Úloha č. 1

Riešenie nerovnice $\frac{(x-1)^{2}.(x+2).5x}{(x-4).(x-5)^{2}}\geq0$ obsahuje interval

A
B
C
D

A: < 0, 1 >

B: (4,∞)

C: < 5, ∞ )

D: < -2, 0 >

Úloha č. 2

Riešenie nerovnice $(x+3)^{3}.(2x-1).(x^{2}+1).(1-5x)^{2}< 0$ obsahuje interval

A
B
C
D

A: (-3,0)

B: (-5, 1/5)

C: (1/2,∞)

D: (-3, 1/2)

Úloha č. 3

Riešte rovnicu v R: (6-x).(2x-5)+30=0

A
B
C
D

A: Súčet koreňov rovnice je číslo 8

B: Rovnica nemá riešenie v R

C: Rovnica má dva nezáporné korene

D: Obidva korene rovnice sú z intervalu (-3, 5)


Úloha č. 4

Určte číslo „k“ tak, aby jeden koreň rovnice $ x^{2}-5.x+k= 0 $ bol rovný 3

A
B
C
D

A: také k neexistuje

B: k patrí intervalu (-2, 7)

C: k je menej ako -2

D: k je viac ako 7

Úloha č. 5

Riešením rovnice $\frac{x+1}{x}-\frac{x}{x+1}=2$ v obore reálnych čísel :

A
B
C
D

A: sú dve záporné čísla

B: sú dve kladné čísla

C: sú dve navzájom opačné čísla

D: je jedno číslo