Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Stalin, Trocki

B: Lenin, Stalin

C: Bucharin, Stalin

D: Trocki, Lenin

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: Francúzsko

C: Taliansko

D: Maďarsko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Československo

B: Litva

C: Taliansko

D: Estónsko


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1918

B: 1933

C: 1935

D: 1930

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Fasces

B: Koncentračný tábor

C: Kolektivizácia

D: Gulag