Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: I

B: 0

C: II

D: -I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: anióny kyslíka

C: katióny vodíka

D: oxóniové katióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 0

B: menšia ako 7

C: väčšia ako 7

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: jednoprvkové

B: viacprvkové

C: dvojprvkové

D: trojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: oxóniových katiónov

B: pH

C: aniónov

D: katiónov vodíka

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: Fehlingov roztok

C: univerzálny indikátorový papierik

D: lakmus


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid sírový

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid siričitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

C: štiepia sa

D: ionizujú sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: horľaviny

C: výbušniny

D: jedovaté látky


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: papiera

B: plastov

C: mydla

D: cementu

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: plast

B: vápenná malta

C: pálené vápno

D: hasené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: vápnenie kyslých pôd

B: bielenie a dezinfekciu stien

C: výrobu cukru

D: výrobu textilných vláken


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: modré

B: žlté

C: fialové

D: zelené