Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: nakupuje

B: používa viac ako jeden rok

C: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

D: využíva za účelom dosiahnutia zisku

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

B: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

D: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: voľné, viazané

B: vzácne, voľné

C: osobné, hmotné, nehmotné

D: hmotné, nehmotné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: fyzické, duševné sociálne

B: individuálne, kolektívne

C: základné, vyššie

D: spotrebné, kapitálové

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, zaoberajúca sa výrobou

B: hospodárska činnosť ľudí

C: veda, ktorá skúma mieru inflácie

D: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: všetko čo voľne existuje

B: vrodené alebo získané požiadavky človeka

C: je potreba realizovaná spotrebiteľom

D: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: domácnosti, podniky, štát

B: podniky, spotrebiteľia

C: dodávatelia, odberatelia

D: podniky, štát