Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: burn

B: bring

C: buy

D: brake

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sing

B: send

C: sit

D: sink

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: was

B: wear

C: be

D: wore


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: thought

B: think

C: fight

D: find

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leaf

B: live

C: leave

D: right

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: went

B: wear

C: were

D: was


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: didn´t

B: wasn´t

C: did

D: not

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: taked

B: took

C: see

D: take

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Were

B: Are

C: Did

D: Got


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: got

B: writed

C: wrote

D: write

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: sleeped

B: slept

C: didn´t slept

D: didn´t sleeped.

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: bought

B: break

C: brought

D: broke


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: herd

B: heard

C: hid

D: hurt

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: parents didn´t.

B: they did.

C: parents did

D: they didn´t

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flight

B: flow

C: flew

D: fought


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sat

B: sayd

C: said

D: sayed

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: At the train station.

C: My mum.

D: Yesterday.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: Yesterday.

C: Yes, I did.

D: My mum.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: At the train station.

C: My mum.

D: Yes, I did.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

B: Na www. projectonlinepractice.com

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na TS angličtina 2 v počítači.