Úloha č. 1

K podstatnému menu SESTRE priraď vhodné prídavné meno

A
B
C
D

A: dobrosrdečnosť

B: dobrá

C: dobrej

D: dobrota

Úloha č. 2

K prídavnému menu STARÝ priraď správne prídavné meno s opačným významom.

A
B
C
D

A: mladosť

B: staroba

C: mladý

D: mladé

Úloha č. 3

Vo vete Mladý zajac sa vybral na chutné bylinky a cestou stretol hladnú líšku. sú tieto prídavné mená:

A
B
C
D

A: mladý, chutné, hladnú

B: mladý, zajac, chutné

C: líšku, bylinky, hladnú

D: zajac, bylinky, cestou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v mužskom rode v singulári?

A
B
C
D

A: biely, farebný, ostré, pekný

B: pracovitý, múdre, dobro, oranžový

C: vyzbrojený, ohnivý, lenivý, šikovný

D: pracovitý, múdry, dobré, oranžový

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v ženskom rode v pluráli?

A
B
C
D

A: zlatá, dobrý, šikovné, milá

B: zlaté, dobré, šikovné, milé

C: zlatá, dobrá, šikovné, milá

D: zlatá, dobrá, šikovné, milo

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v strednom rode v pluráli?

A
B
C
D

A: pomalé, pomalý, pomaličky

B: dobré, dobrota, dobrá

C: plniace, naplnené, plné

D: dobré, dobrodružný, veselé


Úloha č. 7

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v Lokáli Singuláru?

A
B
C
D

A: žltých vlasoch, dobrých výletoch, šikovných hrách

B: žltom vlase, dobrom výlete, šikovnej hre

C: na peknej tvári, dobrých ženách, šikovných rukách

D: žltom vlase, dobrý výlet, šikovnej hre

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená v Genitíve Plurálu?

A
B
C
D

A: vysokých skál, sladkých cukríkov, pekných sukní

B: vysokej skaly, sladkého cukríka, peknej sukni

C: vysokých skál, sladkým cukríkom, pekných sukniach

D: vysokých skál, sladkých cukríkov, peknými sukňami

Úloha č. 9

Urč gramatické kategórie prídavného mena vo vete. Mamička odišla od neposlušného Petra.

A
B
C
D

A: MR, singulár, Gentív

B: MR, plurál, Gentív

C: MR, singulár, Datív

D: MR, singulár, Lokál


Úloha č. 10

Urč gramatické kategórie prídavného mena vo vete. Pozorovali čudnú stopu na zemi.

A
B
C
D

A: ženský rod, singulár, akuzatív

B: ženský rod, plurál, akuzatív

C: ženský rod, singulár, nominatív

D: ženský rod, singulár, lokál

Úloha č. 11

Zakrúžkuj správnu možnosť so správne gramaticky napísanými slovami.

A
B
C
D

A: s vysokých stromov, s dobrou mamou, z ružovým kvetom

B: z vysokých stromov, s dobrou mamou, z ružovým kvetom

C: z vysokých stromov, z dobrou mamou, s ružovým kvetom

D: z vysokých stromov, s dobrou mamou, s ružovým kvetom

Úloha č. 12

Urč gramatické kategórie slovného spojenie mladú mamičku

A
B
C
D

A: ŽR, singulár, lokál

B: ŽR, singulár, akuzatív

C: ŽR, singulár, datív

D: ŽR, plurál, akuzatív