Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

B: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

C: stekajúci ľadovec

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: zemské teplo

B: sopečná činnosť

C: slnečné žiarenie

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: lávové prúdy

B: sopečná činnosť

C: zvetrávanie

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti činných sopiek

B: v oblasti vyhasnutých sopiek

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: splaz

C: hypocentrum

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie litosférických dosiek

B: pôsobenie geologických činiteľov

C: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

D: pôsobenie človeka


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleológia

B: vulkanológia

C: paleontológia

D: speleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalaktit

C: stalagnit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagnát

B: stalafát

C: stalagmit

D: stalaktit


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky sopečnej činnosti

B: vnútorné krasové útvary

C: pozostatky človeka pri ťažbe

D: povrchové krasové útvary