Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

B: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

C: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

D: stekajúci ľadovec

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: príťažlivosť Zeme

C: sopečná činnosť

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zemetrasenie

B: zvetrávanie

C: lávové prúdy

D: sopečná činnosť


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti činných sopiek

B: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

C: v oblasti vyhasnutých sopiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: splaz

B: epicentrum

C: hypocentrum

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

B: pôsobenie geologických činiteľov

C: pôsobenie litosférických dosiek

D: pôsobenie človeka


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: vulkanológia

B: speleológia

C: speleontológia

D: paleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalaktit

C: stalagnit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalafát

C: stalaktit

D: stalagnát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: pozostatky sopečnej činnosti

C: povrchové krasové útvary

D: vnútorné krasové útvary