Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: dej sa posúva cez repliky postáv

C: má dejovú líniu

D: vždy je v nej rozprávač

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: peripetia

C: kríza

D: expozícia

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: staroveku

B: stredoveku

C: klasicizmu

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: tragédia

B: inscenácia

C: činohra

D: komédia

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: replika

C: obraz

D: dejstvo

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: monológ

B: scénická poznámka

C: dialóg

D: replika


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Vladimír

B: Július

C: Ivan

D: Pavol

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Tanec nad plačom

C: Maco Mlieč

D: Ženský zákon


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Oriešková

B: Capková

C: Hrabovská

D: Hlavajová

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: jedno

B: dve

C: tri

D: nemá dejstvá

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: derniére

B: miere

C: premiére

D: repríze


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: realizácia dramatického textu na javisku

C: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: dialóg

C: epilóg

D: monológ

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: činohra

C: komédia

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jána Palárika

B: Jonáša Záborského

C: Martina Kukučína

D: Andreja Bagara

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1921

B: 1920

C: 1919

D: 1918

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: opera

C: opereta

D: muzikál


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: režisérske poznámky

C: scénické poznámky

D: sprievodný text

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 5

C: 4

D: 3