Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: stekajúci ľadovec

B: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

C: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

D: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: zemské teplo

B: sopečná činnosť

C: slnečné žiarenie

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zvetrávanie

B: sopečná činnosť

C: zemetrasenie

D: lávové prúdy


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

B: v oblasti činných sopiek

C: v oblasti vyhasnutých sopiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: splaz

C: hypocentrum

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie človeka

B: pôsobenie litosférických dosiek

C: pôsobenie geologických činiteľov

D: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: speleológia

C: paleontológia

D: vulkanológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalagmit

C: stalagnit

D: stalaktit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalaktit

C: stalafát

D: stalagnát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: povrchové krasové útvary

B: vnútorné krasové útvary

C: pozostatky človeka pri ťažbe

D: pozostatky sopečnej činnosti