Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: odvodeného slova

B: predpony alebo prípony

C: predložky pred slovom

D: základového slova

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: oddelene od slovotvorného základu

B: pred slovotvorným základom

C: za slovotvorným základom

D: pred základovým slovom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom

B: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl

C: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom

D: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: odvodené

B: zložité

C: zložené

D: základové

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej prípony a základového slova

B: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

C: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

D: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: nadváha

B: pravlasť

C: veľtok

D: učiteľka


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

B: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

C: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

D: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

B: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

C: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

D: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: fúzisko

B: vetrisko

C: klzisko

D: stromisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrooký

B: bystrozračný

C: bystrookatý

D: bystrozraký

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: kniha, tlač

B: vlasť, veda

C: ovocie, strom

D: zver, lekár

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním

B: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním

C: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

D: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: hlavička

B: horička

C: horúčka

D: hôrka

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

B: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

C: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

D: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa

B: Túto knihu si najskôr prelistujte.

C: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.

D: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vyplniť, letieť, skočiť

B: vynadať, volať, podrásť

C: hriať, tlačiť, zelenať sa

D: utiecť, namaľovať, stúpiť

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Lienka si sadla na kvet.

B: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

C: Čelenka jej veľmi pristane.

D: Táto myšlienka je zaujímavá.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Synonymický slovník

B: Malý frazeologický slovník

C: Slovník cudzích slov

D: Krátky slovník slovenského jazyka


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sestrič

B: sestra

C: sestr

D: sesternica

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: zložené slovo

B: odvodené slovo

C: základové slovo

D: slovotvorný základ