Úloha č. 1

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: q

B: m

C: t

D: Q

Úloha č. 2

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: okamžitý stav, fyzikálna veličina

B: fyzikálna veličina, energia

C: energia, okamžitý stav

D: okamžitý stav, energia

Úloha č. 3

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: kJ / kg

B: kilojoule

C: J/kg

D: Joule


Úloha č. 4

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: vo vzduchu v miestnosti

B: v kvapaline v hrnci

C: z ohňa a Slnka

D: v kovovej vidličke

Úloha č. 5

Teplo sa šíri

A
B
C
D

A: sálaním, prúdením, žiarením

B: vedením, prúdením, topením

C: vedením, prúdením, žiarením

D: vedením, prúdením, tuhnutím

Úloha č. 6

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: t, ˚J

B: Q, ˚C

C: t, ˚C

D: Q, J


Úloha č. 7

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: srsť

B: plast

C: zlato

D: perie

Úloha č. 8

Vyber správny výsledok : 15 J = kJ

A
B
C
D

A: 0,15

B: 1,5

C: 15000

D: 0,015

Úloha č. 9

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

B: vždy, bez ohľadu na teplotu telies

C: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

D: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt


Úloha č. 10

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: zníži, zvýši

B: zvýši, zníži

C: nezmení, zníži

D: zvýši, nezmení

Úloha č. 11

Telesá pri zahrievaní určite nemenia :

A
B
C
D

A: objem

B: teplotu

C: hustotu

D: hmotnosť

Úloha č. 12

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 100 ml horúcej vody s teplotou 80°C a 100 ml studenej vody s teplotou 10°C.

A
B
C
D

A: 45

B: 70

C: nedá sa určiť

D: 90


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

B: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

C: rovnaký objem a rôzna látka

D: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

Úloha č. 14

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: odovzdáva, zvyšuje

B: odovzdáva, znižuje

C: prijíma, zvyšuje

D: prijíma, znižuje

Úloha č. 15

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: - 6 ˚C

B: 6 ˚C

C: - O,4 ˚C

D: - 4 ˚C


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Teplo sa označuje c

B: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

C: Na meranie tepla používame kalorimeter

D: Teplo nemôže byť nulové

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: Q, J/kg.

B: c, kJ/kg.

C: Q, J/kg. ˚C

D: c, J/kg. ˚C

Úloha č. 18

Vzorec na výpočet tepla je

A
B
C
D

A: Q = m. c

B: Q = V. c. ( t - to)

C: Q = m : c. ( t - to)

D: Q = m. c. ( t - to)


Úloha č. 19

Urč teplo, ktoré prijíme 1 kg vody, ak sa zohreje o 10 ˚C . c = 4180 J/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 41800 J

B: 41800 kJ

C: 41800 J/kg

D: 41800 kJ/kg

Úloha č. 20

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 40 ˚C

C: 35 ˚C

D: 50 ˚C