Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: športový zápas

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a družné

B: kolektívne a syntetické

C: jednotlivca a osobné

D: dialogické a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: monológu

B: čo kto povie

C: dramatického textu

D: veľa postáv

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: jednému človekovi

B: divákom alebo poslucháčom

C: pre knižné spracovanie

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: písomnou formou

C: monologickou formou

D: dialogickou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zápletkou

C: dramatickým napätím

D: zločinom

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: na ulici

C: minulom čase

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: televízne umenie

C: filmové umenie

D: rozhlasové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

D: prevedenie divadelnej hry na ulici

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: kríza, kolízia, vyvrcholenie

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: expozícia, kolízia, kríza


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dejstvá, scény, výstupy

B: dialógy, monológy, scény

C: výstupy, dejstvá, dialógy

D: prehovory, dialógy, kulisy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď sa skončí predstavenie

B: keď odídu herci z javiska

C: keď všetci v hre zomrú

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: antickom Grécku

B: na uliciach New Yorku

C: v divadle W.Shakespeara

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Euripidesa

B: Shakespeara

C: Dionýza

D: Homéra

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: dvaja herci na javisku

B: jeden hlavný herec

C: muž na javisku

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: podsvetná rieka

B: vysoká budova

C: mesto v antickom Grécku

D: najvyšší z bohov


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: chór

B: javisko

C: monológ

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Shakespeare, Sokrates

B: Homér, Euripides

C: Hollý, Sofokles

D: Sofokles, Euripides

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Heviér, Lasica

C: Sofokles, Sokrates

D: Shakespeare, Satinský


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: lyriky, podstatné mená

C: drámy, prídavné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: epiky, podstatné mená

C: lyriky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: hádka

C: rozhovor

D: epická situácia


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: rým

B: anafora

C: epifora

D: epanastrofa

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: ulicu

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: športový zápas

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: stále uvedenie divadelnej hry

D: prvé uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: dialogické a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: jednotlivca a osobné

D: kolektívne a družné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: veľa postáv

C: monológu

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: jednému človekovi

B: divákom alebo poslucháčom

C: pre knižné spracovanie

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: dialogickou formou

B: otázky a odpovede

C: písomnou formou

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zápletkou

C: zločinom

D: dramatickým napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: prítomnom čase

C: na ulici

D: minulom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: filmové umenie

C: divadelné umenie

D: rozhlasové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: kolízia, kríza, vyvrcholenie

B: kríza, kolízia, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: expozícia, kríza, kolízia


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dialógy, monológy, scény

B: dejstvá, scény, výstupy

C: prehovory, dialógy, kulisy

D: výstupy, dejstvá, dialógy

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď sa skončí predstavenie

B: keď odídu herci z javiska

C: keď si hrdinovia siahnu na život

D: keď všetci v hre zomrú

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: v divadle W.Shakespeara

B: antickom Grécku

C: na uliciach New Yorku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Shakespeara

B: Euripidesa

C: Homéra

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: dvaja herci na javisku

B: muž na javisku

C: jeden hlavný herec

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: podsvetná rieka

B: najvyšší z bohov

C: vysoká budova

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: komunikácia

B: javisko

C: chór

D: monológ

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Homér, Euripides

B: Sofokles, Euripides

C: Shakespeare, Sokrates

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Shakespeare, Satinský

C: Sofokles, Sokrates

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: drámy, prídavné mená

C: lyriky, podstatné mená

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, podstatné mená

C: lyriky, slovesá

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: rozhovor

B: dráma

C: epická situácia

D: hádka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: epanastrofa

C: rým

D: epifora