Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: burn

B: buy

C: bring

D: brake

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sink

B: sing

C: send

D: sit

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: wear

B: wore

C: be

D: was

Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: fight

B: find

C: thought

D: think

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leave

B: right

C: leaf

D: live

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: were

B: went

C: was

D: wear

Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: didn´t

B: wasn´t

C: did

D: not

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: taked

B: see

C: take

D: took

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Got

B: Are

C: Were

D: Did

Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: writed

B: wrote

C: write

D: got

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: didn´t sleeped.

C: sleeped

D: slept

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: broke

B: break

C: bought

D: brought

Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: heard

B: hurt

C: herd

D: hid

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: parents didn´t.

B: they didn´t

C: they did.

D: parents did

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flew

B: flow

C: flight

D: fought

Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: said

B: sayd

C: sat

D: sayed

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: At the train station.

C: Yes, I did.

D: Yesterday.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: My mum.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.

Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: At the train station.

C: Yes, I did.

D: My mum.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: Yes, I did.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na www. projectonlinepractice.com

B: Na TS angličtina 2 v počítači.

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.