Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: software, USB, monitor, myš, skrener

B: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

C: USB, monitor, harddisk, software

D: tlačiareň, USB, myšiak, skener

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

B: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

C: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

D: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Desctop

B: Laptop

C: File

D: Folder


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: * ( + ?

B: * / ? › :

C: ? _ : "

D: ? : * ∞

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: neviem

B: isto áno

C: nie

D: áno

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: áno

B: nie

C: neviem

D: nedá sa to


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: iste áno

B: nie

C: neviem

D: áno

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: neviem

B: súborom

C: priečinkom aj súborom

D: priečinkom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, kg, bit, GB

B: kB, MB, bit, GB

C: GB, ml, kB, bit

D: bit, MB, cm, kB


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: vnútorná a exotická

B: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

C: interná a extravagantná

D: internistická a externá