Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: predpony alebo prípony

B: predložky pred slovom

C: základového slova

D: odvodeného slova

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: pred základovým slovom

B: oddelene od slovotvorného základu

C: za slovotvorným základom

D: pred slovotvorným základom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom

B: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom

C: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom

D: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: zložené

B: zložité

C: odvodené

D: základové

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

B: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

C: zo slovotvornej prípony a základového slova

D: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: pravlasť

B: veľtok

C: učiteľka

D: nadváha


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

B: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

C: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

D: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

B: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

C: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

D: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: vetrisko

B: stromisko

C: fúzisko

D: klzisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrooký

B: bystrozraký

C: bystrozračný

D: bystrookatý

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: kniha, tlač

B: ovocie, strom

C: zver, lekár

D: vlasť, veda

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním

B: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

C: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

D: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: hôrka

B: hlavička

C: horúčka

D: horička

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

B: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

C: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

D: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.

B: Túto knihu si najskôr prelistujte.

C: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa

D: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vynadať, volať, podrásť

B: hriať, tlačiť, zelenať sa

C: utiecť, namaľovať, stúpiť

D: vyplniť, letieť, skočiť

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

B: Lienka si sadla na kvet.

C: Táto myšlienka je zaujímavá.

D: Čelenka jej veľmi pristane.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Malý frazeologický slovník

B: Synonymický slovník

C: Slovník cudzích slov

D: Krátky slovník slovenského jazyka


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sestra

B: sesternica

C: sestr

D: sestrič

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: základové slovo

B: odvodené slovo

C: zložené slovo

D: slovotvorný základ