Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Stalin, Trocki

B: Bucharin, Stalin

C: Trocki, Lenin

D: Lenin, Stalin

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: Francúzsko

C: Maďarsko

D: Taliansko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Československo

B: Litva

C: Estónsko

D: Taliansko


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1933

B: 1935

C: 1918

D: 1930

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Kolektivizácia

B: Fasces

C: Gulag

D: Koncentračný tábor