Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: vždy je v nej rozprávač

B: dej sa posúva cez repliky postáv

C: má dejovú líniu

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: kríza

B: expozícia

C: zápletka

D: peripetia

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: staroveku

B: stredoveku

C: humanizme a renesancii

D: klasicizmu


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: tragédia

C: činohra

D: inscenácia

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: dejstvo

B: replika

C: obraz

D: výstup

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: replika

B: scénická poznámka

C: monológ

D: dialóg


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Ivan

B: Pavol

C: Vladimír

D: Július

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Ženský zákon

B: Tanec nad plačom

C: Kocúrkovo

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Capková

B: Hlavajová

C: Hrabovská

D: Oriešková

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: dve

C: jedno

D: nemá dejstvá

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: repríze

C: premiére

D: derniére


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

B: realizácia dramatického textu na javisku

C: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

D: prepísanie drámy do miestneho nárečia

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: monológ

B: epilóg

C: dialóg

D: prelóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: činohra

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Martina Kukučína

C: Jonáša Záborského

D: Jána Palárika

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1920

B: 1918

C: 1919

D: 1921

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: opereta

C: opera

D: inscenácia


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: režisérske poznámky

B: scénické poznámky

C: reč rozprávača

D: sprievodný text

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 4

C: 5

D: 3