Úloha č. 1

Vyber správne priradenie premien skupenstva k číslam v poradí 1,2,3,4,5

A
B
C
D

A: vyparovanie,skvapalňovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

B: vyparovanie,kondenzácia,sublimácia,tuhnutie,topenie

C: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,tuhnutie,topenie

D: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

Úloha č. 2

Rýchlosť vyparovania závisí od:

A
B
C
D

A: hmotnosti kvapaliny

B: farby kvapaliny

C: objemu kvapaliny

D: povrchu kvapaliny

Úloha č. 3

Medzi zmeny skupenstva nepatrí:

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: zohrievanie

C: topenie

D: desublimácia

Úloha č. 4

Vyparovanie vody prebieha pri teplote:

A
B
C
D

A: sto stupňov Celzia

B: varu

C: nula stupňov Celzia

D: každej

Úloha č. 5

Kde v prírode (podľa obrázka) dochádza ku kondenzácii?

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 1

D: 2

Úloha č. 6

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 2

B: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 3

C: Z nádoby 2 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 4

D: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 1

Úloha č. 7

Rýchlosť vyparovania kvapaliny závisí od:

A
B
C
D

A: veľkosti povrchu kvapaliny, tlaku,odstraňovania pár,objemu

B: teploty,tlaku,objemu,hustoty,druhu

C: teploty,veľkosti povrchu kvapaliny, hmotnosti,druhu

D: veľkosti povrchu kvapaliny, teploty,odstraňovania pár,druhu

Úloha č. 8

Vyparovanie je zmena skupenstva:

A
B
C
D

A: kvapalného na plynné

B: plynného na kvapalné

C: tuhého na plynné

D: tuhého na kvapalné