Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne normy

B: právne a estetické normy

C: morálne a právne normy

D: morálne a spoločenské normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

B: spravodlivosť, neúcta, hnev

C: zákony, vyhlášky, nariadenia

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: právna, právna, morálna, morálna

B: právna, morálna, právna, morálna

C: morálna, morálna, právna, právna

D: morálna, právna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Desať Božích prikázaní

B: Estetika všedného dňa

C: Trestné právo

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: diktatúra

B: demokracia

C: právny štát

D: bezprávny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

B: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: sankcie

C: kultúra

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: deti

B: dospelých

C: všetkých občanov

D: poslancov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: kníh

B: zákonov a nariadení

C: morálky

D: trestov


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: náboženská

B: právna

C: spoločenská

D: estetická

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

B: vedomie o tom,že žijem

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: VZN

B: zákony

C: opatrenia

D: vyhlášky


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: trest

B: vylúčenie z hry

C: právne normy

D: úplatkárstvo