Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

B: objavil najstaršieho australopitheca

C: je zakladateľ evolučnej teórie

D: je zakladateľ archeológie

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

B: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

C: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

D: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: nelit, meozit, paeolit

B: paleolit, mezolit, neolit

C: paeolit, meozit, nelit

D: pravek, strarovek, stredovek


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: neandertálec

B: australopithecus

C: homo habilis

D: zakladateľka dejepisu

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: šírením chorôb

B: tým, že ľudia ich zdomácnili

C: zmenou podnebia

D: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: mezolitická rezolúcia

B: neolitická rezolúcia

C: mezolitická revolúcia

D: neolitická revolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Európa

B: Úrodný meiac

C: Úrodný polmesiac

D: Mezopotámia

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: keramika

B: opevnenie

C: palisáda

D: plot

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: venuše

B: Veľkú matku a Slnko

C: Veľkú matku a Mesiac

D: dobytok a hydinu


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Veľká matka

B: Moravianska venuša

C: Veľká bohyňa

D: Venuša z Nitrianskeho hrádku