Úloha č. 1

Rovnica postupnej vlny umožňuje určiť

A
B
C
D

A: okamžitú výchylku y každého bodu v ľubovoľnom čase

B: či je vlnenie priečne alebo pozdĺžne

C: zdroj vlnenia

D: v akom prostredí sa vlnenie šíri

Úloha č. 2

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Akú maximálnu výchylku dosahuje každý bod tohto vlnenia?

A
B
C
D

A: 50m

B: 0,5m

C: 2m

D: 6m

Úloha č. 3

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Urč uhlovú frekvenciu :

A
B
C
D

A: 20 rad/s

B: 0,5 rad/s

C: 50 rad/s

D: 2 rad/s


Úloha č. 4

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Akou fázovou rýchlosťou sa šíri toto vlnenie?

A
B
C
D

A: 2 m/s

B: 6 m/s

C: 0,5 m/s

D: 50 m/s

Úloha č. 5

Čo sa stane, ak budú interferovať vlnenia A a B, ktoré sú na obrázku?

A
B
C
D

A: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s opačnou fázou

B: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s rovnakou fázou

C: vznikne vlnenie s dvojnásobnou amplitúdou

D: vznikne vlnenie s polovičnou amplitúdou

Úloha č. 6

Čo sa stane, ak budú interferovať vlnenia A a B, ktoré sú na obrázku?

A
B
C
D

A: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s rovnakou fázou

B: vznikne vlnenie s polovičnou amplitúdou

C: vznikne vlnenie s dvojnásobnou amplitúdou

D: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s opačnou fázou


Úloha č. 7

Kedy nastáva interferencia vlnení?

A
B
C
D

A: keď sa pružným prostredím šíria dve alebo viac vlnení

B: keď je vlnenie tlmené

C: keď má vlnenie nulovú amplitúdu

D: keď je vlnenie nútené

Úloha č. 8

Podľa Huygensovho princípu môžeme každý bod vlnoplochy pokladať za

A
B
C
D

A: zdroj vlnenia (vlnenie sa z neho bude šíriť ako zo zdroja)

B: posledný bod tohto vlnenia

C: koncový bod tohto vlnenia

D: nulový bod tohto vlnenia