Úloha č. 1

Ktoré tvrdenie o rovnobežníku je nepravdivé :

A
B
C
D

A: Každý rovnobežník je štvoruholník, ktorého uhlopriečky sa

B: V každom rovnobežníku je súčet protiľahlých uhlov 180°.

C: Rovnobežník, ktorého uhlopriečky sa rozpoľujú a sú rovnak

D: V každom rovnobežníku je súčet uhlov priľahlých k jednej

Úloha č. 2

Riešením danej rovnice je číslo:

A
B
C
D

A: -7

B: 7

C: 0

D: 11

Úloha č. 3

Vypočítaj hodnotu daného výrazu pre x = -1

A
B
C
D

A: -2/3

B: 5/3

C: -4/6

D: -5/3


Úloha č. 4

Aký polomer má kružnica opísaná pravidelnému šesťuholníku, ktorého strana meria 47 mm.

A
B
C
D

A: 0,47 cm

B: 94 mm

C: 4,7 cm

D: 9,4 dm

Úloha č. 5

Na papierikoch je po písmenkách rozstrihané slovo PRAVDEPODOBNOSŤ. Papieriky vložíme do nepriehľadného vrecka. Aká je pravdepodobnosť, že vytiahnuté písmenko bude O?

A
B
C
D

A: 3 %

B: 10 %

C: 15 %

D: 20 %

Úloha č. 6

Označ odpoveď, v ktorej je správne zapísaný počet vrcholov, hrán a stien pravidelného pätnásťbokého hranola v zapísanom poradí :

A
B
C
D

A: 15, 30, 17

B: 30, 45, 17

C: 30, 30, 15

D: 30, 45, 15


Úloha č. 7

Úsečka , ktorej krajné body ležia na kružnici sa nazýva :

A
B
C
D

A: sečnica

B: tetiva

C: nesečnica

D: priemer

Úloha č. 8

Viktor strieľal šípky do kruhového terča s polomerom 5cm. Vo vnútri kruhu je menší kruh s polomerom 2cm. Vypočítaj Viktorovu šancu, že sa trafí do menšieho kruhu v percentách.

A
B
C
D

A: 40 %

B: 84 %

C: 16 %

D: 62,5 %

Úloha č. 9

Trojboký hranol má objem 33,3 dm3, obsah jeho podstavy je 600 cm2. Aká je výška hranola?.

A
B
C
D

A: 20cm

B: 55,5 dm

C: 19,98 dm

D: 5,55 dm


Úloha č. 10

Súčet pätiny čísla x a sedminy čísla y zapíšeme :

A
B
C
D

A: x/5 + y/7

B: x/5 . y/7

C: 5x . 7y

D: 5x + 7y

Úloha č. 11

V rovnoramennom trojuholníku má jeden uhol veľkosť 90°. Zvyšné uhly majú veľkosť:

A
B
C
D

A: iné

B: 45°;45°

C: 30°;30°

D: 60°;60°

Úloha č. 12

8. Kruhová fontána v parku zaberá plochu 200,96 m2. Aká je vzdialenosť od stredu fontány ku jej kraju ?

A
B
C
D

A: 16 m

B: 8 m

C: 64 m

D: 32 m


Úloha č. 13

Vypočítaj: - (-7x +2 -y) – (40 – 16x - 4y) : (-4) =

A
B
C
D

A: 3x + 38

B: 17x + 2y +12

C: 11x + 2 y - 38

D: 3x + 8

Úloha č. 14

Na obrázku je vyznačený uhol α. Vypočítaj jeho veľkosť, keď vieš, že priamka b je rovnobežná s priamkou c.

A
B
C
D

A: 95°

B: 115 °

C: 65°

D: 105°

Úloha č. 15

Vypočítaj polomer kružnice, ktorej dĺžka je 62,8 cm :

A
B
C
D

A: 4,4 cm

B: 13,2 cm

C: 10 cm

D: 30 cm


Úloha č. 16

15. Vypočítaj pravdepodobnosť, že z vrecka s číslami od 1 do 30 vytiahneme číslo, ktoré je deliteľné 5.

A
B
C
D

A: 20 %

B: 2 %

C: 22 %

D: 0,2 %

Úloha č. 17

22. Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 48,8 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 310 cm?

A
B
C
D

A: 157 cm2

B: 1574 cm2

C: 1,574 cm2

D: 15,74 cm2