Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne normy

B: právne a estetické normy

C: morálne a právne normy

D: morálne a spoločenské normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

B: zákony, vyhlášky, nariadenia

C: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

D: spravodlivosť, neúcta, hnev

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, právna, právna, morálna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: morálna, morálna, právna, právna

D: právna, morálna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Ústava SR

B: Trestné právo

C: Estetika všedného dňa

D: Desať Božích prikázaní

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: bezprávny štát

B: diktatúra

C: demokracia

D: právny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

B: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: obyčaje a tradície

B: sankcie

C: vzor správania, pravidlá

D: kultúra

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: všetkých občanov

B: deti

C: poslancov

D: dospelých

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: kníh

B: zákonov a nariadení

C: trestov

D: morálky


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: náboženská

B: estetická

C: právna

D: spoločenská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: vedomie o tom,že žijem

B: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: zákony

B: opatrenia

C: vyhlášky

D: VZN


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: právne normy

B: vylúčenie z hry

C: trest

D: úplatkárstvo