Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: právne a estetické normy

C: morálne normy

D: morálne a právne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: zákony, vyhlášky, nariadenia

B: spravodlivosť, neúcta, hnev

C: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: právna, právna, morálna, morálna

B: morálna, právna, právna, morálna

C: morálna, morálna, právna, právna

D: právna, morálna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Desať Božích prikázaní

B: Trestné právo

C: Estetika všedného dňa

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: diktatúra

B: právny štát

C: demokracia

D: bezprávny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

B: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

C: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

D: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: obyčaje a tradície

B: sankcie

C: kultúra

D: vzor správania, pravidlá

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: poslancov

B: všetkých občanov

C: deti

D: dospelých

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: zákonov a nariadení

B: morálky

C: kníh

D: trestov


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: estetická

B: náboženská

C: spoločenská

D: právna

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

B: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

C: vedomie o tom,že žijem

D: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: vyhlášky

B: zákony

C: VZN

D: opatrenia


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: úplatkárstvo

B: vylúčenie z hry

C: trest

D: právne normy