Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: georeliéf

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: voda

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: černozem

D: fluvizem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: podnebie

B: nadmorská výška

C: zemepisná šírka

D: materská hornina


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: rendziny

B: fluvizeme

C: podzolovej

D: kambizeme

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: kambizem

B: čiernica

C: rendzina

D: černozem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedá lesná pôda

B: černozem

C: hnedozem

D: čiernica


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: ilimerizovaný

B: humózny

C: podzolizačný

D: feralitizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: ranker

B: podzolová

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: hnedozem

C: kambizem

D: glejová


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: pseudoglej

C: hnedozem

D: černozem