Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: II

C: I

D: -I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: anióny kyslíka

C: katióny vodíka

D: oxóniové katióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: väčšia ako 7

B: menšia ako 7

C: rovná 0

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: dvojprvkové

C: viacprvkové

D: jednoprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: aniónov

B: katiónov vodíka

C: oxóniových katiónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: univerzálny indikátorový papierik

B: lakmus

C: Fehlingov roztok

D: fenolftaleín


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid sírový

B: hydroxid siričitý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

B: ionizujú sa

C: štiepia sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: výbušniny

C: jedovaté látky

D: horľaviny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: papiera

C: plastov

D: cementu

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: hasené vápno

B: plast

C: vápenná malta

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu cukru

B: výrobu textilných vláken

C: bielenie a dezinfekciu stien

D: vápnenie kyslých pôd


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: zelené

B: žlté

C: fialové

D: modré