Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: II

B: -I

C: I

D: 0

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: anióny kyslíka

B: katióny vodíka

C: hydroxidové anióny

D: oxóniové katióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: menšia ako 7

B: rovná 0

C: väčšia ako 7

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: dvojprvkové

B: trojprvkové

C: jednoprvkové

D: viacprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: aniónov

C: oxóniových katiónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: univerzálny indikátorový papierik

B: fenolftaleín

C: Fehlingov roztok

D: lakmus


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid sírový

D: hydroxid siričitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: štiepia sa

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

C: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

D: ionizujú sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: jedovaté látky

C: výbušniny

D: horľaviny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: papiera

B: plastov

C: mydla

D: cementu

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: plast

B: pálené vápno

C: vápenná malta

D: hasené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu textilných vláken

B: vápnenie kyslých pôd

C: bielenie a dezinfekciu stien

D: výrobu cukru


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: zelené

C: modré

D: fialové