Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: sa nemení

C: ubúda

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: farbu

C: vôňu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: plynné a pevné

C: plynné, kvapalné, pevné

D: riedke, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: kolobeh

C: dážď

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: jazerách a riekach

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: oceánoch a riekach

C: riekach, potokoch a jazerách

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: morská voda

C: podzemná voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, kôra

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: hlina

C: plášť

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: kamienky, vodu, íl, piesok

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny zvetrávajú

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: prameň

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: sopka

C: jazero

D: kopec

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: vzduch

C: atmosféra

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: spodná vrstva atmosféry

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, dusík, iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez vlastností

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: kolobehom vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: energiu

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo premeniť

C: premeniť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: iba svetelná a elektrická

D: elektrická, mechanická a vodná

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: človek a vietor

C: elektráreň

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: vzduchu

C: potravy

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: sú zdrojom energie

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie