Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Bronteová

C: Jana Millerová

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: opis prírody a úvahy hrdinky

B: bohaté dievča ide do sveta

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Zuzka Šulajová

C: Victor Hugo

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: dráma

C: epika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: poézia

B: veršovaných viet

C: drámy

D: prózy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Bedári ..... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

B: matka sa o syna nestará

C: matka odišla za synom do mesta

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Illias, Odysea

C: Stratený robot, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Jules Terne

C: Jules Verne

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Jules Verne

C: Isaac Asimov

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Marek Habdža

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Dvere do zadnej izby

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Diomedove kone

B: Ežo Vlkolinský

C: Červené víno

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Victor Hugo: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Mamenkin pecník

B: Materinská láska

C: Červené víno

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: plecniak

B: pečienka

C: starodávna pec

D: chlieb


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Dievča s bocianími nohami

C: Vysoké dievča

D: Jana Eyrová

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Charlotte Brontёová

C: Agatha Christie

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Zuzka Šulajová

C: Victor Hugo

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: vedecko-fantastický román

C: epika

D: lyrika

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: drámy

C: veršovaných viet

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Stratený robot ....... biológia

C: Bedári ..... chémia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

C: matka odišla za synom do mesta

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: usilovnosť .................... archaizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: lyrická báseň

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Bedári, Jana Eyrová

B: Stratený robot, Odysea

C: Illias, Odysea

D: Illias, Červené víno

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Július Lenko

C: Jules Verne

D: Jules Terne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Roman Brat: Mordovisko


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: Isaac Asimov

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Mordovisko

C: Dvere do zadnej izby

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Ežo Vlkolinský

C: Červené víno

D: Diomedove kone


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Bedári

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Victor Hugo: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Vlčindol

C: Mamenkin pecník

D: Materinská láska

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: plecniak

C: chlieb

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Dievča s bocianími nohami

C: Mordovisko

D: Vysoké dievča