Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Bucharin, Stalin

B: Stalin, Trocki

C: Lenin, Stalin

D: Trocki, Lenin

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Taliansko

C: Nemecko

D: Maďarsko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Litva

B: Taliansko

C: Estónsko

D: Československo


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1918

B: 1930

C: 1935

D: 1933

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Koncentračný tábor

B: Gulag

C: Kolektivizácia

D: Fasces