Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Bronteová

B: Agatha Christie

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: opis prírody a úvahy hrdinky

B: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Jana Šimulčíková

C: Charlotte Brontёová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: poézia

C: drámy

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Stratený robot ....... biológia

C: Červené víno.... fyzika

D: Bedári ..... chémia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

B: matka sa o syna nestará

C: matka odišla za synom do mesta

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: učenlivosť ............... neologizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: lyrická báseň

D: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Illias, Odysea

C: Stratený robot, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Jules Verne

C: Jules Terne

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: James A. Owen

C: Jules Verne

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jean Valjean

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Mordovisko

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Diomedove kone

C: Červené víno

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko: Divé husi idú...

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

B: Victor Hugo: Cosette

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Materinská láska

C: Mamenkin pecník

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: pečienka

C: starodávna pec

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Dievča s bocianími nohami

C: Jana Eyrová

D: Mordovisko

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Agatha Christie

C: Jana Bronteová

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Charlotte Brontёová

C: Jana Šimulčíková

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: vedecko-fantastický román

B: lyrika

C: epika

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: prózy

C: poézia

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Bedári ..... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

B: matka sa o syna nestará

C: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: usilovnosť .................... archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická báseň

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Odysea

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Stratený robot, Odysea

D: Illias, Červené víno

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Ľudo Zúbek

C: Jules Terne

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Stratený robot

B: Isaac Asimov: Ako divé husi

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Victor Hugo:


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Isaac Asimov

C: Jules Verne

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Marek Habdža

C: Jana Eyrová

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: František Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Mordovisko

C: Kľúčik do dverovej dierky

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Diomedove kone

C: Ežo Vlkolinský

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

B: Victor Hugo: Cosette

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Červené víno

C: Materinská láska

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: starodávna pec

C: pečienka

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Jana Eyrová

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami