Úloha č. 1

Aký je vzorec na výpočet objemu kocky?

A
B
C
D

A: S= a. a . a

B: V= a+b .c

C: V = a. a . a

D: V = a +a+a

Úloha č. 2

Vypočítaj objem

A
B
C
D

A: 240 dm²

B: 240 dm³

C: 240 cm²

D: 240 cm³

Úloha č. 3

Objem kvádra je 72 litrov, výška je 6dm, dĺžka je 4dm. Aká je šírka kvádra?

A
B
C
D

A: 3 l

B: 3 dm

C: 8 cm

D: 24 dm


Úloha č. 4

Aký objem v hektolitroch má akváriumtvaru kocky s hranou 82cm ? Výsledok zaokrúhli na tisíciny.

A
B
C
D

A: 5,513 hl

B: 5,51368 hl

C: 5,51 hl

D: 5,514 hl

Úloha č. 5

Vypočítajte dĺžku hrany kocky, ktorej objem je: 1000 m³

A
B
C
D

A: 10 m

B: 10 m³

C: 100 m

D: 100 cm

Úloha č. 6

Murovaný pilier s prierezom 60cm a 75 cm je vysoký 3m. Vypočítaj objem piliera a potrebný počet tehál, ak na 1m³ je potrebných 400 kusov tehál.

A
B
C
D

A: 33 750

B: 33,75

C: 1 350 000

D: 540


Úloha č. 7

Kocka je zložená z 27 rovnakých menších kociek, ktorých hrana je dlhá 1,5 dm. Aký je objem tejto kocky?

A
B
C
D

A: 91,125 dm³

B: 4,5 dm³

C: 92 dm³

D: 27 dm³

Úloha č. 8

Ako vypočítaš objem kvádra?

A
B
C
D

A: sčítam všetky strany

B: k obsahu podstavy pripočítam výšku

C: obsah podstavy vynásobím výškou

D: dve strany sčítam a tretiu odčítam

Úloha č. 9

Rozhodni, ktorý objem je väčší. Objem kocky s hranou a=4cm alebo objem kvádra s rozmermi a=40mm, b=5,3 cm a c =30mm.

A
B
C
D

A: nedajú sa porovnať

B: objem kvádra je väčší ako kocky

C: objem kvádra je rovnaký ako kocky

D: objem kocky je väčší ako kvádra


Úloha č. 10

V akých jednotkách počítame objem telies?

A
B
C
D

A: ha

B: mm³

C: mm²

D: kg