Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: II

C: I

D: -I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: oxóniové katióny

C: katióny vodíka

D: anióny kyslíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 0

B: väčšia ako 7

C: menšia ako 7

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: dvojprvkové

C: viacprvkové

D: jednoprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: oxóniových katiónov

C: pH

D: aniónov

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: lakmus

B: fenolftaleín

C: univerzálny indikátorový papierik

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid siričitý

B: hydroxid sírový

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: ionizujú sa

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

C: štiepia sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: výbušniny

C: horľaviny

D: jedovaté látky


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: papiera

B: plastov

C: mydla

D: cementu

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: hasené vápno

B: plast

C: vápenná malta

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: bielenie a dezinfekciu stien

B: výrobu textilných vláken

C: vápnenie kyslých pôd

D: výrobu cukru


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: fialové

C: zelené

D: modré