Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: právne a estetické normy

B: morálne a právne normy

C: morálne a spoločenské normy

D: morálne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

B: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

C: spravodlivosť, neúcta, hnev

D: zákony, vyhlášky, nariadenia

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, morálna, právna, právna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: právna, morálna, právna, morálna

D: morálna, právna, právna, morálna

Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Trestné právo

B: Estetika všedného dňa

C: Desať Božích prikázaní

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: diktatúra

B: právny štát

C: bezprávny štát

D: demokracia

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

B: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

C: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

D: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: kultúra

B: sankcie

C: vzor správania, pravidlá

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: deti

B: poslancov

C: dospelých

D: všetkých občanov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: zákonov a nariadení

B: morálky

C: kníh

D: trestov

Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: právna

B: spoločenská

C: estetická

D: náboženská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

B: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

C: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

D: vedomie o tom,že žijem

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: zákony

B: vyhlášky

C: opatrenia

D: VZN

Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: vylúčenie z hry

B: právne normy

C: trest

D: úplatkárstvo