Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: -I

B: I

C: II

D: 0

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: anióny kyslíka

C: oxóniové katióny

D: katióny vodíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 0

B: menšia ako 7

C: rovná 7

D: väčšia ako 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: jednoprvkové

C: viacprvkové

D: dvojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: oxóniových katiónov

B: katiónov vodíka

C: aniónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: lakmus

B: fenolftaleín

C: univerzálny indikátorový papierik

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid siričitý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid sírový

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

C: ionizujú sa

D: štiepia sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: jedovaté látky

C: horľaviny

D: výbušniny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: cementu

C: plastov

D: papiera

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: plast

B: hasené vápno

C: vápenná malta

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu textilných vláken

B: vápnenie kyslých pôd

C: bielenie a dezinfekciu stien

D: výrobu cukru


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: fialové

B: zelené

C: žlté

D: modré