Úloha č. 1

Vyber správne priradenie premien skupenstva k číslam v poradí 1,2,3,4,5

A
B
C
D

A: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,tuhnutie,topenie

B: vyparovanie,kondenzácia,sublimácia,tuhnutie,topenie

C: vyparovanie,skvapalňovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

D: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

Úloha č. 2

Rýchlosť vyparovania závisí od:

A
B
C
D

A: farby kvapaliny

B: objemu kvapaliny

C: hmotnosti kvapaliny

D: povrchu kvapaliny

Úloha č. 3

Medzi zmeny skupenstva nepatrí:

A
B
C
D

A: topenie

B: desublimácia

C: vyparovanie

D: zohrievanie


Úloha č. 4

Vyparovanie vody prebieha pri teplote:

A
B
C
D

A: sto stupňov Celzia

B: každej

C: nula stupňov Celzia

D: varu

Úloha č. 5

Kde v prírode (podľa obrázka) dochádza k vyparovaniu?

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 1

D: 2

Úloha č. 6

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 3

B: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 1

C: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 2

D: Z nádoby 2 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 4


Úloha č. 7

Rýchlosť vyparovania kvapaliny závisí od:

A
B
C
D

A: veľkosti povrchu kvapaliny, teploty,odstraňovania pár,druhu

B: veľkosti povrchu kvapaliny, tlaku,odstraňovania pár,objemu

C: teploty,veľkosti povrchu kvapaliny, hmotnosti,druhu

D: teploty,tlaku,objemu,hustoty,druhu

Úloha č. 8

Vyparovanie je zmena skupenstva:

A
B
C
D

A: tuhého na kvapalné

B: tuhého na plynné

C: plynného na kvapalné

D: kvapalného na plynné

Úloha č. 9

Medzi prchavé látky nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: benzín

C: ortuť

D: acetón


Úloha č. 10

Pri zapnutom ventilátore v miestnosti sa mokré prádlo skôr vysuší. Prečo?

A
B
C
D

A: Ventilátorom ochladzujeme prádlo.

B: Prúdiaci vzduch zväčšuje objem prádla.

C: Lebo prúdením vzduchu sa odstraňujú vodné pary.

D: Ventilátor ohrieva prádlo.