Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: -I

B: II

C: I

D: 0

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: anióny kyslíka

B: hydroxidové anióny

C: katióny vodíka

D: oxóniové katióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 7

B: menšia ako 7

C: rovná 0

D: väčšia ako 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: viacprvkové

B: dvojprvkové

C: jednoprvkové

D: trojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: oxóniových katiónov

C: pH

D: aniónov

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: univerzálny indikátorový papierik

B: lakmus

C: fenolftaleín

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid sírový

B: hydroxid kremitý

C: hydroxid kremičitý

D: hydroxid siričitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: ionizujú sa

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

C: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

D: štiepia sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: horľaviny

B: jedovaté látky

C: žieraviny

D: výbušniny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: plastov

B: papiera

C: cementu

D: mydla

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: vápenná malta

B: hasené vápno

C: pálené vápno

D: plast

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu cukru

B: vápnenie kyslých pôd

C: bielenie a dezinfekciu stien

D: výrobu textilných vláken


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: fialové

B: modré

C: zelené

D: žlté