Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Bucharin, Stalin

B: Trocki, Lenin

C: Lenin, Stalin

D: Stalin, Trocki

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: Taliansko

C: Francúzsko

D: Maďarsko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Taliansko

C: Litva

D: Československo


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1918

B: 1930

C: 1933

D: 1935

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Kolektivizácia

B: Gulag

C: Koncentračný tábor

D: Fasces