Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: agresívny

C: citlivý

D: formálny

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: sociálny status

B: konflikt rolí

C: štruktúru

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: formálne a neformálne

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: malé, veľké

C: dobré, zlé

D: formálne, neformálne

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

B: dobré, zlé, priemerné

C: malé, formálne, vlastné

D: podľa nálady

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výzorom jednotlivca

B: s výškou jednotlivca

C: so zamestnaním jednotlivca

D: s duševnou aktivitou jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: láska a porozumenie

B: odmeny a tresty

C: hnev a krik

D: peniaze a sladkosti

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: tvoji rodičia

B: pani učiteľka

C: pani prezidentka

D: pán riaditeľ

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: rozdielne ciele a hodnoty

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocity radosti a hnevu

D: pocit spolupatričnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: iba do jednej

B: do mnohých

C: najviac do troch

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

B: spoločenská vlastnosť

C: miera posudzovania

D: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: agresívny

C: citlivý

D: formálny

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: sociálny status

B: schopnosť

C: štruktúru

D: konflikt rolí

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne a neformálne

B: vlastné, cudzie

C: dobré, zlé

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne, neformálne

B: vlastné, cudzie

C: malé, veľké

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: malé, formálne, vlastné

B: podľa nálady

C: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

D: dobré, zlé, priemerné

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: so zamestnaním jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: s výškou jednotlivca

D: s výzorom jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: odmeny a tresty

B: láska a porozumenie

C: hnev a krik

D: peniaze a sladkosti

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: tvoji rodičia

B: pani prezidentka

C: pani učiteľka

D: pán riaditeľ

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocity radosti a hnevu

B: pocit spolupatričnosti

C: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

D: rozdielne ciele a hodnoty


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: iba do jednej

C: práve do dvoch

D: do mnohých

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

B: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

C: spoločenská vlastnosť

D: miera posudzovania