Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: objavil najstaršieho australopitheca

B: je zakladateľ evolučnej teórie

C: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

D: je zakladateľ archeológie

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

B: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

C: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

D: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: paeolit, meozit, nelit

B: nelit, meozit, paeolit

C: pravek, strarovek, stredovek

D: paleolit, mezolit, neolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: zakladateľka dejepisu

B: homo habilis

C: australopithecus

D: neandertálec

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

B: zmenou podnebia

C: tým, že ľudia ich zdomácnili

D: šírením chorôb

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: neolitická revolúcia

B: neolitická rezolúcia

C: mezolitická rezolúcia

D: mezolitická revolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Európa

B: Mezopotámia

C: Úrodný meiac

D: Úrodný polmesiac

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: keramika

B: opevnenie

C: palisáda

D: plot

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: Veľkú matku a Slnko

B: Veľkú matku a Mesiac

C: venuše

D: dobytok a hydinu


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Veľká bohyňa

B: Moravianska venuša

C: Veľká matka

D: Venuša z Nitrianskeho hrádku