Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: kontinentalita

C: materská hornina

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: čiernica

C: hnedozem

D: fluvizem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: nadmorská výška

B: podnebie

C: zemepisná šírka

D: materská hornina


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: fluvizeme

B: podzolovej

C: kambizeme

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: rendzina

B: kambizem

C: černozem

D: čiernica

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedozem

B: černozem

C: čiernica

D: hnedá lesná pôda


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: ilimerizovaný

B: humózny

C: podzolizačný

D: feralitizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: ranker

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: glejová

B: kambizem

C: fluvizem

D: hnedozem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: pseudoglej

C: hnedozem

D: čiernica