Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: ulicu

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: športový zápas

D: posledné uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: jedno z mnohých predstavení

D: ulicu

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: opakované uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: kolektívne a družné

D: dialogické a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: monológu

B: dramatického textu

C: veľa postáv

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: divákom alebo poslucháčom

B: pre knižné spracovanie

C: jednému človekovi

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: monologickou formou

B: otázky a odpovede

C: dialogickou formou

D: písomnou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: dramatickým napätím

B: zápletkou

C: divadelným napätím

D: zločinom

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: minulom čase

B: na ulici

C: budúcom čase

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: televízne umenie

C: rozhlasové umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry na ulici

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

D: prevedenie divadelnej hry v škole

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: expozícia, kolízia, kríza

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dialógy, monológy, scény

B: prehovory, dialógy, kulisy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: výstupy, dejstvá, dialógy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď sa skončí predstavenie

B: keď odídu herci z javiska

C: keď si hrdinovia siahnu na život

D: keď všetci v hre zomrú

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: v divadle W.Shakespeara

B: antickom Grécku

C: na uliciach New Yorku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Dionýza

B: Euripidesa

C: Shakespeara

D: Homéra

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: zbor, ktorý komentoval dianie

B: muž na javisku

C: dvaja herci na javisku

D: jeden hlavný herec

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: vysoká budova

B: najvyšší z bohov

C: podsvetná rieka

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: monológ

B: chór

C: javisko

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Sofokles, Euripides

B: Hollý, Sofokles

C: Homér, Euripides

D: Shakespeare, Sokrates

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Shakespeare, Satinský

B: Lasica, Satinský

C: Heviér, Lasica

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: drámy, prídavné mená

B: epiky, slovesá

C: lyriky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: epiky, podstatné mená

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: hádka

B: epická situácia

C: dráma

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epanastrofa

B: anafora

C: rým

D: epifora

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: športový zápas

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: ulicu

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: jedno z mnohých predstavení

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: opakované uvedenie divadelnej hry

D: stále uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a syntetické

B: kolektívne a družné

C: dialogické a osobné

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: monológu

C: čo kto povie

D: veľa postáv

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: jednému človekovi

B: širokej verejnosti

C: pre knižné spracovanie

D: divákom alebo poslucháčom


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: písomnou formou

B: dialogickou formou

C: otázky a odpovede

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zápletkou

B: dramatickým napätím

C: zločinom

D: divadelným napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: na ulici

C: minulom čase

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: divadelné umenie

C: rozhlasové umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry na ulici

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry v škole

D: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: kríza, kolízia, vyvrcholenie

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: expozícia, kríza, kolízia


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: prehovory, dialógy, kulisy

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď sa skončí predstavenie

C: keď odídu herci z javiska

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: v divadle W.Shakespeara

B: severnom Írsku

C: antickom Grécku

D: na uliciach New Yorku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Shakespeara

C: Dionýza

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: jeden hlavný herec

B: zbor, ktorý komentoval dianie

C: muž na javisku

D: dvaja herci na javisku

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: podsvetná rieka

B: vysoká budova

C: mesto v antickom Grécku

D: najvyšší z bohov


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: monológ

B: komunikácia

C: chór

D: javisko

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Homér, Euripides

B: Shakespeare, Sokrates

C: Sofokles, Euripides

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Shakespeare, Satinský

C: Lasica, Satinský

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: drámy, prídavné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: epiky, podstatné mená

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: hádka

C: epická situácia

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epanastrofa

B: rým

C: epifora

D: anafora