Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: brake

B: burn

C: buy

D: bring

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: send

B: sink

C: sing

D: sit

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: wear

B: was

C: be

D: wore


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: fight

B: think

C: thought

D: find

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leave

B: leaf

C: live

D: right

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: was

B: went

C: were

D: wear


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: not

B: didn´t

C: did

D: wasn´t

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: see

B: taked

C: take

D: took

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Did

B: Were

C: Got

D: Are


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: write

B: writed

C: got

D: wrote

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: slept

C: didn´t sleeped.

D: sleeped

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: brought

B: bought

C: break

D: broke


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: herd

B: hid

C: heard

D: hurt

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: they didn´t

B: parents did

C: they did.

D: parents didn´t.

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: fought

B: flew

C: flow

D: flight


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sayed

B: said

C: sat

D: sayd

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: My mum.

C: At the train station.

D: Yes, I did.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: My mum.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: My mum.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na www. projectonlinepractice.com

B: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

C: Na TS angličtina 2 v počítači.

D: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.