Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Lenin, Stalin

B: Bucharin, Stalin

C: Trocki, Lenin

D: Stalin, Trocki

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Maďarsko

C: Francúzsko

D: Nemecko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Litva

B: Československo

C: Estónsko

D: Taliansko


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1930

B: 1935

C: 1918

D: 1933

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Gulag

B: Fasces

C: Koncentračný tábor

D: Kolektivizácia