Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: morálne normy

C: právne a estetické normy

D: morálne a právne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

B: spravodlivosť, neúcta, hnev

C: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

D: zákony, vyhlášky, nariadenia

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, právna, právna, morálna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: právna, morálna, právna, morálna

D: morálna, morálna, právna, právna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Estetika všedného dňa

B: Ústava SR

C: Desať Božích prikázaní

D: Trestné právo

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: diktatúra

B: demokracia

C: bezprávny štát

D: právny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

B: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: sankcie

C: obyčaje a tradície

D: kultúra

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: dospelých

B: všetkých občanov

C: deti

D: poslancov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: trestov

B: zákonov a nariadení

C: morálky

D: kníh


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: spoločenská

B: právna

C: estetická

D: náboženská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

B: vedomie o tom,že žijem

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: zákony

B: vyhlášky

C: VZN

D: opatrenia


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: trest

B: úplatkárstvo

C: vylúčenie z hry

D: právne normy