Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú len ohybné slovné druhy?

A
B
C
D

A: pods. mená, príd. mená, zámená, číslovky, slovesá

B: pods. mená, príd. mená, zámená, číslovky, citoslovcia

C: pods. mená, predložky, číslovky, spojky, slovesá

D: pods. mená, príslovky, slovesá, zámená, číslovky

Úloha č. 2

Ku ktorému pádu je priradená nesprávna pádová otázka? Kde je chyba?

A
B
C
D

A: N, kto? čo?

B: A, koho? čo?

C: G, komu? čomu?

D: L, o kom?, o čom?

Úloha č. 3

V ktorom z uvedených pádov je slovo kniha vyskloňované nesprávne?

A
B
C
D

A: I o knihe

B: A knihu

C: G z knihy

D: D knihe


Úloha č. 4

Kde sú obidve slová napísané gramaticky správne ( pozor na pravopis)

A
B
C
D

A: s kamarátkou, s kamarátkamy

B: s kamarátkov, s kamarátkami

C: z kamarátkou, z kamarátkami

D: s kamarátkou, s kamarátkami

Úloha č. 5

Kde sú obidve slovné spojenia napísané gramaticky správne?

A
B
C
D

A: pekní chlapec, pekný chlapci

B: pekný chlapec, pekný chlapci

C: pekný chlapec, pekní chlapci

D: pekní chlapec, pekní chlapci

Úloha č. 6

Kde sú iba osobné základné zámená?( nie privlastňovacie)

A
B
C
D

A: tvojho, ja, ich, s nimi, naša

B: ja, mňa, ju, teba, s ním

C: môj, ty, jeho, vaše, o tvojej

D: s tebou, naše, jeho, mne, moja


Úloha č. 7

V ktorej z možností sú obe číslovky napísané správne?

A
B
C
D

A: sedemdesiat tri, dvadsať šesť

B: dvadsiaty prvý, tridsaťšesť

C: odemdesiatydruhý, sedemnásty

D: päťdesiaty, tridsiatypiaty

Úloha č. 8

Vo vete : Prinesie mi tvoja sestra domáce úlohy? ....... sú slovné druhy v poradí:

A
B
C
D

A: sloveso, zámeno, príd. meno, PM, príd. meno, PM

B: sloveso, osob. zákl. zámeno, privl. zámeno, PM, príd.m, PM

C: sloveso, privl.zámeno,osob. zákl. zámeno, PM, príd. meno, PM

D:

Úloha č. 9

V ktorej z možností sú len prídavné mená?

A
B
C
D

A: tvoja, malý, chutné

B: pekná, najlepší, väčšie

C: biela, hotový, náš

D: štvrtý, tvrdá, mäkké


Úloha č. 10

V ktorej z možností sú všetky PM, vlastné aj všeobecné napísané správne?

A
B
C
D

A: Spišský hrad, Podunajská nížina, Venuša, Slovák

B: Spišský hrad, Podunajská nížina, Venuša, slovák

C: Spišský Hrad, Podunajská nížina, venuša, Slovák

D: Spišský hrad, Podunajská nížina, venuša, slovák