Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: -I

B: 0

C: II

D: I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: anióny kyslíka

C: katióny vodíka

D: oxóniové katióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 7

B: menšia ako 7

C: rovná 0

D: väčšia ako 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: viacprvkové

B: jednoprvkové

C: trojprvkové

D: dvojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: pH

B: aniónov

C: oxóniových katiónov

D: katiónov vodíka

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: lakmus

C: Fehlingov roztok

D: univerzálny indikátorový papierik


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid siričitý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid sírový

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: ionizujú sa

B: štiepia sa

C: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: horľaviny

C: výbušniny

D: jedovaté látky


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: plastov

B: mydla

C: cementu

D: papiera

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: vápenná malta

B: hasené vápno

C: plast

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu textilných vláken

B: výrobu cukru

C: bielenie a dezinfekciu stien

D: vápnenie kyslých pôd


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: zelené

C: modré

D: fialové