Úloha č. 1

Telesami vo fyzike nazývame

A
B
C
D

A: to, čo chytíme do ruky

B: veci, ktoré sa vmestia do hrnčeka

C: iba veci, ktoré sú pevné

D: všetky veci, ktoré sú ohraničené

Úloha č. 2

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Telesá a látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

B: Iba látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

C: Iba telesá môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

D: Telesá a látky môžu byť tuhé a kvapalné.

Úloha č. 3

V ktorej skupine sú uvedené len tuhé telesá?

A
B
C
D

A: taška, hrnček, oko

B: zošit, železo, taška

C: pravítko, papier, pero

D: sklo, zub, kamienok


Úloha č. 4

V ktorej skupine sú uvedené len plynné látky?

A
B
C
D

A: vzduch, oxid uhličitý, vápnik

B: hélium, dusík, ocot

C: vzduch, vodná para, ropa

D: hélium, vodík, kyslík

Úloha č. 5

Ktoré z vlastností majú kvapalné telesá?

A
B
C
D

A: majú stály objem, majú vlastný tvar, sú nestlačiteľné

B: majú stály objem, nemajú vlastný tvar, sú nestlačiteľné

C: nemajú stály objem, sú nestlačiteľné, majú vodorovný povrch

D: nemajú vlastný tvar, sú stlačiteľné, majú stály objem

Úloha č. 6

V ktorej skupine sú uvedené iba látky?

A
B
C
D

A: kvapka vody, zlato, kyslík

B: železo, mlieko, vzduch

C: hliník, voda, hrnček

D: kyslík, benzín, klinec


Úloha č. 7

V ktorej skupine sú uvedené iba telesá?

A
B
C
D

A: ľad, piesok, sklo

B: papier, mlieko v hrnčeku, oxid uhličitý

C: kamienok, zemný plyn, dažďová kvapka

D: ľadová kocka, zrkadlo, vzduch v triede

Úloha č. 8

Slovo fyzika pochádza z gréckeho slova

A
B
C
D

A: fyzikus = experiment

B: fyzis = príroda

C: fyzis = skúmanie

D: fyzis = bádanie

Úloha č. 9

Kniha, múka, stôl, vzduch v lopte, okno, prsteň, piesok a váza sú pevné telesá. Ktoré slová nepatria do tejto vety?

A
B
C
D

A: vzduch v lopte, stôl

B: múka, vzduch v lopte, piesok

C: vzduch v lopte, piesok, váza

D: múka, okno


Úloha č. 10

Nestlačiteľnosť kvapalín sa využíva v:

A
B
C
D

A: hydraulických zariadeniach (lis, zdvihák, brzdy)

B: hydraulickom lise, zdviháku a libele

C: hydraulickom lise, zdviháku a vodováhe

D: hydraulických zariadeniach (lis, zdvihák, brzdy), libele