Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Trocki, Lenin

B: Bucharin, Stalin

C: Stalin, Trocki

D: Lenin, Stalin

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Maďarsko

B: Francúzsko

C: Nemecko

D: Taliansko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Československo

C: Taliansko

D: Litva


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1930

B: 1918

C: 1935

D: 1933

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Kolektivizácia

B: Koncentračný tábor

C: Fasces

D: Gulag