Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

B: je zakladateľ evolučnej teórie

C: objavil najstaršieho australopitheca

D: je zakladateľ archeológie

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

B: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

C: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

D: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: pravek, strarovek, stredovek

B: paeolit, meozit, nelit

C: nelit, meozit, paeolit

D: paleolit, mezolit, neolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: australopithecus

B: homo habilis

C: zakladateľka dejepisu

D: neandertálec

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: tým, že ľudia ich zdomácnili

B: šírením chorôb

C: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

D: zmenou podnebia

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: mezolitická rezolúcia

B: neolitická revolúcia

C: mezolitická revolúcia

D: neolitická rezolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Úrodný polmesiac

B: Mezopotámia

C: Európa

D: Úrodný meiac

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: plot

B: opevnenie

C: palisáda

D: keramika

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: venuše

B: Veľkú matku a Mesiac

C: dobytok a hydinu

D: Veľkú matku a Slnko


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Moravianska venuša

B: Venuša z Nitrianskeho hrádku

C: Veľká matka

D: Veľká bohyňa