Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: fluvizem

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: podnebie

B: zemepisná šírka

C: nadmorská výška

D: materská hornina


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: kambizeme

B: rendziny

C: fluvizeme

D: podzolovej

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: černozem

B: kambizem

C: čiernica

D: rendzina

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: čiernica

B: hnedá lesná pôda

C: hnedozem

D: černozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: humózny

B: ilimerizovaný

C: podzolizačný

D: feralitizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: ranker

B: kambizem

C: podzolová

D: rendzina

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: glejová

B: fluvizem

C: hnedozem

D: kambizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedozem

C: čiernica

D: pseudoglej