Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

B: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

C: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

D: stekajúci ľadovec

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: príťažlivosť Zeme

B: sopečná činnosť

C: slnečné žiarenie

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zvetrávanie

B: sopečná činnosť

C: zemetrasenie

D: lávové prúdy


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

B: v podzemných dutinách

C: v oblasti vyhasnutých sopiek

D: v oblasti činných sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: hypocentrum

B: splaz

C: ohnisko

D: epicentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie litosférických dosiek

B: pôsobenie človeka

C: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: vulkanológia

B: paleontológia

C: speleológia

D: speleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalaktit

C: stalagnit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalafát

B: stalagnát

C: stalagmit

D: stalaktit


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: pozostatky sopečnej činnosti

C: povrchové krasové útvary

D: vnútorné krasové útvary