Úloha č. 1 (variant 1)

Veta: Posadila som sa k nej a objala ju okolo pliec. Predložky vo vete sú:

A
B
C
D

A: k, a

B: okolo, k

C: sa, k

D: k, nej

Úloha č. 2 (variant 1)

Synonymum slova ohovárať nie je v možnosti:

A
B
C
D

A: očierňovať

B: odsudzovať

C: oklebetiť

D: osočovať

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorej vete je v oslovení použitý vokatív?

A
B
C
D

A: Čo sa stalo, Táni?

B: Povedala mi to Simona.

C: Táňa, čo sa deje?

D: No, Evka nie.


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré slovo nevzniklo pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: nevnímam

B: zodvihla

C: neveriacky

D: zamyslená

Úloha č. 5 (variant 1)

Antonymom k častici nie je

A
B
C
D

A: no

B: ale

C: áno

D: ne

Úloha č. 6 (variant 1)

V ktorej vete sa nenachádza ani jedno abstraktné podstatné mneo?

A
B
C
D

A: Po čase orlíčatá aj mláďatá diviačice zahynuli od hladu.

B: Na tvári sa jej miešal žiaľ s údivom, zahanbením i radosťou.

C: V lese pod stromom sa usalašila divičica s mláďatami.

D: Táňa sedela v triede a ťažko zadržiavala plač.


Úloha č. 7 (variant 1)

Ktoré slová z vety "Na tvári sa jej miešal žiaľ s údivom, zahanbením i radosťou." sú abstraktné podstatné mená?

A
B
C
D

A: žiaľ, tvár, jej

B: žiaľ, radosť, zahanbenie

C: radosť, zahanbenie, jej

D: miešal, radosť, jej

Úloha č. 8 (variant 1)

Správne utvorené privlastňovacie prídavné mená od postatných mien Táňa, Evka, pes a orol sú v možnosti

A
B
C
D

A: Táni, psí, orlí, Evkyn

B: Tánin, Evkin, orlí, psí

C: Táne, psoch, orľov, Evkyn

D: Táni, Evkin, orlov, psov

Úloha č. 9 (variant 1)

Od prídavných mien dobrý a zlý je správny tvar 3. stupňa

A
B
C
D

A: dobrejší, zlejší

B: najlepší, najzlejší

C: najdobrejší, horší

D: najlepší, najhorší


Úloha č. 10 (variant 1)

Správny pravopis je v možnosti:

A
B
C
D

A: Hlupáci sa rady chvália.

B: Vtáci rady spievajú.

C: Kocúry radi pradú.

D: Diviačice rady ryjú.

Úloha č. 11 (variant 1)

Veta: Od tej doby sa diviačica s orlom nekamarátila. Nesprávne určený vetný člen z danej vety sa nachádza v možnosti:

A
B
C
D

A: od tej - zhodný prívlastok

B: nekamarátila sa - slovesný prísudok

C: diviačica s orlom - viacnásobný podmet

D: nekamarátila sa s orlom - rozvitý prísudok

Úloha č. 12 (variant 1)

V ktorej možnosti sa nenachádza súvetie?

A
B
C
D

A: Viem, že Táňa s Evkou sú nerozlučné kamarátky.

B: Šepla Evke predtým, ako sa zdvihla zo stoličky.

C: Na tvári sa jej miešal žiaľ, radosť i smútok.

D: Dorozprávala som príbeh a pozrela na Táňu.


Úloha č. 13 (variant 1)

Viacnásobný vetný člen je vo vete

A
B
C
D

A: Viem, že Táňa s Evkou sú nerozlučné kamarátky.

B: Šepla Evke predtým, ako sa zdvihla zo stoličky.

C: Na tvári sa jej miešal žiaľ, radosť i smútok.

D: Dorozprávala som príbeh a pozrela na Táňu.

Úloha č. 14 (variant 1)

Jednoduchá veta s prístavkom je v možnosti

A
B
C
D

A: Čo napísal Tolstoj, pýtali sa moji známi.

B: Tolstoj sa zapísal do dejín ako známy ruský spisovateľ.

C: Prišiel Tolstoj, je to známy ruský spisovateľ.

D: Tolstoj, ruský spisovateľ, pochádzal zo šľachtickej rodiny.

Úloha č. 15 (variant 1)

Rozkazovací spôsob od slovies zahynuli, usalašila sa, zanevrel, nechodil je v možnosti...

A
B
C
D

A: zahyň, usalaš sa, zanevrie, nechodí

B: zahynul, usalaš, zanevri, nechodí

C: zahyň, usalaš sa, zanevri, nechoď

D: zahynul, usalaš, zanevri, nechoď


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktoré tvrdenie o slove viackrát je pravdivé?

A
B
C
D

A: neurčitá nesklonná základná číslovka

B: neurčitá nesklonná násobná číslovka

C: určitá nesklonná základná číslovka

D: určitá nesklonná násobná číslovka

Úloha č. 17 (variant 1)

Slovesný vid slovies vyvolala, viete, sedel je v správnom poradí v možnosti

A
B
C
D

A: nedokonavý, nedokonavý, nedokonavý

B: dokonavý, dokonavý, dokonavý

C: dokonavý, dokonavý, nedokonavý

D: dokonavý, nedokonavý, nedokonavý

Úloha č. 18 (variant 1)

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: Filip navštevuje Základnú školu na Štúrovéj ulici v Nitre.

B: Filip navštevuje Základnú školu na Štúrovej ulici v Nitre.

C: Filip navštevuje Základnú Školu na Štúrovej Ulici v Nitre.

D: Filip navštevuje základnú školu na štúrovej ulici v Nitre.


Úloha č. 19 (variant 1)

Správne utvorené prídavné meno a príslovka od slova súčasnosť je v možnosti

A
B
C
D

A: súčasný, súčastne

B: súčastný, súčasne

C: súčastný, súčastne

D: súčasný, súčasne

Úloha č. 20 (variant 1)

Združené pomenovanie sa nenachádza v možnosti?

A
B
C
D

A: mobilný telefón

B: vhodný spoj

C: Veľký Šariš

D: cestovný poriadok

Úloha č. 1 (variant 2)

Veta: Posadila som sa k nej a objala ju okolo pliec. Predložky vo vete sú:

A
B
C
D

A: okolo, k

B: sa, k

C: k, nej

D: k, a

Úloha č. 2 (variant 2)

Synonymum slova ohovárať nie je v možnosti:

A
B
C
D

A: osočovať

B: očierňovať

C: oklebetiť

D: odsudzovať

Úloha č. 3 (variant 2)

V ktorej vete je v oslovení použitý vokatív?

A
B
C
D

A: Čo sa stalo, Táni?

B: Povedala mi to Simona.

C: Táňa, čo sa deje?

D: No, Evka nie.


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré slovo nevzniklo pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: zodvihla

B: nevnímam

C: neveriacky

D: zamyslená

Úloha č. 5 (variant 2)

Antonymom k častici nie je

A
B
C
D

A: no

B: ne

C: ale

D: áno

Úloha č. 6 (variant 2)

V ktorej vete sa nenachádza ani jedno abstraktné podstatné mneo?

A
B
C
D

A: Na tvári sa jej miešal žiaľ s údivom, zahanbením i radosťou.

B: Po čase orlíčatá aj mláďatá diviačice zahynuli od hladu.

C: Táňa sedela v triede a ťažko zadržiavala plač.

D: V lese pod stromom sa usalašila divičica s mláďatami.


Úloha č. 7 (variant 2)

Ktoré slová z vety "Na tvári sa jej miešal žiaľ s údivom, zahanbením i radosťou." sú abstraktné podstatné mená?

A
B
C
D

A: žiaľ, radosť, zahanbenie

B: miešal, radosť, jej

C: radosť, zahanbenie, jej

D: žiaľ, tvár, jej

Úloha č. 8 (variant 2)

Správne utvorené privlastňovacie prídavné mená od postatných mien Táňa, Evka, pes a orol sú v možnosti

A
B
C
D

A: Táne, psoch, orľov, Evkyn

B: Táni, psí, orlí, Evkyn

C: Tánin, Evkin, orlí, psí

D: Táni, Evkin, orlov, psov

Úloha č. 9 (variant 2)

Od prídavných mien dobrý a zlý je správny tvar 3. stupňa

A
B
C
D

A: najdobrejší, horší

B: dobrejší, zlejší

C: najlepší, najhorší

D: najlepší, najzlejší


Úloha č. 10 (variant 2)

Správny pravopis je v možnosti:

A
B
C
D

A: Hlupáci sa rady chvália.

B: Kocúry radi pradú.

C: Vtáci rady spievajú.

D: Diviačice rady ryjú.

Úloha č. 11 (variant 2)

Veta: Od tej doby sa diviačica s orlom nekamarátila. Nesprávne určený vetný člen z danej vety sa nachádza v možnosti:

A
B
C
D

A: diviačica s orlom - viacnásobný podmet

B: od tej - zhodný prívlastok

C: nekamarátila sa - slovesný prísudok

D: nekamarátila sa s orlom - rozvitý prísudok

Úloha č. 12 (variant 2)

V ktorej možnosti sa nenachádza súvetie?

A
B
C
D

A: Na tvári sa jej miešal žiaľ, radosť i smútok.

B: Viem, že Táňa s Evkou sú nerozlučné kamarátky.

C: Šepla Evke predtým, ako sa zdvihla zo stoličky.

D: Dorozprávala som príbeh a pozrela na Táňu.


Úloha č. 13 (variant 2)

Viacnásobný vetný člen je vo vete

A
B
C
D

A: Viem, že Táňa s Evkou sú nerozlučné kamarátky.

B: Šepla Evke predtým, ako sa zdvihla zo stoličky.

C: Dorozprávala som príbeh a pozrela na Táňu.

D: Na tvári sa jej miešal žiaľ, radosť i smútok.

Úloha č. 14 (variant 2)

Jednoduchá veta s prístavkom je v možnosti

A
B
C
D

A: Tolstoj sa zapísal do dejín ako známy ruský spisovateľ.

B: Prišiel Tolstoj, je to známy ruský spisovateľ.

C: Čo napísal Tolstoj, pýtali sa moji známi.

D: Tolstoj, ruský spisovateľ, pochádzal zo šľachtickej rodiny.

Úloha č. 15 (variant 2)

Rozkazovací spôsob od slovies zahynuli, usalašila sa, zanevrel, nechodil je v možnosti...

A
B
C
D

A: zahynul, usalaš, zanevri, nechoď

B: zahyň, usalaš sa, zanevri, nechoď

C: zahyň, usalaš sa, zanevrie, nechodí

D: zahynul, usalaš, zanevri, nechodí


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktoré tvrdenie o slove viackrát je pravdivé?

A
B
C
D

A: neurčitá nesklonná násobná číslovka

B: určitá nesklonná násobná číslovka

C: neurčitá nesklonná základná číslovka

D: určitá nesklonná základná číslovka

Úloha č. 17 (variant 2)

Slovesný vid slovies vyvolala, viete, sedel je v správnom poradí v možnosti

A
B
C
D

A: dokonavý, dokonavý, nedokonavý

B: dokonavý, dokonavý, dokonavý

C: dokonavý, nedokonavý, nedokonavý

D: nedokonavý, nedokonavý, nedokonavý

Úloha č. 18 (variant 2)

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: Filip navštevuje Základnú školu na Štúrovej ulici v Nitre.

B: Filip navštevuje Základnú Školu na Štúrovej Ulici v Nitre.

C: Filip navštevuje Základnú školu na Štúrovéj ulici v Nitre.

D: Filip navštevuje základnú školu na štúrovej ulici v Nitre.


Úloha č. 19 (variant 2)

Správne utvorené prídavné meno a príslovka od slova súčasnosť je v možnosti

A
B
C
D

A: súčasný, súčasne

B: súčasný, súčastne

C: súčastný, súčasne

D: súčastný, súčastne

Úloha č. 20 (variant 2)

Združené pomenovanie sa nenachádza v možnosti?

A
B
C
D

A: vhodný spoj

B: Veľký Šariš

C: mobilný telefón

D: cestovný poriadok