Úloha č. 1

Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: tisíc

B: stroj

C: ulica

D: dva

Úloha č. 2

Číslovka dva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: dva

B: stroj

C: tisíc

D: päť

Úloha č. 3

Číslovka sedemdesiatdva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: sto

B: tisíc

C: päť

D: dva


Úloha č. 4

Číslovka tretí sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: päť

B: cudzí

C: pekný

D: dva

Úloha č. 5

Radové číslovky tisíci, druhý, dvanásty, tretí sa skloňujú podľa vzorov v tomto poradí...

A
B
C
D

A: pekný, pekný, cudzí, päť

B: cudzí, cudzí, pekný, pekný

C: cudzí, pekný, pekný, cudzí

D: cudzí, pekný, pekný, piaty

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sú číslovky 15, 60. roky, v 64 prípadoch, 73 správne prepísané?

A
B
C
D

A: pätnást, šesdesiate, šesťdesiatych štyroch, sedemdesiattri

B: pätnásť, šestdesiat, šesťdesiatštyri, sedemdesiattri

C: pätnásť, šesťdesiate, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri

D: pätnásť, šesťdesiat, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri


Úloha č. 7

Vyhľadaj možnosť, v ktorej je bezchybne napísaná číslovka v N pl.

A
B
C
D

A: jedni mládenci (N pl.)

B: jedni ženy (N pl.)

C: jedni šaty (N pl.)

D: jedni stromy (N pl.)

Úloha č. 8

Nájdi vetu, v ktorej je druhová číslovka v správnom tvare.

A
B
C
D

A: Starí rodičia vychovali dvoje detí.

B: Viackrát sa obzrela, akoby neverila ani jednému.

C: V novinách sa stretol s dvojakými predpoveďami počasia.

D: Deti nevedeli o pätorakích druhoch zvierat v ZOO.

Úloha č. 9

Nájdi vetu s číslovkou, ktorá je napísaná bezchybne.

A
B
C
D

A: Poslanec sa prihovoril k ôsmym občanom.

B: Povedala to jedním chlapcom.

C: V nepokojnom sne sa stretla s tisícimi otázkami.

D: Vybrali sa k dvadsiatimštyrom skalám.


Úloha č. 10

Vyhľadaj možnosť, v ktorej je správne napísaná číslovka.

A
B
C
D

A: V dvadsiatomsiedmom roku by chcel ukončiť vysokú školu.

B: Dvadsaťjedna pracovníčok obchodného domu dostalo odmenu.

C: V deň mojich tridsiatych siedmych narodenín sme boli v kine.

D: Máme zastúpenie v sedemdesiatych šiestich organizáciách.

Úloha č. 11

Text: posádka ôsm_ch mužov, v siedm_ch vetách, skončil ôsm_, hokejisti boli prv_, Sagan bol prv_. Správne doplnené i,y, í, ý je v možnosti

A
B
C
D

A: i, i, í, í, í

B: i, y, ý, í, ý

C: i, i, y, í, ý

D: i, i, ý, ý, ý

Úloha č. 12

Správny tvar číslovky je v možnosti ...

A
B
C
D

A: dvojo šiat v skrini

B: zo siedmych krajín prišli

C: viac krát meria

D: stodvadsaťjeden žiakov


Úloha č. 13

Správne napísaná násobná číslovka je v možnosti:

A
B
C
D

A: veľa raz

B: jeden ráz

C: mnoho ráz

D: dva ráz