Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: epický žáner, píše sa každý deň

B: lyrický žáner, píše sa denne

C: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

D: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

Úloha č. 2 (variant 1)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: z kultúrneho života

B: z politického života

C: zo spoločenského života

D: z osobného života

Úloha č. 3 (variant 1)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: nie

B: určite nie

C: áno

D: nikdy


Úloha č. 4 (variant 1)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Haiti

B: Madagaskar

C: Francúzsko

D: Anglicko

Úloha č. 5 (variant 1)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: poézia

B: próza

C: epika

D: lyrika

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Kuznecov

B: Nestor

C: Beňovský

D: Meder


Úloha č. 7 (variant 1)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: ryby

B: veľrybí tuk

C: bobrie kožušiny

D: vodu

Úloha č. 8 (variant 1)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

B: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

C: pomaľoval tabuľu

D: poslal žartovný odkaz po psovi

Úloha č. 9 (variant 1)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Lucas

B: Michael

C: Nigel

D: Bart


Úloha č. 10 (variant 1)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: zomrela

B: má novú známosť a žije s novým partnerom

C: pracuje v zahraničí

D: odišla za kariérou

Úloha č. 11 (variant 1)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: slangové slová

B: skrátené slová

C: spisovné slová

D: nárečové slová

Úloha č. 12 (variant 1)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Sue Towsendová

B: Doreen Slaterová

C: Louis Rennison

D: Samo Chalupka


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: otec

B: kamarátka

C: nikto

D: mama

Úloha č. 14 (variant 1)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: plnená oliva

B: plnená paradajka

C: mačka

D: ježko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: pešo, lebo sa nezmestila do auta

B: taxíkom s kamarátkou

C: v aute, otec ju zaviezol

D: objednala si taxík


Úloha č. 16 (variant 1)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: natrela si tvár nočným krémom

B: veľa plakala

C: dala si bielkovú masku na tvár večer

D: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

Úloha č. 17 (variant 1)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: ý, i,i, í, ý

B: ý, ý, i, í, i, í

C: i, i, y, ý, ý

D: í, i, i, ý, ý,

Úloha č. 18 (variant 1)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: metafora, personifikácia

B: metafora, epiteton

C: zdrobnenina, personifikácia

D: prirovnanie, epiteton


Úloha č. 19 (variant 1)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: i, y, i, y, y

B: í, i, i, i, y

C: y, y, y, y, i

D: y, y, y, y, y

Úloha č. 20 (variant 1)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Denníky Georgie Nicolsonovej

B: Anna zo Zeleného domu

C: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

D: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

B: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

C: lyrický žáner, píše sa denne

D: epický žáner, píše sa každý deň

Úloha č. 2 (variant 2)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: z osobného života

B: zo spoločenského života

C: z kultúrneho života

D: z politického života

Úloha č. 3 (variant 2)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: určite nie

B: nie

C: nikdy

D: áno


Úloha č. 4 (variant 2)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Madagaskar

C: Haiti

D: Francúzsko

Úloha č. 5 (variant 2)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: próza

B: lyrika

C: poézia

D: epika

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Kuznecov

B: Meder

C: Beňovský

D: Nestor


Úloha č. 7 (variant 2)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: vodu

B: veľrybí tuk

C: bobrie kožušiny

D: ryby

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

B: poslal žartovný odkaz po psovi

C: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

D: pomaľoval tabuľu

Úloha č. 9 (variant 2)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Nigel

B: Michael

C: Bart

D: Lucas


Úloha č. 10 (variant 2)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: odišla za kariérou

B: zomrela

C: má novú známosť a žije s novým partnerom

D: pracuje v zahraničí

Úloha č. 11 (variant 2)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: skrátené slová

B: nárečové slová

C: slangové slová

D: spisovné slová

Úloha č. 12 (variant 2)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Louis Rennison

B: Doreen Slaterová

C: Sue Towsendová

D: Samo Chalupka


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: nikto

B: mama

C: otec

D: kamarátka

Úloha č. 14 (variant 2)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: plnená oliva

B: mačka

C: plnená paradajka

D: ježko

Úloha č. 15 (variant 2)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: v aute, otec ju zaviezol

B: taxíkom s kamarátkou

C: objednala si taxík

D: pešo, lebo sa nezmestila do auta


Úloha č. 16 (variant 2)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

B: dala si bielkovú masku na tvár večer

C: natrela si tvár nočným krémom

D: veľa plakala

Úloha č. 17 (variant 2)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: ý, i,i, í, ý

B: ý, ý, i, í, i, í

C: i, i, y, ý, ý

D: í, i, i, ý, ý,

Úloha č. 18 (variant 2)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: metafora, personifikácia

B: zdrobnenina, personifikácia

C: prirovnanie, epiteton

D: metafora, epiteton


Úloha č. 19 (variant 2)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: i, y, i, y, y

B: y, y, y, y, y

C: í, i, i, i, y

D: y, y, y, y, i

Úloha č. 20 (variant 2)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

C: Denníky Georgie Nicolsonovej

D: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského