Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: -I

C: II

D: I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: katióny vodíka

B: anióny kyslíka

C: oxóniové katióny

D: hydroxidové anióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: väčšia ako 7

B: menšia ako 7

C: rovná 7

D: rovná 0


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: jednoprvkové

B: dvojprvkové

C: trojprvkové

D: viacprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: oxóniových katiónov

C: aniónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: lakmus

C: univerzálny indikátorový papierik

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid kremitý

C: hydroxid sírový

D: hydroxid siričitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

C: štiepia sa

D: ionizujú sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: výbušniny

B: jedovaté látky

C: žieraviny

D: horľaviny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: cementu

B: plastov

C: papiera

D: mydla

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: pálené vápno

B: hasené vápno

C: vápenná malta

D: plast

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu textilných vláken

B: výrobu cukru

C: vápnenie kyslých pôd

D: bielenie a dezinfekciu stien


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: modré

C: fialové

D: zelené