Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: ubúda

C: pribúda

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: skupenstvo

C: chuť

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: riedke, kvapalné, pevné

D: iba kvapalné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: kolobeh

C: dážď

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: moriach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: podzemná voda

B: povrchová voda

C: morská voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, kôra

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: pôda

C: plášť

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny sa strácajú

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: zemské jadro

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: jazero

C: láva

D: kopec

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: vzduch

B: atmosféra

C: termosféra

D: ozónová diera

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: mezosféra

B: najvrchnejšia časť atmosféry

C: spodná vrstva atmosféry

D: vzduchoprázdno


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez vlastností

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou vlastností vzduchu

B: zmenou počasia

C: prúdením vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: dusík a kyslík

C: kyslík a vodná para

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduchoprázdno

C: troposféra

D: vzduch bez kyslíka

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: dusík

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: premeniť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: vyrobiť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: človek a slnko

C: človek a vietor

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a vitamíny

B: bielkoviny a tuky

C: cukry a tuky

D: cukry a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie