Úloha č. 1

V slovenčine je

A
B
C
D

A: 8 pádov.

B: 7 pádov.

C: 5 pádov.

D: 6 pádov.

Úloha č. 2

Ktorý vzor nepatrí medzi vzory mužského rodu?

A
B
C
D

A: dub

B: mesto

C: hrdina

D: chlap

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru chlap?

A
B
C
D

A: dedo, ujo, kamarát

B: kolotoč, rezbár, staviteľ

C: javor, Radko, spisovateľ

D: huslista, včelár, Michal


Úloha č. 4

Doplň definíciu: Podľa vzoru ......................... skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku ........ , pred ktorou je .............................. alebo ............................ spoluhláska.

A
B
C
D

A: žena, a, tvrdá, obojaká

B: žena, a, tvrdá, mäkká

C: dlaň, a, mäkká, obojaká

D: ulica, a, mäkká, obojaká

Úloha č. 5

Medzi životné podstatné mená mužského rodu nepatrí

A
B
C
D

A: kone

B: Patrikovia

C: strýkovia

D: vodníci

Úloha č. 6

Doplň správne koncovky: od svojich brat___, o najmúdrejších žiak___, opýtať sa našich sused___.

A
B
C
D

A: ov, och, ov

B: ov, ov, och

C: och, ov, och

D: och, och, ov


Úloha č. 7

Správne určené vzory vo vete "Martin čítal knihu o mladom zbojníkovi." sú v možnosti:

A
B
C
D

A: chlap, žena, chlap

B: chlap, žena, hrdina

C: chlap, žena, dub

D: hrdina, ulica, chlap

Úloha č. 8

Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku sa skloňujú podľa vzoru

A
B
C
D

A: kosť

B: dub

C: dlaň

D: stroj

Úloha č. 9

Aká je koncovka v G množného čísla pri vzore žena?

A
B
C
D

A: a

B: žiadna (nulová)

C: y

D: ám


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno v nasledujúcej vete sa skloňuje podľa vzoru dlaň? "Zavolajte svojim známym za výhodnú cenu do všetkých sietí."

A
B
C
D

A: žiadne slovo z tejto vety sa neskloňuje podľa vzoru dlaň

B: známym

C: sietí

D: cenu

Úloha č. 11

Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí? "os - noc - step - loď"

A
B
C
D

A: noc

B: loď

C: os

D: step

Úloha č. 12

Ak máme na mysli ľudskú pamäť, podstatné meno pamäť skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: dlaň

B: kosť

C: srdce

D: vysvedčenie


Úloha č. 13

Ak hovoríme o pamäti počítača, podstatné meno pamäť skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: kosť

B: vysvedčenie

C: srdce

D: dlaň

Úloha č. 14

Podľa akého vzoru skloňujeme podstatné mená "sídlisko, pero, tlačivo ucho"?

A
B
C
D

A: vysvedčenie

B: srdce

C: chlap

D: mesto

Úloha č. 15

Doplň definíciu: Podstatné mená stredného rodu zakončené na samohlásku ____ sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: e

B: a

C: o

D: ie


Úloha č. 16

Slová ako fotografovanie, čítanie, kreslenie, maľovanie, plávanie skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: dlaň

B: dievča

C: srdce

D: vysvedčenie

Úloha č. 17

Podľa vzoru dievča neskloňujeme

A
B
C
D

A: mláďa

B: vtáča

C: kukúča

D: samica

Úloha č. 18

Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí? "vrece - more - vajce - vence - pole - líce"

A
B
C
D

A: vence

B: líce

C: pole

D: vrece


Úloha č. 19

Ypsilon sa píše v pádových príponách podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzorov

A
B
C
D

A: chlap a žena

B: hrdina a žena

C: mesto a žena

D: dub a žena

Úloha č. 20

Zakrúžkuj pád s nesprávnym tvarom podstatného mena

A
B
C
D

A: G stolu

B: D stolu

C: L stole

D: I stolom

Úloha č. 21

V ktorej z možností sú zastúpené všetky vzory stredného rodu?

A
B
C
D

A: more, kopyto, kufor, ryba

B: lístie, mláďa, brucho, lavica

C: chlapec, vajce, chatrč, rázcestie

D: letisko, bezvetrie, vnúča, vrece