Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: má dejovú líniu

B: odohráva sa na javisku

C: vždy je v nej rozprávač

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: peripetia

C: expozícia

D: kríza

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: stredoveku

B: humanizme a renesancii

C: klasicizmu

D: staroveku


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: tragédia

D: činohra

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: dejstvo

C: replika

D: obraz

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: scénická poznámka

B: dialóg

C: monológ

D: replika


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Ivan

C: Pavol

D: Vladimír

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Maco Mlieč

B: Ženský zákon

C: Kocúrkovo

D: Tanec nad plačom


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Oriešková

B: Hrabovská

C: Hlavajová

D: Capková

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: dve

C: jedno

D: nemá dejstvá

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: premiére

B: derniére

C: miere

D: repríze


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

B: prepísanie drámy do miestneho nárečia

C: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

D: realizácia dramatického textu na javisku

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: dialóg

B: epilóg

C: monológ

D: prelóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: činohra

B: tragédia

C: komédia

D: inscenácia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Jána Palárika

C: Andreja Bagara

D: Martina Kukučína

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1918

B: 1921

C: 1919

D: 1920

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: opera

C: opereta

D: muzikál


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: režisérske poznámky

C: sprievodný text

D: scénické poznámky

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 4

C: 5

D: 3