Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: je zakladateľ archeológie

B: je zakladateľ evolučnej teórie

C: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

D: objavil najstaršieho australopitheca

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

B: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

C: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

D: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: pravek, strarovek, stredovek

B: paeolit, meozit, nelit

C: paleolit, mezolit, neolit

D: nelit, meozit, paeolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: neandertálec

B: zakladateľka dejepisu

C: australopithecus

D: homo habilis

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: šírením chorôb

B: zmenou podnebia

C: tým, že ľudia ich zdomácnili

D: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: neolitická revolúcia

B: mezolitická rezolúcia

C: neolitická rezolúcia

D: mezolitická revolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Mezopotámia

B: Úrodný meiac

C: Úrodný polmesiac

D: Európa

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: palisáda

B: plot

C: keramika

D: opevnenie

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: Veľkú matku a Slnko

B: dobytok a hydinu

C: Veľkú matku a Mesiac

D: venuše


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Venuša z Nitrianskeho hrádku

B: Veľká bohyňa

C: Veľká matka

D: Moravianska venuša