Úloha č. 1

V slovenčine je

A
B
C
D

A: 5 pádov.

B: 7 pádov.

C: 8 pádov.

D: 6 pádov.

Úloha č. 2

Ktorý vzor nepatrí medzi vzory mužského rodu?

A
B
C
D

A: chlap

B: hrdina

C: dub

D: mesto

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru chlap?

A
B
C
D

A: dedo, ujo, kamarát

B: huslista, včelár, Michal

C: kolotoč, rezbár, staviteľ

D: javor, Radko, spisovateľ


Úloha č. 4

Doplň definíciu: Podľa vzoru ......................... skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku ........ , pred ktorou je .............................. alebo ............................ spoluhláska.

A
B
C
D

A: žena, a, tvrdá, mäkká

B: žena, a, tvrdá, obojaká

C: dlaň, a, mäkká, obojaká

D: ulica, a, mäkká, obojaká

Úloha č. 5

Medzi životné podstatné mená mužského rodu nepatrí

A
B
C
D

A: Patrikovia

B: vodníci

C: strýkovia

D: kone

Úloha č. 6

Doplň správne koncovky: od svojich brat___, o najmúdrejších žiak___, opýtať sa našich sused___.

A
B
C
D

A: ov, ov, och

B: och, och, ov

C: ov, och, ov

D: och, ov, och


Úloha č. 7

Správne určené vzory vo vete "Martin čítal knihu o mladom zbojníkovi." sú v možnosti:

A
B
C
D

A: chlap, žena, dub

B: hrdina, ulica, chlap

C: chlap, žena, hrdina

D: chlap, žena, chlap

Úloha č. 8

Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku sa skloňujú podľa vzoru

A
B
C
D

A: dlaň

B: kosť

C: dub

D: stroj

Úloha č. 9

Aká je koncovka v G množného čísla pri vzore žena?

A
B
C
D

A: ám

B: a

C: žiadna (nulová)

D: y


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno v nasledujúcej vete sa skloňuje podľa vzoru dlaň? "Zavolajte svojim známym za výhodnú cenu do všetkých sietí."

A
B
C
D

A: známym

B: cenu

C: žiadne slovo z tejto vety sa neskloňuje podľa vzoru dlaň

D: sietí

Úloha č. 11

Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí? "os - noc - step - loď"

A
B
C
D

A: step

B: os

C: noc

D: loď

Úloha č. 12

Ak máme na mysli ľudskú pamäť, podstatné meno pamäť skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: dlaň

B: srdce

C: vysvedčenie

D: kosť


Úloha č. 13

Ak hovoríme o pamäti počítača, podstatné meno pamäť skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: srdce

B: kosť

C: vysvedčenie

D: dlaň

Úloha č. 14

Podľa akého vzoru skloňujeme podstatné mená "sídlisko, pero, tlačivo ucho"?

A
B
C
D

A: mesto

B: chlap

C: vysvedčenie

D: srdce

Úloha č. 15

Doplň definíciu: Podstatné mená stredného rodu zakončené na samohlásku ____ sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: a

B: ie

C: o

D: e


Úloha č. 16

Slová ako fotografovanie, čítanie, kreslenie, maľovanie, plávanie skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: srdce

B: vysvedčenie

C: dlaň

D: dievča

Úloha č. 17

Podľa vzoru dievča neskloňujeme

A
B
C
D

A: samica

B: kukúča

C: mláďa

D: vtáča

Úloha č. 18

Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí? "vrece - more - vajce - vence - pole - líce"

A
B
C
D

A: líce

B: vence

C: vrece

D: pole


Úloha č. 19

Ypsilon sa píše v pádových príponách podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzorov

A
B
C
D

A: chlap a žena

B: hrdina a žena

C: dub a žena

D: mesto a žena

Úloha č. 20

Zakrúžkuj pád s nesprávnym tvarom podstatného mena

A
B
C
D

A: I stolom

B: G stolu

C: L stole

D: D stolu

Úloha č. 21

V ktorej z možností sú zastúpené všetky vzory stredného rodu?

A
B
C
D

A: more, kopyto, kufor, ryba

B: letisko, bezvetrie, vnúča, vrece

C: chlapec, vajce, chatrč, rázcestie

D: lístie, mláďa, brucho, lavica