Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Bronteová

C: Agatha Christie

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: opis prírody a úvahy hrdinky

B: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Charlotte Brontёová

C: Victor Hugo

D: Zuzka Šulajová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: epika

C: lyrika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: veršovaných viet

B: drámy

C: poézia

D: prózy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno.... fyzika

C: Červené víno....... chémia

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka odišla za synom do mesta

B: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

C: matka sa o syna nestará

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

B: lyrická báseň

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Stratený robot, Odysea

C: Illias, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Július Lenko

C: Ľudo Zúbek

D: Jules Terne

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: James A. Owen

C: Isaac Asimov

D: Jules Verne

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Jana Eyrová

C: Marek Habdža

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Dvere do zadnej izby

C: Kľúčik do dverovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Diomedove kone

C: Červené víno

D: Ežo Vlkolinský


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Victor Hugo: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Mamenkin pecník

B: Červené víno

C: Vlčindol

D: Materinská láska

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: plecniak

B: pečienka

C: chlieb

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Dievča s bocianími nohami

C: Jana Eyrová

D: Mordovisko

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Bronteová

C: Jana Millerová

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Šimulčíková

C: Victor Hugo

D: Zuzka Šulajová


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: dráma

C: epika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: veršovaných viet

B: prózy

C: poézia

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Červené víno.... fyzika

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: lyrická báseň


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Odysea

B: Illias, Červené víno

C: Bedári, Jana Eyrová

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Jules Verne

C: Ľudo Zúbek

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Jana Eyrová

C: Jean Valjean

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Diomedove kone

C: Červené víno

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Bedári

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Kollár: Slávy dcera

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: V.Ferko: Divé husi idú...

D: A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Isaac Asimov: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Materinská láska

B: Mamenkin pecník

C: Vlčindol

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: plecniak

B: pečienka

C: starodávna pec

D: chlieb


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Dievča s bocianími nohami

C: Jana Eyrová

D: Mordovisko