Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Trocki, Lenin

B: Bucharin, Stalin

C: Lenin, Stalin

D: Stalin, Trocki

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Maďarsko

C: Nemecko

D: Taliansko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Litva

B: Československo

C: Estónsko

D: Taliansko


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1918

B: 1935

C: 1930

D: 1933

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Koncentračný tábor

B: Gulag

C: Kolektivizácia

D: Fasces