Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: športový zápas

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: opakované uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: dialogické a osobné

B: kolektívne a družné

C: jednotlivca a osobné

D: kolektívne a syntetické

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: čo kto povie

C: veľa postáv

D: monológu

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: pre knižné spracovanie

B: divákom alebo poslucháčom

C: jednému človekovi

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: monologickou formou

C: dialogickou formou

D: písomnou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: dramatickým napätím

B: divadelným napätím

C: zápletkou

D: zločinom

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: minulom čase

B: budúcom čase

C: na ulici

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: divadelné umenie

C: rozhlasové umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: expozícia, kríza, kolízia

C: kríza, kolízia, vyvrcholenie

D: kolízia, kríza, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: prehovory, dialógy, kulisy

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dialógy, monológy, scény

D: dejstvá, scény, výstupy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď si hrdinovia siahnu na život

C: keď sa skončí predstavenie

D: keď odídu herci z javiska

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: severnom Írsku

B: v divadle W.Shakespeara

C: antickom Grécku

D: na uliciach New Yorku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Shakespeara

C: Euripidesa

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: muž na javisku

B: jeden hlavný herec

C: zbor, ktorý komentoval dianie

D: dvaja herci na javisku

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: vysoká budova

B: najvyšší z bohov

C: podsvetná rieka

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: javisko

B: komunikácia

C: monológ

D: chór

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Hollý, Sofokles

B: Sofokles, Euripides

C: Homér, Euripides

D: Shakespeare, Sokrates

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Shakespeare, Satinský

B: Sofokles, Sokrates

C: Lasica, Satinský

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: rozhovor

C: hádka

D: epická situácia


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epifora

B: epanastrofa

C: anafora

D: rým

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: športový zápas

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: jedno z mnohých predstavení

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: opakované uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: stále uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: dialogické a osobné

C: kolektívne a syntetické

D: kolektívne a družné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: monológu

B: veľa postáv

C: dramatického textu

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: pre knižné spracovanie

B: jednému človekovi

C: divákom alebo poslucháčom

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: písomnou formou

B: otázky a odpovede

C: monologickou formou

D: dialogickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zločinom

C: zápletkou

D: dramatickým napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: na ulici

B: minulom čase

C: prítomnom čase

D: budúcom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: rozhlasové umenie

C: televízne umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry na ulici

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

D: prevedenie divadelnej hry v škole

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: výstupy, dejstvá, dialógy

B: dialógy, monológy, scény

C: prehovory, dialógy, kulisy

D: dejstvá, scény, výstupy

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď si hrdinovia siahnu na život

B: keď všetci v hre zomrú

C: keď odídu herci z javiska

D: keď sa skončí predstavenie

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: antickom Grécku

B: v divadle W.Shakespeara

C: na uliciach New Yorku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Dionýza

B: Homéra

C: Shakespeara

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: zbor, ktorý komentoval dianie

B: jeden hlavný herec

C: dvaja herci na javisku

D: muž na javisku

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: podsvetná rieka

B: mesto v antickom Grécku

C: najvyšší z bohov

D: vysoká budova


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: monológ

B: javisko

C: chór

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Homér, Euripides

B: Hollý, Sofokles

C: Shakespeare, Sokrates

D: Sofokles, Euripides

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Sofokles, Sokrates

B: Lasica, Satinský

C: Heviér, Lasica

D: Shakespeare, Satinský


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: drámy, prídavné mená

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: epiky, slovesá

D: epiky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: epická situácia

B: rozhovor

C: hádka

D: dráma


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epanastrofa

B: rým

C: epifora

D: anafora