Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: športový zápas

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: ulicu

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: jedno z mnohých predstavení

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: stále uvedenie divadelnej hry

D: opakované uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a družné

B: kolektívne a syntetické

C: dialogické a osobné

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: monológu

C: veľa postáv

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: pre knižné spracovanie

B: jednému človekovi

C: divákom alebo poslucháčom

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: dialogickou formou

B: monologickou formou

C: otázky a odpovede

D: písomnou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zločinom

B: zápletkou

C: dramatickým napätím

D: divadelným napätím

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: minulom čase

B: na ulici

C: budúcom čase

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: rozhlasové umenie

B: televízne umenie

C: filmové umenie

D: divadelné umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry v škole

B: prevedenie divadelnej hry na ulici

C: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

D: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: expozícia, kríza, kolízia

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: výstupy, dejstvá, dialógy

B: dejstvá, scény, výstupy

C: prehovory, dialógy, kulisy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď sa skončí predstavenie

B: keď odídu herci z javiska

C: keď všetci v hre zomrú

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: na uliciach New Yorku

B: severnom Írsku

C: v divadle W.Shakespeara

D: antickom Grécku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Dionýza

C: Shakespeara

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: jeden hlavný herec

B: zbor, ktorý komentoval dianie

C: dvaja herci na javisku

D: muž na javisku

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: podsvetná rieka

B: najvyšší z bohov

C: vysoká budova

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: komunikácia

B: monológ

C: chór

D: javisko

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Shakespeare, Sokrates

B: Hollý, Sofokles

C: Homér, Euripides

D: Sofokles, Euripides

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Sofokles, Sokrates

C: Shakespeare, Satinský

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: drámy, prídavné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: hádka

B: epická situácia

C: dráma

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epifora

B: rým

C: epanastrofa

D: anafora

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: športový zápas

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: jedno z mnohých predstavení

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: ulicu

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: dialogické a osobné

C: kolektívne a syntetické

D: kolektívne a družné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: čo kto povie

B: dramatického textu

C: veľa postáv

D: monológu

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: pre knižné spracovanie

B: širokej verejnosti

C: jednému človekovi

D: divákom alebo poslucháčom


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: dialogickou formou

B: písomnou formou

C: otázky a odpovede

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zločinom

B: divadelným napätím

C: zápletkou

D: dramatickým napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: prítomnom čase

B: na ulici

C: budúcom čase

D: minulom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: filmové umenie

C: televízne umenie

D: rozhlasové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

D: prevedenie divadelnej hry na ulici

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: expozícia, kríza, kolízia

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: výstupy, dejstvá, dialógy

B: prehovory, dialógy, kulisy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď si hrdinovia siahnu na život

C: keď sa skončí predstavenie

D: keď odídu herci z javiska

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: severnom Írsku

B: na uliciach New Yorku

C: v divadle W.Shakespeara

D: antickom Grécku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Euripidesa

C: Shakespeara

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: dvaja herci na javisku

B: muž na javisku

C: zbor, ktorý komentoval dianie

D: jeden hlavný herec

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: vysoká budova

C: podsvetná rieka

D: najvyšší z bohov


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: javisko

B: chór

C: monológ

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Hollý, Sofokles

B: Shakespeare, Sokrates

C: Homér, Euripides

D: Sofokles, Euripides

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Shakespeare, Satinský

C: Lasica, Satinský

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: epiky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: hádka

B: epická situácia

C: rozhovor

D: dráma


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: rým

C: epanastrofa

D: epifora