Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: športový zápas

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: jedno z mnohých predstavení

B: ulicu

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: opakované uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: stále uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: kolektívne a družné

D: dialogické a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: čo kto povie

B: monológu

C: veľa postáv

D: dramatického textu

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: jednému človekovi

B: divákom alebo poslucháčom

C: pre knižné spracovanie

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: písomnou formou

B: otázky a odpovede

C: dialogickou formou

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: dramatickým napätím

B: zápletkou

C: zločinom

D: divadelným napätím

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: minulom čase

C: prítomnom čase

D: na ulici


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: rozhlasové umenie

B: televízne umenie

C: divadelné umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry v škole

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: expozícia, kolízia, kríza

C: kríza, kolízia, vyvrcholenie

D: kolízia, kríza, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dialógy, monológy, scény

B: prehovory, dialógy, kulisy

C: výstupy, dejstvá, dialógy

D: dejstvá, scény, výstupy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď odídu herci z javiska

C: keď si hrdinovia siahnu na život

D: keď sa skončí predstavenie

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: severnom Írsku

B: antickom Grécku

C: v divadle W.Shakespeara

D: na uliciach New Yorku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Shakespeara

C: Dionýza

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: dvaja herci na javisku

B: muž na javisku

C: zbor, ktorý komentoval dianie

D: jeden hlavný herec

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: najvyšší z bohov

B: podsvetná rieka

C: vysoká budova

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: komunikácia

B: monológ

C: javisko

D: chór

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Homér, Euripides

B: Shakespeare, Sokrates

C: Sofokles, Euripides

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Sofokles, Sokrates

B: Shakespeare, Satinský

C: Lasica, Satinský

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: drámy, prídavné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, podstatné mená

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: hádka

B: dráma

C: epická situácia

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: rým

C: epifora

D: epanastrofa

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: ulicu

D: športový zápas

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: stále uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a syntetické

B: kolektívne a družné

C: jednotlivca a osobné

D: dialogické a osobné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: veľa postáv

B: čo kto povie

C: monológu

D: dramatického textu

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: divákom alebo poslucháčom

B: jednému človekovi

C: širokej verejnosti

D: pre knižné spracovanie


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: dialogickou formou

B: monologickou formou

C: písomnou formou

D: otázky a odpovede

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zločinom

C: dramatickým napätím

D: zápletkou

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: na ulici

B: minulom čase

C: prítomnom čase

D: budúcom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: rozhlasové umenie

C: divadelné umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: expozícia, kríza, kolízia

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dialógy, monológy, scény

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: prehovory, dialógy, kulisy

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď sa skončí predstavenie

C: keď si hrdinovia siahnu na život

D: keď odídu herci z javiska

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: na uliciach New Yorku

B: v divadle W.Shakespeara

C: severnom Írsku

D: antickom Grécku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Shakespeara

B: Dionýza

C: Homéra

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: muž na javisku

B: dvaja herci na javisku

C: jeden hlavný herec

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: podsvetná rieka

C: najvyšší z bohov

D: vysoká budova


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: javisko

B: chór

C: monológ

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Sofokles, Euripides

B: Shakespeare, Sokrates

C: Homér, Euripides

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Sofokles, Sokrates

C: Shakespeare, Satinský

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, slovesá

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: epická situácia

B: dráma

C: hádka

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: epifora

B: anafora

C: epanastrofa

D: rým