Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: na konci niektorých kostí

B: medzi kosťami

C: na povrchu kĺbov

D: vo vnútri dutých kostí

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: hubovitého kostného tkaniva

B: okostice

C: kostnej drene

D: z väziva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: okostica

B: hubovité kostné tkanivo

C: súdržné kostné tkanivo

D: kostná dreň


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: pätová kosť

B: hrudná kosť

C: lopatka

D: krížová kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: jazylka a klinová kosť

B: čelusť a čelová kosť

C: nosová kosť a čelusť

D: sánka a čelová kosť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 35 - 36

B: 31 - 32

C: 32 - 33

D: 33-34


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: spánková a záhlavná kosť

B: klinová a spánková kosť

C: spánková a temenná kosť

D: temenná a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: nosič a čapovec

B: lopatka a nosič

C: lopatka a kľúčna kosť

D: lopatka a hrudná kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: lakťový kĺb a vretenná kosť

B: ramenná kosť a lakťový kĺb

C: lakťová kosť a lakťový kĺb

D: ramenná kosť a bedrový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: ihlica

B: stehnová kosť

C: kľúčna kosť

D: sánka

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: bedrová, lonová a sedacia kosť

B: bedrová, sedacia a panvová kosť

C: panvová, lonová a sedacia kosť

D: panvová, bedrová a lonová kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: ihlica a články prstov

B: píšťala a predpriehlavkové kosti

C: ihlica a predpriehlavkové kosti

D: píšťala a priehlavkové kosti