Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Jana Bronteová

C: Agatha Christie

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Šimulčíková

C: Victor Hugo

D: Zuzka Šulajová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: veršovaných viet

C: prózy

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Bedári ..... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

C: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: učenlivosť ............... neologizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: lyrická báseň

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Illias, Odysea

D: Illias, Červené víno

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Július Lenko

C: Jules Verne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: Isaac Asimov

C: Jules Verne

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: František Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Bedári

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ján Kollár: Slávy dcera

D: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

B: Victor Hugo: Cosette

C: Victor Hugo: Bedári

D: Isaac Asimov: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Mamenkin pecník

B: Materinská láska

C: Vlčindol

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: starodávna pec

C: chlieb

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Jana Eyrová

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Bronteová

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

B: bohaté dievča ide do sveta

C: opis prírody a úvahy hrdinky

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Zuzka Šulajová

C: Charlotte Brontёová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: poézia

C: drámy

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Stratený robot ....... biológia

C: Červené víno.... fyzika

D: Bedári ..... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

B: matka sa o syna nestará

C: matka odišla za synom do mesta

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: učenlivosť ............... neologizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: lyrická báseň

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Bedári, Jana Eyrová

B: Illias, Odysea

C: Illias, Červené víno

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Július Lenko

B: Jules Terne

C: Jules Verne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Victor Hugo:


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: Jules Verne

C: James A. Owen

D: Isaac Asimov

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Kľúčik do dverovej dierky

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Diomedove kone

C: Ežo Vlkolinský

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Mamenkin pecník

C: Materinská láska

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: chlieb

C: pečienka

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Jana Eyrová

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami