Úloha č. 1

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: m

B: q

C: t

D: Q

Úloha č. 2

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: okamžitý stav, energia

B: fyzikálna veličina, energia

C: energia, okamžitý stav

D: okamžitý stav, fyzikálna veličina

Úloha č. 3

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: Joule

B: J/kg . ˚C

C: kJ / kg

D: kilojoule


Úloha č. 4

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: v hliníkovej vidličke

B: vo vzduchu v miestnosti

C: v kvapaline v hrnci

D: z ohňa a Slnka

Úloha č. 5

Teplo sa môže šíriť

A
B
C
D

A: sálaním, prúdením, žiarením

B: vedením, prúdením, topením

C: vedením, prúdením, žiarením

D: vedením, prúdením, tuhnutím

Úloha č. 6

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: Q, J

B: t, ˚J

C: t, ˚C

D: Q, ˚C


Úloha č. 7

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: zlato

B: perie

C: plast

D: srsť

Úloha č. 8

Vyber správny výsledok : 15 J = kJ

A
B
C
D

A: 0,015

B: 15000

C: 1,5

D: 0,15

Úloha č. 9

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

B: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt

C: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

D: vždy, bez ohľadu na teplotu telies


Úloha č. 10

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: nezmení, zníži

B: zvýši, nezmení

C: zníži, zvýši

D: zvýši, zníži

Úloha č. 11

Koľko litrov studenej vody s teplotou 20 ˚C sme primiešali do 50 litrov horúcej vody s teplotou 100 ˚C, ak sa po tepelnej výmene sa teplota ustálila na hodnote 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 42

B: 50

C: 60

D: 52

Úloha č. 12

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 1 kg horúceho mlieka s teplotou 80°C a 1 kg studeného mlieka s teplotou 10°C.

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 70

C: 90

D: 45


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

B: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

C: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

D: rovnaký objem a rôzna látka

Úloha č. 14

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: odovzdáva, zvyšuje

B: prijíma, zvyšuje

C: prijíma, znižuje

D: odovzdáva, znižuje

Úloha č. 15

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: 6 ˚C

B: - 6 ˚C

C: - O,4 ˚C

D: - 4 ˚C


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Teplo nemôže byť nulové

B: Na meranie tepla používame kalorimeter

C: Teplo sa označuje c

D: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: Q, J/kg. ˚C

B: Q, J/kg.

C: c, kJ/kg.

D: c, J/kg. ˚C

Úloha č. 18

Teplo závisí od

A
B
C
D

A: hmotnosti, teplotného rozdielu, mernej tepelnej kapacity

B: hmotnosti, tepelného rozdielu, mernej teplotnej kapacity

C: hmotnosti, skupenstva, teploty

D: hmotnosti, začiatočnej teploty, skupenského tepla


Úloha č. 19

Urč teplo, ktoré prijíme 2 q vody, ak sa zohreje o 10 ˚C . c = 4, 18 kJ/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 8360000 J

B: 8360 J

C: 8360 J/ kg. ˚C

D: 8360000 J/kg

Úloha č. 20

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: 40 ˚C

B: 50 ˚C

C: nedá sa určiť

D: 35 ˚C

Úloha č. 21

Ak teleso roztopím, získam kvapalinu s teplotou

A
B
C
D

A: nižšou ako teplota topenia

B: 100 ˚C

C: rovnakou ako teplota topenia

D: vyššou ako teplota topenia


Úloha č. 22

Pre teleso, ktoré sa pri tepelnej výmene zohrieva z t1=20°C na t2=55°C platí:

A
B
C
D

A: prijíma teplo

B: odovzdáva teplo

C: prijíma teplotu

D: odovzdáva teplotu

Úloha č. 23

Teplo vo vykurovanej miestnosti sa z radiátora do celej miestnosti šíri

A
B
C
D

A: vedením

B: prúdením

C: teplo sa nešíri

D: žiarením

Úloha č. 24

V pevných látkach častice ...................................................., okolo ktorých ....................................

A
B
C
D

A: Majú stále polohy, voľne poletujú

B: sú blízko pri sebe, poletujú

C: sú ďaleko od seba, poletujú

D: majú stále polohy, kmitajú


Úloha č. 25

Pri samotnej skupenskej premene kvapalnej látky na plynnú látku sa teplota ......................................, látka prijíma ......................................

A
B
C
D

A: zvyšuje, teplo

B: zvyšuje, skupenské teplo topenia

C: nemení, teplo

D: nemení, skupenské teplo varu

Úloha č. 26

Vyber možnosť, kde sú iba skupenské premeny, kde sa teplo prijíma

A
B
C
D

A: topenie, kondenzácia

B: var, tuhnutie

C: tuhnutie, kondenzácia

D: topenie, var

Úloha č. 27

Urči teplotu studenej vody s objemom 100 ml , ktorú zmiešame so 100 ml horúcej vody s teplotou 82 ˚C. Výsledná teplota po tepelnej výmene je 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 11 ˚C

B: nedá sa určiť

C: 22 ˚C

D: 38 ˚C


Úloha č. 28

Látky s malou mernou tepelnou kapacitou sa:

A
B
C
D

A: pomaly zohrievajú a rýchlo ochladnú

B: rýchlo zohrievajú a rýchlo ochladnú

C: pomaly zohrievajú, pomaly ochladnú

D: rýchlo zohrievajú a pomaly ochladnú

Úloha č. 29

Merná tepelná kapacita striebra je 220 J/kg . °C. Aké teplo musíme dodať striebornému telesu s hmotnosťou 1 kg, ak ho chcem zohriať o 3 °C? .......................

A
B
C
D

A: 660 J/ kg. °C

B: 660 J

C: 660 kJ

D: 660 J/ kg

Úloha č. 30

K akej fyzikálnej zmene dochádza počas vyparovania

A
B
C
D

A: plyn prijíma teplo

B: kvapalina prijíma teplo

C: kvapalina odovzdáva teplo

D: kvapalina teplo neprijíma ani neodovzdáva