Úloha č. 1

Označ slová, ktoré sú IBA v ženskom rode:

A
B
C
D

A: kosť, svadba, morča, myš

B: pištoľ, krieda, hudba, vlas

C: váza, teľa, zbraň, chatrč

D: ulica, elektráreň, dlaň, krv

Úloha č. 2

Množné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: prulár

B: plurál

C: prulál

D: plulár

Úloha č. 3

Jednotné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: singurál

B: singurár

C: singulár

D: singulál


Úloha č. 4

Ktorý pád nemá predložku?

A
B
C
D

A: Akuzatív

B: Datív

C: Nominatív

D: Inštrumentál

Úloha č. 5

Ktorou pádovou otázkou sa pýtame na GENITÍV?

A
B
C
D

A: o kom? o čom?

B: koho? čo?

C: komu? čomu?

D: koho? čoho?

Úloha č. 6

Na ktorý PÁD sa pýtam otázkou KOMU? ČOMU?

A
B
C
D

A: Nominatív

B: Lokál

C: Akuzatív

D: Datív


Úloha č. 7

Otázkou PRED KÝM?- PRED ČÍM? sa pýtame na:

A
B
C
D

A: Lokál

B: Akuzatív

C: Genitív

D: Inštrumentál

Úloha č. 8

Predložka k/ku sa viaže k:

A
B
C
D

A: Lokálu

B: Datívu

C: Nominatívu

D: Akuzatívu

Úloha č. 9

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v akuzatíve?

A
B
C
D

A: kosti

B: priniesol

C: nášmu

D: psovi


Úloha č. 10

Predložky s/so sa používajú v:

A
B
C
D

A: Genitíve

B: Lokáli

C: Inštrumentáli

D: Akuzatíve

Úloha č. 11

Všetky slová v STREDNOM RODE sú:

A
B
C
D

A: kladivá, vysvedčenie, žriebä, vápno

B: svetlo, droždie, dievča, maska

C: učivo, papiere, kormidlo, víno

D: kúzlo, drevo, palce, umývadlo

Úloha č. 12

Ktoré slovo NIE JE v MUŽSKOM RODE?

A
B
C
D

A: chlieb

B: pištoľ

C: veniec

D: mrakodrap


Úloha č. 13

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v nominatíve?

A
B
C
D

A: Peter

B: psovi

C: priniesol

D: kosti

Úloha č. 14

Predložky z/zo sa spájajú so slovami v:

A
B
C
D

A: Datíve

B: Inštrumentáli

C: Genitíve

D: Lokáli

Úloha č. 15

Urč gramatické kategórie slovného spojenia "PRE CHLAPOV"

A
B
C
D

A: muž.r., pl., D

B: muž.r., pl., A

C: muž.r., mn.č., G

D: muž.r., sing., A


Úloha č. 16

Ktoré je to slovo? (žen.r., pl., D)

A
B
C
D

A: učiteľkám

B: zvieratám

C: sestre

D: ku škole

Úloha č. 17

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v datíve?

A
B
C
D

A: psovi

B: Peter

C: nášmu

D: kosti

Úloha č. 18

V LOKÁLI sú všetky slová:

A
B
C
D

A: na stromoch, o škole, v učebnici, vo vlasoch

B: o mame, pred školou, na strome, vo vani

C: v pyžame, do ruky, po písomke, na streche

D: v ruke, v rukách, do rúk, o rukaviciach


Úloha č. 19

Urč správne gramatické kategórie slovného spojenia "CEZ PRESTÁVKU "

A
B
C
D

A: žen.r., sing., A

B: muž.r., sing., G

C: žen.r., pl., A

D: žen.r., jedn.č., D

Úloha č. 20

Ktoré slovo má tieto gramatické kategórie? (STR.R., PL., I)

A
B
C
D

A: za oknami

B: so žriebätkom

C: pred kolesom

D: nad hlavami