Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: georeliéf

B: kontinentalita

C: voda

D: materská hornina

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: fluvizem

C: čiernica

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: nadmorská výška

B: podnebie

C: zemepisná šírka

D: materská hornina


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: podzolovej

B: fluvizeme

C: kambizeme

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: černozem

B: kambizem

C: rendzina

D: čiernica

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedá lesná pôda

B: černozem

C: čiernica

D: hnedozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: humózny

B: feralitizovaný

C: ilimerizovaný

D: podzolizačný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: ranker

B: podzolová

C: kambizem

D: rendzina

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: kambizem

C: fluvizem

D: glejová


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: pseudoglej

B: hnedozem

C: černozem

D: čiernica