Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

B: využíva za účelom dosiahnutia zisku

C: nakupuje

D: používa viac ako jeden rok

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

B: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

D: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: hmotné, nehmotné

B: osobné, hmotné, nehmotné

C: voľné, viazané

D: vzácne, voľné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: individuálne, kolektívne

B: spotrebné, kapitálové

C: fyzické, duševné sociálne

D: základné, vyššie

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, zaoberajúca sa výrobou

B: veda, ktorá skúma mieru inflácie

C: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

D: hospodárska činnosť ľudí

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: je potreba realizovaná spotrebiteľom

B: vrodené alebo získané požiadavky človeka

C: všetko čo voľne existuje

D: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: domácnosti, podniky, štát

B: podniky, štát

C: dodávatelia, odberatelia

D: podniky, spotrebiteľia