Úloha č. 1

NO nedosahuje zisk

A
B
C
D

A: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

B: ak príjmy sú vyššie ako výdavky

C: ak výdavky sú nižšie ako príjmy

D: ak výdavky sú vyššie ako príjmy

Úloha č. 2

NO dosahuje stratu

A
B
C
D

A: ak jej výdavky sú nižšie ako príjmy

B: ak jej výdavky sú vyššie ako príjmy

C: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

D:

Úloha č. 3

Za príjmy neziskovej organizácie považujeme:

A
B
C
D

A: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

B: výhry v lotérii

C: odvody za organizáciu

D: výdavky a chod organizácie


Úloha č. 4

Za výdavky neziskovej organizácie nepovažujeme

A
B
C
D

A: výdavky za hygienický program

B: výdavky na mzdy zamestnancov

C: výdavky za energie

D: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

Úloha č. 5

Pod pojmom konkurencia rozumieme, že

A
B
C
D

A:

B: istá NO poskytuje rovnakú službu ako ja

C: iná NO neposkytuje rovnakú službu ako ja

D: Iná NO poskytuje rovnakú službu ako ja

Úloha č. 6

Cieľom akejkoľvek neziskovej organizácie je z hľadiska hospodárenia je vykonávať činnosť

A
B
C
D

A: za účelom len dosiahnuť zisk

B: dosiahnuť zisk

C: za iným účelom ako len dosiahnuť zisk

D: dosiahnuť stratu


Úloha č. 7

Za peňažné prostriedky NO považuje

A
B
C
D

A: len ceniny (kolky, poštové známky atď)

B: len peniaze na bankovom účte

C: peniaze v hotovosti aj na bankovom účte a ceniny

D: len peniaze v hotovosti

Úloha č. 8

Za veriteľa považuje NO

A
B
C
D

A: klienta ktorému poskytla úver NO

B: dlžník, ktorý dlhuje peniaze neziskovej organizácii

C: napr. banku ktorá NO poskytla pôžičku, alebo úver

D:

Úloha č. 9

Za odberateľ a NO sa považuje

A
B
C
D

A: dodávateľ služby

B: NO nemá odberateľa

C: klient, alebo dodávateľ služby

D: klient, alebo prijímateľ služby


Úloha č. 10

Dodávateľom NO je

A
B
C
D

A: NO nemá odberateľov

B: firma, iná NO, fyzická osoba ktorá poskytne NO službu

C: NO nemá dodávateľov

D: firma, iná NO ktorej moja NO poskytne službu

Úloha č. 11

za majetok NO sa považuje

A
B
C
D

A: všetky pôžičky, ktoré NO dlhuje

B: všetko čo NO vlastní vrátane pôžičiek a dlhov

C: žiadne hnuteľné a nehnuteľné veci

D: všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré NO vlastní

Úloha č. 12

v sústave jednoduché účtovníctva NO

A
B
C
D

A: nevie účtovať

B: môže účtovať

C: vie účtovať

D: musí účtovať


Úloha č. 13

Za príjmy zvyšujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: príjem z bankového účtu

B: prijaté tržby za poskytnuté služby

C: príjem z pokladne

D: príjem na priebežnú položku

Úloha č. 14

NO v sústave JÚ účtuje

A
B
C
D

A: v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

B: len v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

C: vo finančnom denníku

D: len v pomocných knihách

Úloha č. 15

O peňažných prostriedkoch v hotovosti, vkladoch na bankový účet, ceniny účtujeme v knihe

A
B
C
D

A: peňažný denník a kniha cenín

B: kniha záväzkov

C: kniha pohľadávok

D: kniha zásob


Úloha č. 16

Za výdavky znižujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: príjmy z poskytnutých služieb

B: nákup dlhodobého majetku

C: prevod peňazí z pokladne na bankový účet

D: nákup materiálu, mzdy zamestnancov, poplatky v banke

Úloha č. 17

Účet priebežná položka slúži na:

A
B
C
D

A: preklenutie medzi ziskom a stratou

B: preklenutie medzi príjmom a výdavkom

C: preklenutie času peňazí medzi bankou a pokladňou

D: preklenutie času medzi úhradou záväzku

Úloha č. 18

Medzi predpísané náležitosti účtovného dokladu patrí číslo dokladu, dátum účtovného prípadu, identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa, suma v €, účel

A
B
C
D

A:

B: nie

C: áno

D:


Úloha č. 19

Osobný vklad jedného z majiteľov NO účtujem v :

A
B
C
D

A: peňažnom denníku ako výdavok znižujúci základ dane

B: peňažnom denníku ako výdavok nezvyšujúci základ dane

C: peňažnom denníku ako príjem nezvyšujúci základ dane

D: peňažnom denníku ako príjem zvyšujúci základ dane

Úloha č. 20

Účtovný prípad sa účtuje ku dňu:

A
B
C
D

A: na konci mesiaca v ktorom vznikol účtovný prípad

B: na konci účtovného roka

C: ku ktorému je vystavený účtovný doklad

D: k nasledujúcemu dňu kedy bol doklad vystavený