Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: -I

C: I

D: II

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: katióny vodíka

B: anióny kyslíka

C: oxóniové katióny

D: hydroxidové anióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: menšia ako 7

B: väčšia ako 7

C: rovná 7

D: rovná 0


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: viacprvkové

C: dvojprvkové

D: jednoprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: aniónov

B: oxóniových katiónov

C: pH

D: katiónov vodíka

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: lakmus

B: univerzálny indikátorový papierik

C: fenolftaleín

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid siričitý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid sírový

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: ionizujú sa

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

C: štiepia sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: horľaviny

B: žieraviny

C: jedovaté látky

D: výbušniny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: papiera

B: plastov

C: mydla

D: cementu

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: hasené vápno

B: pálené vápno

C: plast

D: vápenná malta

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: vápnenie kyslých pôd

B: výrobu textilných vláken

C: výrobu cukru

D: bielenie a dezinfekciu stien


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: fialové

B: modré

C: žlté

D: zelené