Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: športový zápas

D: posledné uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: dialogické a osobné

C: kolektívne a družné

D: kolektívne a syntetické

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: veľa postáv

B: monológu

C: čo kto povie

D: dramatického textu

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: divákom alebo poslucháčom

B: pre knižné spracovanie

C: širokej verejnosti

D: jednému človekovi


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: monologickou formou

B: dialogickou formou

C: písomnou formou

D: otázky a odpovede

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zápletkou

B: dramatickým napätím

C: divadelným napätím

D: zločinom

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: na ulici

B: minulom čase

C: budúcom čase

D: prítomnom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: rozhlasové umenie

B: divadelné umenie

C: televízne umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry v škole

B: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: kolízia, kríza, vyvrcholenie

B: kríza, kolízia, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: expozícia, kríza, kolízia


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: prehovory, dialógy, kulisy

B: dejstvá, scény, výstupy

C: dialógy, monológy, scény

D: výstupy, dejstvá, dialógy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď odídu herci z javiska

B: keď všetci v hre zomrú

C: keď sa skončí predstavenie

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: na uliciach New Yorku

B: antickom Grécku

C: v divadle W.Shakespeara

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Dionýza

B: Homéra

C: Shakespeara

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: zbor, ktorý komentoval dianie

B: muž na javisku

C: jeden hlavný herec

D: dvaja herci na javisku

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: vysoká budova

B: najvyšší z bohov

C: mesto v antickom Grécku

D: podsvetná rieka


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: javisko

B: chór

C: komunikácia

D: monológ

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Sofokles, Euripides

B: Hollý, Sofokles

C: Homér, Euripides

D: Shakespeare, Sokrates

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Lasica, Satinský

C: Sofokles, Sokrates

D: Shakespeare, Satinský


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: drámy, prídavné mená

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, slovesá

C: epiky, podstatné mená

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: hádka

B: rozhovor

C: dráma

D: epická situácia


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epifora

B: anafora

C: rým

D: epanastrofa

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: ulicu

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: športový zápas

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: jedno z mnohých predstavení

C: ulicu

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: opakované uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: dialogické a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: jednotlivca a osobné

D: kolektívne a družné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: veľa postáv

B: čo kto povie

C: dramatického textu

D: monológu

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: jednému človekovi

B: divákom alebo poslucháčom

C: pre knižné spracovanie

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: písomnou formou

B: dialogickou formou

C: otázky a odpovede

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: dramatickým napätím

B: divadelným napätím

C: zápletkou

D: zločinom

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: prítomnom čase

B: budúcom čase

C: na ulici

D: minulom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: filmové umenie

B: divadelné umenie

C: rozhlasové umenie

D: televízne umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry v škole

D: prevedenie divadelnej hry na ulici

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: kríza, kolízia, vyvrcholenie

D: expozícia, kolízia, kríza


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: prehovory, dialógy, kulisy

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď sa skončí predstavenie

C: keď odídu herci z javiska

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: antickom Grécku

B: v divadle W.Shakespeara

C: na uliciach New Yorku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Shakespeara

B: Homéra

C: Euripidesa

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: jeden hlavný herec

B: dvaja herci na javisku

C: muž na javisku

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: vysoká budova

C: najvyšší z bohov

D: podsvetná rieka


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: komunikácia

B: monológ

C: javisko

D: chór

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Homér, Euripides

B: Sofokles, Euripides

C: Shakespeare, Sokrates

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Lasica, Satinský

C: Shakespeare, Satinský

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: epiky, slovesá

C: lyriky, slovesá

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: hádka

C: rozhovor

D: epická situácia


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: rým

B: epifora

C: anafora

D: epanastrofa