Úloha č. 1

Čo je kružnica?

A
B
C
D

A: množina úsečiek rovnako vzdialených od stredu

B: mn. bodov , ktorých vzdialenosť je rovnaká a menšia ako r

C: bod rovnako vzdialený od stredu

D: množina bodov rovnako vzdialených od stredu

Úloha č. 2

Každá úsečka, ktorej krajné body ležia na obvode kružnici sa nazýva:

A
B
C
D

A: sečnica

B: tetiva

C: doytčnica

D: polomer

Úloha č. 3

Priemer označujeme:

A
B
C
D

A: d

B: p

C: S

D: r


Úloha č. 4

Akú hodnotu predstavuje π:

A
B
C
D

A: 4,13

B: 3,14

C: 2,78

D: 3,41

Úloha č. 5

Na obrázku úsečka PQ je:

A
B
C
D

A: polomer

B: tetiva

C: priemer

D: sečnica

Úloha č. 6

Aký je vzorec na výpočet obvodu kružnice, kruhu?

A
B
C
D

A: o=π.d

B: d=π.r

C: d=2.r

D: o=π.r


Úloha č. 7

Ktorá priamka na obrázku je nesečnica:

A
B
C
D

A: r

B: p

C: t

D: PQ

Úloha č. 8

Ak priemer kruhu je 13 cm. Aký je jeho plomer?

A
B
C
D

A: 75 dm

B: 26 cm

C: 2,6 dm

D: 6,5 cm

Úloha č. 9

Ako sa volajú kružnice, ktoré majú spoločný stred a odlišný polomer?

A
B
C
D

A: Tálesové kružnice

B: kruhy

C: medzikružie

D: sústredené kružnice


Úloha č. 10

Vypočítaj dĺžku kružnice v dm, ktorej polomer je 23cm.

A
B
C
D

A: 10,444 dm

B: 144,44 cm

C: 14,444 dm

D: 144 dm

Úloha č. 11

Obvod kruhu je 56,52 mm. Aký je jeho priemer?

A
B
C
D

A: 9 mm

B: 18 dm

C: 18 mm

D: 9 cm