Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: formálny

C: agresívny

D: citlivý

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: konflikt rolí

B: sociálny status

C: štruktúru

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: malé, veľké

D: formálne a neformálne


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne, neformálne

B: malé, veľké

C: vlastné, cudzie

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: dobré, zlé, priemerné

B: malé, formálne, vlastné

C: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

D: podľa nálady

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výzorom jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: so zamestnaním jednotlivca

D: s výškou jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: láska a porozumenie

B: odmeny a tresty

C: peniaze a sladkosti

D: hnev a krik

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pán riaditeľ

B: tvoji rodičia

C: pani učiteľka

D: pani prezidentka

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: rozdielne ciele a hodnoty

B: pocit spolupatričnosti

C: pocity radosti a hnevu

D: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: do mnohých

C: práve do dvoch

D: iba do jednej

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: miera posudzovania

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: spoločenská vlastnosť

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: citlivý

B: agresívny

C: formálny

D: spoločenský

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: schopnosť

B: konflikt rolí

C: sociálny status

D: štruktúru

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: malé, veľké

D: formálne a neformálne


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: malé, veľké

C: dobré, zlé

D: formálne, neformálne

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: podľa nálady

B: dobré, zlé, priemerné

C: malé, formálne, vlastné

D: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: so zamestnaním jednotlivca

B: s výškou jednotlivca

C: s výzorom jednotlivca

D: s duševnou aktivitou jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: hnev a krik

B: peniaze a sladkosti

C: odmeny a tresty

D: láska a porozumenie

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pani učiteľka

B: tvoji rodičia

C: pani prezidentka

D: pán riaditeľ

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocity radosti a hnevu

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocit spolupatričnosti

D: rozdielne ciele a hodnoty


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: do mnohých

B: iba do jednej

C: najviac do troch

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: spoločenská vlastnosť

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: miera posudzovania

D: začleňovanie sa človeka do spoločnosti