Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: vždy je v nej rozprávač

B: dej sa posúva cez repliky postáv

C: má dejovú líniu

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: peripetia

B: zápletka

C: expozícia

D: kríza

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: humanizme a renesancii

B: klasicizmu

C: stredoveku

D: staroveku


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: tragédia

D: činohra

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: obraz

B: dejstvo

C: výstup

D: replika

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: monológ

B: dialóg

C: replika

D: scénická poznámka


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Pavol

C: Vladimír

D: Ivan

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Tanec nad plačom

B: Kocúrkovo

C: Ženský zákon

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hrabovská

B: Oriešková

C: Hlavajová

D: Capková

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: dve

B: nemá dejstvá

C: jedno

D: tri

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: repríze

C: derniére

D: premiére


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

B: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: prepísanie drámy do miestneho nárečia

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: monológ

B: prelóg

C: epilóg

D: dialóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: tragédia

B: činohra

C: komédia

D: inscenácia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jána Palárika

B: Martina Kukučína

C: Jonáša Záborského

D: Andreja Bagara

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1919

B: 1918

C: 1920

D: 1921

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: opereta

B: opera

C: muzikál

D: inscenácia


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: sprievodný text

B: režisérske poznámky

C: reč rozprávača

D: scénické poznámky

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 5

C: 3

D: 4