Úloha č. 1

Označ slová, ktoré sú IBA v ženskom rode:

A
B
C
D

A: ulica, elektráreň, dlaň, krv

B: váza, teľa, zbraň, chatrč

C: kosť, svadba, morča, myš

D: pištoľ, krieda, hudba, vlas

Úloha č. 2

Množné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: plurál

B: prulál

C: plulár

D: prulár

Úloha č. 3

Jednotné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: singurár

B: singurál

C: singulál

D: singulár


Úloha č. 4

Ktorý pád nemá predložku?

A
B
C
D

A: Nominatív

B: Inštrumentál

C: Akuzatív

D: Datív

Úloha č. 5

Ktorou pádovou otázkou sa pýtame na GENITÍV?

A
B
C
D

A: koho? čo?

B: o kom? o čom?

C: koho? čoho?

D: komu? čomu?

Úloha č. 6

Na ktorý PÁD sa pýtam otázkou KOMU? ČOMU?

A
B
C
D

A: Datív

B: Nominatív

C: Lokál

D: Akuzatív


Úloha č. 7

Otázkou PRED KÝM?- PRED ČÍM? sa pýtame na:

A
B
C
D

A: Genitív

B: Inštrumentál

C: Akuzatív

D: Lokál

Úloha č. 8

Predložka k/ku sa viaže k:

A
B
C
D

A: Nominatívu

B: Lokálu

C: Akuzatívu

D: Datívu

Úloha č. 9

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v akuzatíve?

A
B
C
D

A: nášmu

B: psovi

C: kosti

D: priniesol


Úloha č. 10

Predložky s/so sa používajú v:

A
B
C
D

A: Lokáli

B: Inštrumentáli

C: Genitíve

D: Akuzatíve

Úloha č. 11

Všetky slová v STREDNOM RODE sú:

A
B
C
D

A: kladivá, vysvedčenie, žriebä, vápno

B: učivo, papiere, kormidlo, víno

C: kúzlo, drevo, palce, umývadlo

D: svetlo, droždie, dievča, maska

Úloha č. 12

Ktoré slovo NIE JE v MUŽSKOM RODE?

A
B
C
D

A: pištoľ

B: veniec

C: mrakodrap

D: chlieb


Úloha č. 13

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v nominatíve?

A
B
C
D

A: Peter

B: kosti

C: priniesol

D: psovi

Úloha č. 14

Predložky z/zo sa spájajú so slovami v:

A
B
C
D

A: Datíve

B: Genitíve

C: Lokáli

D: Inštrumentáli

Úloha č. 15

Urč gramatické kategórie slovného spojenia "PRE CHLAPOV"

A
B
C
D

A: muž.r., pl., D

B: muž.r., sing., A

C: muž.r., pl., A

D: muž.r., mn.č., G


Úloha č. 16

Ktoré je to slovo? (žen.r., pl., D)

A
B
C
D

A: sestre

B: zvieratám

C: ku škole

D: učiteľkám

Úloha č. 17

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v datíve?

A
B
C
D

A: nášmu

B: kosti

C: Peter

D: psovi

Úloha č. 18

V LOKÁLI sú všetky slová:

A
B
C
D

A: v ruke, v rukách, do rúk, o rukaviciach

B: na stromoch, o škole, v učebnici, vo vlasoch

C: v pyžame, do ruky, po písomke, na streche

D: o mame, pred školou, na strome, vo vani


Úloha č. 19

Urč správne gramatické kategórie slovného spojenia "CEZ PRESTÁVKU "

A
B
C
D

A: muž.r., sing., G

B: žen.r., jedn.č., D

C: žen.r., pl., A

D: žen.r., sing., A

Úloha č. 20

Ktoré slovo má tieto gramatické kategórie? (STR.R., PL., I)

A
B
C
D

A: za oknami

B: pred kolesom

C: so žriebätkom

D: nad hlavami