Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: je zakladateľ evolučnej teórie

B: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

C: je zakladateľ archeológie

D: objavil najstaršieho australopitheca

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

B: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

C: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

D: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: paleolit, mezolit, neolit

B: paeolit, meozit, nelit

C: pravek, strarovek, stredovek

D: nelit, meozit, paeolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: neandertálec

B: australopithecus

C: zakladateľka dejepisu

D: homo habilis

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

B: tým, že ľudia ich zdomácnili

C: zmenou podnebia

D: šírením chorôb

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: neolitická revolúcia

B: mezolitická revolúcia

C: mezolitická rezolúcia

D: neolitická rezolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Úrodný polmesiac

B: Európa

C: Mezopotámia

D: Úrodný meiac

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: keramika

B: palisáda

C: plot

D: opevnenie

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: Veľkú matku a Slnko

B: dobytok a hydinu

C: venuše

D: Veľkú matku a Mesiac


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Veľká bohyňa

B: Venuša z Nitrianskeho hrádku

C: Veľká matka

D: Moravianska venuša