Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: georeliéf

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: voda

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: černozem

C: čiernica

D: fluvizem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: nadmorská výška

B: materská hornina

C: podnebie

D: zemepisná šírka


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: kambizeme

B: podzolovej

C: fluvizeme

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: rendzina

B: čiernica

C: černozem

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: čiernica

B: hnedá lesná pôda

C: černozem

D: hnedozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: podzolizačný

B: ilimerizovaný

C: humózny

D: feralitizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: ranker

C: kambizem

D: rendzina

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: hnedozem

C: glejová

D: kambizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: pseudoglej

C: hnedozem

D: černozem