Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: odvodeného slova

B: základového slova

C: predpony alebo prípony

D: predložky pred slovom

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: pred základovým slovom

B: oddelene od slovotvorného základu

C: za slovotvorným základom

D: pred slovotvorným základom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom

B: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl

C: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom

D: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: základové

B: zložené

C: odvodené

D: zložité

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

B: zo slovotvornej prípony a základového slova

C: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

D: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: učiteľka

B: nadváha

C: pravlasť

D: veľtok


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

B: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

C: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

D: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

B: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

C: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

D: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: klzisko

B: vetrisko

C: stromisko

D: fúzisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrozraký

B: bystrooký

C: bystrozračný

D: bystrookatý

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: vlasť, veda

B: zver, lekár

C: kniha, tlač

D: ovocie, strom

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

B: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním

C: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

D: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: hôrka

B: horúčka

C: hlavička

D: horička

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

B: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

C: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

D: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.

B: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa

C: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.

D: Túto knihu si najskôr prelistujte.


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vynadať, volať, podrásť

B: hriať, tlačiť, zelenať sa

C: utiecť, namaľovať, stúpiť

D: vyplniť, letieť, skočiť

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

B: Čelenka jej veľmi pristane.

C: Táto myšlienka je zaujímavá.

D: Lienka si sadla na kvet.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Krátky slovník slovenského jazyka

B: Slovník cudzích slov

C: Synonymický slovník

D: Malý frazeologický slovník


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sestrič

B: sesternica

C: sestra

D: sestr

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: slovotvorný základ

B: zložené slovo

C: základové slovo

D: odvodené slovo