Úloha č. 1

Medzi základné pojmy, ktorými sa zaoberá ekonómia, patria:

A
B
C
D

A: mzda, jadro atómu, priemerný vek obyvateľstva

B: úrok, mzda, jadro atómu

C: úrok, mzda, priemerný vek obyvateľstva

D: úrok, mzda, hrubý domáci produkt

Úloha č. 2

Autorom knihy Bohatstvo národov je:

A
B
C
D

A: Václav Klaus

B: Alfred Marshall

C: Adam Smith

D: Milton Friedman

Úloha č. 3

Tvrdenie, že spoločnosť nepotrebuje centrálny plán, ktorý by riadil celú ekonomiku, pretože tá je lepšie koordinovaná spontánnymi trhovými silami, je možno ako prvému pripísať:

A
B
C
D

A: Thorsteinovi Veblenovi

B: F.A. Hayekovi

C: Robertovi Lucasovi

D: Karlovi Marxovi


Úloha č. 4

Pán Novák je poľnohospodár, ktorý pozorne sleduje správanie spotrebiteľov na trhu, cenu ovocia a množstvo, ktoré sa predáva. V tejto sezónne predal neobyčajne vysoké množstvo hrušiek vďaka poklesu ich ceny na trhu. Na konci sezóny sa pán Novák pozrie do svojej pokladničky a zisťuje, že jeho príjmy sa oproti minulému roku znížili. Z tejto skutočnosti je zrejmé, že dopyt po hruškách je:

A
B
C
D

A: rastúci s cenou

B: elastický

C: neelastický

D: nezávisí na dôchodku spotrebiteľov

Úloha č. 5

Keď firma pána Novotného zaplatí nájomné za budovu továrne, jedná sa o:

A
B
C
D

A: variabilný náklad

B: stratu

C: fixný náklad

D: zisk

Úloha č. 6

Starosta Kováč dovolil vo svojej dedine predávať pečivo iba firmám svojich piatich bratov. Ekonómovia potom takúto trhovú štruktúru nazývajú:

A
B
C
D

A: duopol

B: oligopol

C: monopol

D: oligopson


Úloha č. 7

. Pán Kováč je právnik zarábajúci 1800 eur mesačne, čo je trojnásobok jeho suseda pána Nováka. Ekonómovia tento rozdiel často vysvetľujú tým, že:

A
B
C
D

A: musí zarábať viac, pretože platí ako právnik vyššie zdr.odv

B: vyšší ľud. kapitál vďaka vzdel. a vyššiu hodnot.produktivitu

C: musí zarábať viac, pretože usilovne päť rokov študoval

D: musí zarábať viac, pretože päť rokov nezískaval na VŠ mzdu

Úloha č. 8

Pán Zlý je továrnikom v meste a každý rok vypúšťa tony splodín do ovzdušia, bez toho aby kompenzoval miestnych obyvateľov. Ekonómovia túto situáciu nazývajú:

A
B
C
D

A: daňou

B: verejným statkom

C: negatívnou externalitou

D: priestupkom