Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Agatha Christie

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Charlotte Brontёová

C: Zuzka Šulajová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: vedecko-fantastický román

B: epika

C: lyrika

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: veršovaných viet

B: prózy

C: drámy

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka odišla za synom do mesta

B: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: trpezlivosť .............. archaizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: lyrická báseň

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Bedári, Jana Eyrová

B: Stratený robot, Odysea

C: Illias, Červené víno

D: Illias, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Július Lenko

C: Jules Verne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: James A. Owen

C: Jules Verne

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Jana Eyrová

C: Adelka Ostrolúcka

D: Jean Valjean

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do zadnej izby

D: Dvere do kľúčovej dierky

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Ežo Vlkolinský

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Bedári

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Victor Hugo: Cosette

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Materinská láska

B: Vlčindol

C: Červené víno

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: plecniak

B: pečienka

C: starodávna pec

D: chlieb


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Dievča s bocianími nohami

B: Jana Eyrová

C: Mordovisko

D: Vysoké dievča

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Jana Bronteová

C: Charlotte Brontёová

D: Agatha Christie

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Victor Hugo

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: vedecko-fantastický román

C: dráma

D: epika

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: veršovaných viet

C: drámy

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Červené víno....... chémia

C: Bedári ..... chémia

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka sa o syna nestará

C: matka odišla za synom do mesta

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: lyrická báseň

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Odysea

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Stratený robot, Odysea

D: Illias, Červené víno

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Július Lenko

B: Jules Terne

C: Ľudo Zúbek

D: Jules Verne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Victor Hugo:


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jean Valjean

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Mordovisko

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Diomedove kone

C: Ežo Vlkolinský

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Victor Hugo: Bedári

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko: Divé husi idú...

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Victor Hugo: Cosette

D: Isaac Asimov: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Červené víno

C: Materinská láska

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: plecniak

C: chlieb

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Dievča s bocianími nohami

B: Mordovisko

C: Jana Eyrová

D: Vysoké dievča