Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: georeliéf

C: materská hornina

D: kontinentalita

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: fluvizem

C: čiernica

D: hnedozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: zemepisná šírka

B: nadmorská výška

C: materská hornina

D: podnebie


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: rendziny

B: kambizeme

C: fluvizeme

D: podzolovej

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: kambizem

B: čiernica

C: rendzina

D: černozem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: čiernica

B: černozem

C: hnedá lesná pôda

D: hnedozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: humózny

B: podzolizačný

C: ilimerizovaný

D: feralitizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: kambizem

B: rendzina

C: ranker

D: podzolová

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: kambizem

B: hnedozem

C: fluvizem

D: glejová


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: pseudoglej

C: hnedozem

D: černozem