Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: stekajúci ľadovec

B: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

C: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: sopečná činnosť

C: príťažlivosť Zeme

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zvetrávanie

B: lávové prúdy

C: zemetrasenie

D: sopečná činnosť


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti vyhasnutých sopiek

B: v oblasti činných sopiek

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: splaz

C: ohnisko

D: hypocentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie človeka

B: pôsobenie litosférických dosiek

C: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: paleontológia

C: speleológia

D: vulkanológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalagnit

C: stalaktit

D: stalangán

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalagnát

C: stalagmit

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: pozostatky sopečnej činnosti

C: vnútorné krasové útvary

D: povrchové krasové útvary