Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Bronteová

C: Jana Millerová

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Charlotte Brontёová

C: Victor Hugo

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: vedecko-fantastický román

C: dráma

D: lyrika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: veršovaných viet

C: poézia

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Bedári ..... chémia

C: Červené víno....... chémia

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: pracovitosť...................... zastarané

C: usilovnosť .................... archaizmus

D: trpezlivosť .............. archaizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: lyrická báseň


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Illias, Odysea

C: Stratený robot, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Jules Terne

C: Július Lenko

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Stratený robot

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Rosendo Álvares

C: Isaac Asimov

D: Jules Verne

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Marek Habdža

C: Jean Valjean

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Diomedove kone

C: Červené víno

D: Ežo Vlkolinský


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Mamenkin pecník

C: Vlčindol

D: Materinská láska

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: plecniak

C: chlieb

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Mordovisko

C: Dievča s bocianími nohami

D: Jana Eyrová

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Bronteová

B: Charlotte Brontёová

C: Agatha Christie

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Victor Hugo

B: Zuzka Šulajová

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: epika

C: vedecko-fantastický román

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: veršovaných viet

C: poézia

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: učenlivosť ............... neologizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická báseň

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Illias, Červené víno

C: Illias, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Július Lenko

C: Jules Terne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: James A. Owen

C: Isaac Asimov

D: Jules Verne

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jana Eyrová

C: Marek Habdža

D: Jean Valjean

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Mordovisko

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Červené víno

C: Diomedove kone

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Mamenkin pecník

C: Materinská láska

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: plecniak

C: starodávna pec

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Mordovisko

C: Dievča s bocianími nohami

D: Jana Eyrová