Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Charlotte Brontёová

C: Agatha Christie

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: opis prírody a úvahy hrdinky

B: bohaté dievča ide do sveta

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Jana Šimulčíková

C: Victor Hugo

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: lyrika

C: dráma

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: poézia

C: veršovaných viet

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Bedári ..... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: trpezlivosť .............. archaizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Illias, Červené víno

C: Bedári, Jana Eyrová

D: Illias, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Jules Verne

C: Július Lenko

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Isaac Asimov

C: James A. Owen

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Mordovisko

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Diomedove kone

C: Ežo Vlkolinský

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Materinská láska

C: Červené víno

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: plecniak

C: pečienka

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Dievča s bocianími nohami

C: Mordovisko

D: Vysoké dievča

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Agatha Christie

C: Jana Millerová

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: bohaté dievča ide do sveta

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Jana Šimulčíková

C: Charlotte Brontёová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: epika

C: lyrika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: poézia

C: prózy

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Stratený robot ....... biológia

C: Červené víno....... chémia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka odišla za synom do mesta

B: matka sa o syna nestará

C: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: lyrická báseň


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Illias, Odysea

C: Illias, Červené víno

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Július Lenko

B: Ľudo Zúbek

C: Jules Terne

D: Jules Verne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Victor Hugo:


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: Isaac Asimov

C: James A. Owen

D: Jules Verne

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jean Valjean

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Mordovisko

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Diomedove kone

C: Bedári

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Victor Hugo: Bedári

C: Victor Hugo: Cosette

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Materinská láska

B: Vlčindol

C: Mamenkin pecník

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: starodávna pec

C: plecniak

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Jana Eyrová

C: Vysoké dievča

D: Dievča s bocianími nohami