Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: ρ

B: d

C: V

D: m

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: mililiter

B: liter

C: decimeter kubický

D: meter kubický

Úloha č. 3

4,7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 4,7

B: 4700

C: 0,0047

D: 470


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: rovnakú

B: nedá sa určiť

C: rozličnú

D: závisí to do hmotnosti

Úloha č. 5

Telesá z rovnakých látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: závisí od objemu

B: nedá sa určiť

C: rovnakú

D: rozličnú

Úloha č. 6

Hustotu kvapalných látok meriame ...................................

A
B
C
D

A: hustomerom

B: hustometrom

C: odmerným valcom

D: rovnoramennými váhami


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 6110 g/cm3

B: 6,110 kg/m3

C: 6110 kg/m3

D: 611 kg/m3

Úloha č. 8

Z nasledujúcich jednotiek vyber tú, ktorá nie je jednotka hmotnosti

A
B
C
D

A: hl

B: q

C: g

D: mg

Úloha č. 9

Hustotu látky vypočítame, ak hmotnosť telesa z tejto látky .......................................jeho objemom.

A
B
C
D

A: sčítame

B: delíme

C: odčítame

D: násobíme


Úloha č. 10

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 2,07 kg = 207 g

B: 0,8 kg = 80g

C: 4,2 kg = 4200g

D: 0,17g= 17000mg

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = m : V

B: ρ = V . m

C: ρ = V : m

D: ρ = m . V

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: viac

B: nezávisí od hmotnosti

C: menej

D: nedá sa určiť


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: sa vznáša

B: klesá ku dnu

C: pláva

D: nedá sa určiť

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: klesá ku dnu

B: potápa sa

C: vznáša sa

D: pláva

Úloha č. 15

polystyrén vo vode

A
B
C
D

A: klesá ku dnu

B: vznáša sa

C: pláva

D: potopí sa


Úloha č. 16

Guľôčka z plastelíny vo vode

A
B
C
D

A: pláva

B: klesá ku dnu

C: vznáša sa

D: ani neklesá ani nepláva

Úloha č. 17

vrecúško s vodou bude v kvapaline

A
B
C
D

A: plávať

B: časť vrecúška bude nad hladinou

C: vznášať sa

D: klesať ku dnu

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: h, gram

B: m , kilogram

C: h, kilogram

D: m, gram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: g/ dm3

B: kg/m3

C: kg/ dm3

D: g/cm3

Úloha č. 20

Vyber správny výsledok

A
B
C
D

A: 788ml = 7,88 cm3

B: 70 ml = 0,070 dm3

C: 6,4 m3 = 64 dm3

D: 4 hl = 4000 l