Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

B: stekajúci ľadovec

C: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

D: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: sopečná činnosť

B: slnečné žiarenie

C: zemské teplo

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: lávové prúdy

B: zvetrávanie

C: sopečná činnosť

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti vyhasnutých sopiek

B: v oblasti činných sopiek

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: splaz

B: epicentrum

C: hypocentrum

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie človeka

B: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

C: pôsobenie litosférických dosiek

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleológia

B: vulkanológia

C: paleontológia

D: speleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalagmit

C: stalagnit

D: stalaktit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalafát

B: stalagmit

C: stalaktit

D: stalagnát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: povrchové krasové útvary

C: vnútorné krasové útvary

D: pozostatky sopečnej činnosti