Úloha č. 1

Riešenie nerovnice $\frac{(x-1)^{2}.(x+2).5x}{(x-4).(x-5)^{2}}\geq0$ obsahuje interval

A
B
C
D

A: < 5, ∞ )

B: < 0, 1 >

C: (4,∞)

D: < -2, 0 >

Úloha č. 2

Riešenie nerovnice $(x+3)^{3}.(2x-1).(x^{2}+1).(1-5x)^{2}< 0$ obsahuje interval

A
B
C
D

A: (-3, 1/2)

B: (1/2,∞)

C: (-5, 1/5)

D: (-3,0)

Úloha č. 3

Riešte rovnicu v R: (6-x).(2x-5)+30=0

A
B
C
D

A: Rovnica má dva nezáporné korene

B: Obidva korene rovnice sú z intervalu (-3, 5)

C: Súčet koreňov rovnice je číslo 8

D: Rovnica nemá riešenie v R


Úloha č. 4

Určte číslo „k“ tak, aby jeden koreň rovnice $ x^{2}-5.x+k= 0 $ bol rovný 3

A
B
C
D

A: také k neexistuje

B: k patrí intervalu (-2, 7)

C: k je viac ako 7

D: k je menej ako -2

Úloha č. 5

Riešením rovnice $\frac{x+1}{x}-\frac{x}{x+1}=2$ v obore reálnych čísel :

A
B
C
D

A: sú dve kladné čísla

B: sú dve navzájom opačné čísla

C: sú dve záporné čísla

D: je jedno číslo