Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: kríza

B: peripetia

C: expozícia

D: zápletka

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: humanizme a renesancii

B: staroveku

C: stredoveku

D: klasicizmu


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: inscenácia

B: tragédia

C: komédia

D: činohra

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: replika

B: výstup

C: obraz

D: dejstvo

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: dialóg

B: scénická poznámka

C: monológ

D: replika


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Vladimír

B: Július

C: Pavol

D: Ivan

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Tanec nad plačom

C: Maco Mlieč

D: Ženský zákon


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hlavajová

B: Capková

C: Hrabovská

D: Oriešková

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: jedno

C: nemá dejstvá

D: dve

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: derniére

B: premiére

C: miere

D: repríze


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

B: realizácia dramatického textu na javisku

C: prepísanie drámy do miestneho nárečia

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: epilóg

B: dialóg

C: prelóg

D: monológ

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: činohra

C: inscenácia

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Martina Kukučína

C: Jonáša Záborského

D: Jána Palárika

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1918

B: 1921

C: 1920

D: 1919

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: opera

C: opereta

D: inscenácia


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: režisérske poznámky

C: sprievodný text

D: scénické poznámky

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 5

D: 6