Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: nakupuje

B: používa viac ako jeden rok

C: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

D: využíva za účelom dosiahnutia zisku

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

B: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

D: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: voľné, viazané

B: osobné, hmotné, nehmotné

C: hmotné, nehmotné

D: vzácne, voľné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: fyzické, duševné sociálne

B: spotrebné, kapitálové

C: základné, vyššie

D: individuálne, kolektívne

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: hospodárska činnosť ľudí

B: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

C: veda, zaoberajúca sa výrobou

D: veda, ktorá skúma mieru inflácie

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: je potreba realizovaná spotrebiteľom

B: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka

C: všetko čo voľne existuje

D: vrodené alebo získané požiadavky človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: podniky, spotrebiteľia

B: dodávatelia, odberatelia

C: podniky, štát

D: domácnosti, podniky, štát