Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Charlotte Brontёová

C: Agatha Christie

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: bohaté dievča ide do sveta

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Victor Hugo

C: Jana Šimulčíková

D: Zuzka Šulajová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: drámy

C: poézia

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Stratený robot ....... biológia

B: Červené víno.... fyzika

C: Červené víno....... chémia

D: Bedári ..... chémia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka sa o syna nestará

C: matka odišla za synom do mesta

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: usilovnosť .................... archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Stratený robot, Odysea

C: Bedári, Jana Eyrová

D: Illias, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Jules Verne

C: Ľudo Zúbek

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Isaac Asimov: Ako divé husi

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Rosendo Álvares

C: Jules Verne

D: Isaac Asimov

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Marek Habdža

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: František Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Mordovisko

C: Dvere do zadnej izby

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Ežo Vlkolinský

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Priamov poklad

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Mamenkin pecník

C: Materinská láska

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: plecniak

C: chlieb

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Dievča s bocianími nohami

C: Mordovisko

D: Vysoké dievča

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Millerová

C: Agatha Christie

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: bohaté dievča ide do sveta

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Victor Hugo

B: Jana Šimulčíková

C: Zuzka Šulajová

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: poézia

C: veršovaných viet

D: prózy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Stratený robot ....... biológia

C: Bedári ..... chémia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka odišla za synom do mesta

B: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

C: matka sa o syna nestará

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: trpezlivosť .............. archaizmus

B: učenlivosť ............... neologizmus

C: usilovnosť .................... archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Illias, Odysea

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Jules Verne

C: Július Lenko

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Mordovisko

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Bedári

C: Ežo Vlkolinský

D: Diomedove kone


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Victor Hugo: Bedári

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: V.Ferko: Divé husi idú...

D: A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Victor Hugo: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Materinská láska

C: Vlčindol

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: plecniak

C: chlieb

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Jana Eyrová

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami