Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: I

B: 0

C: -I

D: II

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: oxóniové katióny

B: hydroxidové anióny

C: katióny vodíka

D: anióny kyslíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 0

B: rovná 7

C: väčšia ako 7

D: menšia ako 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: dvojprvkové

B: viacprvkové

C: trojprvkové

D: jednoprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: aniónov

C: oxóniových katiónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: lakmus

C: univerzálny indikátorový papierik

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid siričitý

C: hydroxid sírový

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

B: ionizujú sa

C: štiepia sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: jedovaté látky

B: žieraviny

C: výbušniny

D: horľaviny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: cementu

C: plastov

D: papiera

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: hasené vápno

B: vápenná malta

C: pálené vápno

D: plast

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: bielenie a dezinfekciu stien

B: výrobu textilných vláken

C: výrobu cukru

D: vápnenie kyslých pôd


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: fialové

B: zelené

C: žlté

D: modré