Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: kontinentalita

B: materská hornina

C: voda

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: čiernica

C: černozem

D: hnedozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: materská hornina

B: zemepisná šírka

C: podnebie

D: nadmorská výška


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: fluvizeme

B: kambizeme

C: rendziny

D: podzolovej

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: rendzina

B: černozem

C: čiernica

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedá lesná pôda

C: čiernica

D: hnedozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: ilimerizovaný

B: humózny

C: feralitizovaný

D: podzolizačný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: kambizem

B: rendzina

C: podzolová

D: ranker

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: kambizem

C: glejová

D: hnedozem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: černozem

D: pseudoglej