

B: fluvizeme

C: kambizeme

D: podzolovej

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: rendzina

B: čiernica

C: kambizem

D: černozem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: hnedá lesná pôda

D: černozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: humózny

B: podzolizačný

C: feralitizovaný

D: ilimerizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: rendzina

C: kambizem

D: ranker

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: hnedozem

C: kambizem

D: glejová


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: pseudoglej

B: hnedozem

C: čiernica

D: černozem