Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: kontinentalita

B: materská hornina

C: voda

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: fluvizem

C: černozem

D: čiernica

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: nadmorská výška

B: podnebie

C: materská hornina

D: zemepisná šírka


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: fluvizeme

B: podzolovej

C: rendziny

D: kambizeme

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: kambizem

B: rendzina

C: černozem

D: čiernica

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedá lesná pôda

B: černozem

C: hnedozem

D: čiernica


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: ilimerizovaný

B: feralitizovaný

C: podzolizačný

D: humózny

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: rendzina

B: podzolová

C: ranker

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: kambizem

B: glejová

C: fluvizem

D: hnedozem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: černozem

C: pseudoglej

D: čiernica