Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: dej sa posúva cez repliky postáv

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: kríza

B: zápletka

C: expozícia

D: peripetia

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: stredoveku

C: humanizme a renesancii

D: staroveku


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: tragédia

B: inscenácia

C: činohra

D: komédia

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: obraz

B: replika

C: dejstvo

D: výstup

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: replika

B: scénická poznámka

C: dialóg

D: monológ


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Ivan

C: Vladimír

D: Pavol

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Maco Mlieč

C: Ženský zákon

D: Tanec nad plačom


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hlavajová

B: Oriešková

C: Capková

D: Hrabovská

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: nemá dejstvá

B: tri

C: dve

D: jedno

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: repríze

B: derniére

C: miere

D: premiére


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: prepísanie drámy do miestneho nárečia

D: realizácia dramatického textu na javisku

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: monológ

C: epilóg

D: dialóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: činohra

C: inscenácia

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Andreja Bagara

C: Martina Kukučína

D: Jána Palárika

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1918

B: 1921

C: 1920

D: 1919

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: opereta

C: opera

D: muzikál


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: režisérske poznámky

C: sprievodný text

D: scénické poznámky

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 4

C: 3

D: 5