Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: buy

B: brake

C: burn

D: bring

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sit

B: sing

C: send

D: sink

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: was

B: wear

C: be

D: wore


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: thought

B: find

C: think

D: fight

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: live

B: right

C: leave

D: leaf

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: wear

B: was

C: went

D: were


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: not

B: didn´t

C: wasn´t

D: did

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: see

B: take

C: taked

D: took

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Did

B: Got

C: Were

D: Are


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: write

B: writed

C: got

D: wrote

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: sleeped

C: slept

D: didn´t sleeped.

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: brought

B: break

C: broke

D: bought


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: hid

B: heard

C: herd

D: hurt

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: parents did

B: they didn´t

C: they did.

D: parents didn´t.

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flew

B: flight

C: flow

D: fought


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: said

B: sayed

C: sat

D: sayd

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: Yes, I did.

C: At the train station.

D: My mum.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: Yesterday.

C: Yes, I did.

D: At the train station.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: Yes, I did.

C: My mum.

D: Yesterday.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: My mum.

C: Yes, I did.

D: At the train station.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

B: Na www. projectonlinepractice.com

C: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

D: Na TS angličtina 2 v počítači.