Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: bring

B: brake

C: buy

D: burn

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sit

B: sing

C: sink

D: send

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: wore

B: be

C: was

D: wear


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: find

B: fight

C: think

D: thought

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: live

B: leave

C: right

D: leaf

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: wear

B: were

C: went

D: was


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: didn´t

B: not

C: did

D: wasn´t

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: taked

B: see

C: took

D: take

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Got

B: Are

C: Were

D: Did


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: wrote

B: writed

C: got

D: write

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: slept

B: didn´t slept

C: didn´t sleeped.

D: sleeped

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: brought

B: broke

C: bought

D: break


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: hurt

B: hid

C: heard

D: herd

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: they did.

B: parents didn´t.

C: parents did

D: they didn´t

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flew

B: flight

C: fought

D: flow


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sat

B: sayed

C: said

D: sayd

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: At the train station.

C: My mum.

D: Yes, I did.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: Yesterday.

C: At the train station.

D: Yes, I did.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: My mum.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: Yes, I did.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

B: Na www. projectonlinepractice.com

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na TS angličtina 2 v počítači.