Úloha č. 1

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: Q

B: q

C: m

D: t

Úloha č. 2

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: okamžitý stav, energia

B: fyzikálna veličina, energia

C: energia, okamžitý stav

D: okamžitý stav, fyzikálna veličina

Úloha č. 3

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: kJ / kg

B: J/kg . ˚C

C: Joule

D: kilojoule


Úloha č. 4

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: v kvapaline v hrnci

B: vo vzduchu v miestnosti

C: z ohňa a Slnka

D: v hliníkovej vidličke

Úloha č. 5

Teplo sa môže šíriť

A
B
C
D

A: sálaním, prúdením, žiarením

B: vedením, prúdením, topením

C: vedením, prúdením, žiarením

D: vedením, prúdením, tuhnutím

Úloha č. 6

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: Q, ˚C

B: t, ˚J

C: Q, J

D: t, ˚C


Úloha č. 7

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: srsť

B: perie

C: plast

D: zlato

Úloha č. 8

Vyber správny výsledok : 15 J = kJ

A
B
C
D

A: 0,015

B: 1,5

C: 0,15

D: 15000

Úloha č. 9

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt

B: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

C: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

D: vždy, bez ohľadu na teplotu telies


Úloha č. 10

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: nezmení, zníži

B: zníži, zvýši

C: zvýši, zníži

D: zvýši, nezmení

Úloha č. 11

Koľko litrov studenej vody s teplotou 20 ˚C sme primiešali do 50 litrov horúcej vody s teplotou 100 ˚C, ak sa po tepelnej výmene sa teplota ustálila na hodnote 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 60

B: 52

C: 50

D: 42

Úloha č. 12

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 1 kg horúceho mlieka s teplotou 80°C a 1 kg studeného mlieka s teplotou 10°C.

A
B
C
D

A: 90

B: 70

C: nedá sa určiť

D: 45


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

B: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

C: rovnaký objem a rôzna látka

D: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

Úloha č. 14

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: prijíma, znižuje

B: odovzdáva, znižuje

C: odovzdáva, zvyšuje

D: prijíma, zvyšuje

Úloha č. 15

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: - 6 ˚C

B: 6 ˚C

C: - O,4 ˚C

D: - 4 ˚C


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

B: Na meranie tepla používame kalorimeter

C: Teplo nemôže byť nulové

D: Teplo sa označuje c

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: c, kJ/kg.

B: Q, J/kg. ˚C

C: Q, J/kg.

D: c, J/kg. ˚C

Úloha č. 18

Teplo závisí od

A
B
C
D

A: hmotnosti, začiatočnej teploty, skupenského tepla

B: hmotnosti, teplotného rozdielu, mernej tepelnej kapacity

C: hmotnosti, tepelného rozdielu, mernej teplotnej kapacity

D: hmotnosti, skupenstva, teploty


Úloha č. 19

Urč teplo, ktoré prijíme 2 q vody, ak sa zohreje o 10 ˚C . c = 4, 18 kJ/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 8360000 J/kg

B: 8360000 J

C: 8360 J

D: 8360 J/ kg. ˚C

Úloha č. 20

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: 40 ˚C

B: 50 ˚C

C: 35 ˚C

D: nedá sa určiť

Úloha č. 21

Ak teleso roztopím, získam kvapalinu s teplotou

A
B
C
D

A: rovnakou ako teplota topenia

B: 100 ˚C

C: nižšou ako teplota topenia

D: vyššou ako teplota topenia


Úloha č. 22

Pre teleso, ktoré sa pri tepelnej výmene zohrieva z t1=20°C na t2=55°C platí:

A
B
C
D

A: prijíma teplotu

B: prijíma teplo

C: odovzdáva teplotu

D: odovzdáva teplo

Úloha č. 23

Teplo vo vykurovanej miestnosti sa z radiátora do celej miestnosti šíri

A
B
C
D

A: prúdením

B: žiarením

C: teplo sa nešíri

D: vedením

Úloha č. 24

V pevných látkach častice ...................................................., okolo ktorých ....................................

A
B
C
D

A: sú ďaleko od seba, poletujú

B: Majú stále polohy, voľne poletujú

C: majú stále polohy, kmitajú

D: sú blízko pri sebe, poletujú


Úloha č. 25

Pri samotnej skupenskej premene kvapalnej látky na plynnú látku sa teplota ......................................, látka prijíma ......................................

A
B
C
D

A: zvyšuje, teplo

B: nemení, skupenské teplo varu

C: nemení, teplo

D: zvyšuje, skupenské teplo topenia

Úloha č. 26

Vyber možnosť, kde sú iba skupenské premeny, kde sa teplo prijíma

A
B
C
D

A: tuhnutie, kondenzácia

B: topenie, kondenzácia

C: topenie, var

D: var, tuhnutie

Úloha č. 27

Urči teplotu studenej vody s objemom 100 ml , ktorú zmiešame so 100 ml horúcej vody s teplotou 82 ˚C. Výsledná teplota po tepelnej výmene je 60 ˚C.

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 38 ˚C

C: 11 ˚C

D: 22 ˚C


Úloha č. 28

Látky s malou mernou tepelnou kapacitou sa:

A
B
C
D

A: pomaly zohrievajú a rýchlo ochladnú

B: pomaly zohrievajú, pomaly ochladnú

C: rýchlo zohrievajú a pomaly ochladnú

D: rýchlo zohrievajú a rýchlo ochladnú

Úloha č. 29

Merná tepelná kapacita striebra je 220 J/kg . °C. Aké teplo musíme dodať striebornému telesu s hmotnosťou 1 kg, ak ho chcem zohriať o 3 °C? .......................

A
B
C
D

A: 660 J/ kg. °C

B: 660 J

C: 660 kJ

D: 660 J/ kg

Úloha č. 30

K akej fyzikálnej zmene dochádza počas vyparovania

A
B
C
D

A: kvapalina odovzdáva teplo

B: plyn prijíma teplo

C: kvapalina teplo neprijíma ani neodovzdáva

D: kvapalina prijíma teplo