Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: športový zápas

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: opakované uvedenie divadelnej hry

D: stále uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: jednotlivca a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: kolektívne a družné

D: dialogické a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: čo kto povie

B: dramatického textu

C: monológu

D: veľa postáv

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: širokej verejnosti

B: divákom alebo poslucháčom

C: jednému človekovi

D: pre knižné spracovanie


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: dialogickou formou

C: písomnou formou

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zločinom

C: dramatickým napätím

D: zápletkou

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: prítomnom čase

B: budúcom čase

C: minulom čase

D: na ulici


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: divadelné umenie

C: rozhlasové umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry v škole

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

D: prevedenie divadelnej hry na ulici

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: kolízia, kríza, vyvrcholenie

B: expozícia, kolízia, kríza

C: expozícia, kríza, kolízia

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dejstvá, scény, výstupy

B: prehovory, dialógy, kulisy

C: výstupy, dejstvá, dialógy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď sa skončí predstavenie

C: keď odídu herci z javiska

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: antickom Grécku

B: v divadle W.Shakespeara

C: na uliciach New Yorku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Dionýza

C: Euripidesa

D: Shakespeara

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: muž na javisku

B: zbor, ktorý komentoval dianie

C: dvaja herci na javisku

D: jeden hlavný herec

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: vysoká budova

C: najvyšší z bohov

D: podsvetná rieka


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: monológ

B: javisko

C: komunikácia

D: chór

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Hollý, Sofokles

B: Shakespeare, Sokrates

C: Sofokles, Euripides

D: Homér, Euripides

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Sofokles, Sokrates

C: Heviér, Lasica

D: Shakespeare, Satinský


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, podstatné mená

C: lyriky, slovesá

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: epiky, slovesá

C: lyriky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: rozhovor

C: epická situácia

D: hádka


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: rým

B: anafora

C: epanastrofa

D: epifora

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: športový zápas

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: jedno z mnohých predstavení

D: ulicu

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: opakované uvedenie divadelnej hry

D: stále uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a syntetické

B: kolektívne a družné

C: dialogické a osobné

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: monológu

C: čo kto povie

D: veľa postáv

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: divákom alebo poslucháčom

B: širokej verejnosti

C: jednému človekovi

D: pre knižné spracovanie


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: dialogickou formou

B: otázky a odpovede

C: monologickou formou

D: písomnou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zločinom

B: divadelným napätím

C: zápletkou

D: dramatickým napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: na ulici

C: prítomnom čase

D: minulom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: filmové umenie

B: divadelné umenie

C: televízne umenie

D: rozhlasové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry na ulici

B: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

C: prevedenie divadelnej hry v škole

D: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: expozícia, kríza, kolízia

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dejstvá, scény, výstupy

B: dialógy, monológy, scény

C: výstupy, dejstvá, dialógy

D: prehovory, dialógy, kulisy

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď si hrdinovia siahnu na život

B: keď odídu herci z javiska

C: keď sa skončí predstavenie

D: keď všetci v hre zomrú

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: severnom Írsku

B: antickom Grécku

C: v divadle W.Shakespeara

D: na uliciach New Yorku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Shakespeara

B: Homéra

C: Euripidesa

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: muž na javisku

B: dvaja herci na javisku

C: jeden hlavný herec

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: vysoká budova

B: podsvetná rieka

C: mesto v antickom Grécku

D: najvyšší z bohov


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: monológ

B: javisko

C: chór

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Hollý, Sofokles

B: Homér, Euripides

C: Sofokles, Euripides

D: Shakespeare, Sokrates

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Shakespeare, Satinský

C: Sofokles, Sokrates

D: Lasica, Satinský


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: drámy, prídavné mená

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: epiky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: epická situácia

C: hádka

D: rozhovor


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: epifora

C: rým

D: epanastrofa