Úloha č. 1

NO nedosahuje zisk

A
B
C
D

A: ak výdavky sú vyššie ako príjmy

B: ak výdavky sú nižšie ako príjmy

C: ak príjmy sú vyššie ako výdavky

D: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

Úloha č. 2

NO dosahuje stratu

A
B
C
D

A: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

B: ak jej výdavky sú nižšie ako príjmy

C:

D: ak jej výdavky sú vyššie ako príjmy

Úloha č. 3

Za príjmy neziskovej organizácie považujeme:

A
B
C
D

A: odvody za organizáciu

B: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

C: výhry v lotérii

D: výdavky a chod organizácie


Úloha č. 4

Za výdavky neziskovej organizácie nepovažujeme

A
B
C
D

A: výdavky na mzdy zamestnancov

B: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

C: výdavky za energie

D: výdavky za hygienický program

Úloha č. 5

Pod pojmom konkurencia rozumieme, že

A
B
C
D

A:

B: Iná NO poskytuje rovnakú službu ako ja

C: istá NO poskytuje rovnakú službu ako ja

D: iná NO neposkytuje rovnakú službu ako ja

Úloha č. 6

Cieľom akejkoľvek neziskovej organizácie je z hľadiska hospodárenia je vykonávať činnosť

A
B
C
D

A: dosiahnuť stratu

B: za účelom len dosiahnuť zisk

C: za iným účelom ako len dosiahnuť zisk

D: dosiahnuť zisk


Úloha č. 7

Za peňažné prostriedky NO považuje

A
B
C
D

A: len peniaze na bankovom účte

B: len peniaze v hotovosti

C: peniaze v hotovosti aj na bankovom účte a ceniny

D: len ceniny (kolky, poštové známky atď)

Úloha č. 8

Za veriteľa považuje NO

A
B
C
D

A: napr. banku ktorá NO poskytla pôžičku, alebo úver

B: klienta ktorému poskytla úver NO

C: dlžník, ktorý dlhuje peniaze neziskovej organizácii

D:

Úloha č. 9

Za odberateľ a NO sa považuje

A
B
C
D

A: klient, alebo prijímateľ služby

B: NO nemá odberateľa

C: klient, alebo dodávateľ služby

D: dodávateľ služby


Úloha č. 10

Dodávateľom NO je

A
B
C
D

A: NO nemá dodávateľov

B: firma, iná NO, fyzická osoba ktorá poskytne NO službu

C: NO nemá odberateľov

D: firma, iná NO ktorej moja NO poskytne službu

Úloha č. 11

za majetok NO sa považuje

A
B
C
D

A: všetko čo NO vlastní vrátane pôžičiek a dlhov

B: žiadne hnuteľné a nehnuteľné veci

C: všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré NO vlastní

D: všetky pôžičky, ktoré NO dlhuje

Úloha č. 12

v sústave jednoduché účtovníctva NO

A
B
C
D

A: môže účtovať

B: vie účtovať

C: nevie účtovať

D: musí účtovať


Úloha č. 13

Za príjmy zvyšujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: príjem na priebežnú položku

B: príjem z pokladne

C: príjem z bankového účtu

D: prijaté tržby za poskytnuté služby

Úloha č. 14

NO v sústave JÚ účtuje

A
B
C
D

A: len v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

B: len v pomocných knihách

C: v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

D: vo finančnom denníku

Úloha č. 15

O peňažných prostriedkoch v hotovosti, vkladoch na bankový účet, ceniny účtujeme v knihe

A
B
C
D

A: kniha pohľadávok

B: kniha záväzkov

C: peňažný denník a kniha cenín

D: kniha zásob


Úloha č. 16

Za výdavky znižujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: nákup dlhodobého majetku

B: nákup materiálu, mzdy zamestnancov, poplatky v banke

C: príjmy z poskytnutých služieb

D: prevod peňazí z pokladne na bankový účet

Úloha č. 17

Účet priebežná položka slúži na:

A
B
C
D

A: preklenutie medzi príjmom a výdavkom

B: preklenutie medzi ziskom a stratou

C: preklenutie času peňazí medzi bankou a pokladňou

D: preklenutie času medzi úhradou záväzku

Úloha č. 18

Medzi predpísané náležitosti účtovného dokladu patrí číslo dokladu, dátum účtovného prípadu, identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa, suma v €, účel

A
B
C
D

A:

B: áno

C: nie

D:


Úloha č. 19

Osobný vklad jedného z majiteľov NO účtujem v :

A
B
C
D

A: peňažnom denníku ako výdavok nezvyšujúci základ dane

B: peňažnom denníku ako výdavok znižujúci základ dane

C: peňažnom denníku ako príjem nezvyšujúci základ dane

D: peňažnom denníku ako príjem zvyšujúci základ dane

Úloha č. 20

Účtovný prípad sa účtuje ku dňu:

A
B
C
D

A: k nasledujúcemu dňu kedy bol doklad vystavený

B: ku ktorému je vystavený účtovný doklad

C: na konci účtovného roka

D: na konci mesiaca v ktorom vznikol účtovný prípad