Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: používa viac ako jeden rok

B: využíva za účelom dosiahnutia zisku

C: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

D: nakupuje

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

B: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

D: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: voľné, viazané

B: hmotné, nehmotné

C: osobné, hmotné, nehmotné

D: vzácne, voľné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: individuálne, kolektívne

B: základné, vyššie

C: fyzické, duševné sociálne

D: spotrebné, kapitálové

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, ktorá skúma mieru inflácie

B: veda, zaoberajúca sa výrobou

C: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

D: hospodárska činnosť ľudí

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka

B: je potreba realizovaná spotrebiteľom

C: všetko čo voľne existuje

D: vrodené alebo získané požiadavky človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: dodávatelia, odberatelia

B: podniky, štát

C: podniky, spotrebiteľia

D: domácnosti, podniky, štát