Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: ρ

B: d

C: m

D: V

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: liter

C: mililiter

D: decimeter kubický

Úloha č. 3

4,7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 0,0047

B: 4700

C: 4,7

D: 470


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: rozličnú

B: závisí to do hmotnosti

C: nedá sa určiť

D: rovnakú

Úloha č. 5

Telesá z rovnakých látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: závisí od objemu

B: nedá sa určiť

C: rozličnú

D: rovnakú

Úloha č. 6

Hustotu kvapalných látok meriame ...................................

A
B
C
D

A: rovnoramennými váhami

B: hustometrom

C: hustomerom

D: odmerným valcom


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 6,110 kg/m3

B: 6110 kg/m3

C: 6110 g/cm3

D: 611 kg/m3

Úloha č. 8

Z nasledujúcich jednotiek vyber tú, ktorá nie je jednotka hmotnosti

A
B
C
D

A: g

B: q

C: hl

D: mg

Úloha č. 9

Hustotu látky vypočítame, ak hmotnosť telesa z tejto látky .......................................jeho objemom.

A
B
C
D

A: delíme

B: násobíme

C: sčítame

D: odčítame


Úloha č. 10

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 4,2 kg = 4200g

B: 0,17g= 17000mg

C: 2,07 kg = 207 g

D: 0,8 kg = 80g

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = m : V

B: ρ = m . V

C: ρ = V . m

D: ρ = V : m

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: nezávisí od hmotnosti

C: viac

D: menej


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: pláva

B: sa vznáša

C: nedá sa určiť

D: klesá ku dnu

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: klesá ku dnu

B: vznáša sa

C: potápa sa

D: pláva

Úloha č. 15

polystyrén vo vode

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: klesá ku dnu

C: potopí sa

D: pláva


Úloha č. 16

Guľôčka z plastelíny vo vode

A
B
C
D

A: ani neklesá ani nepláva

B: klesá ku dnu

C: vznáša sa

D: pláva

Úloha č. 17

vrecúško s vodou bude v kvapaline

A
B
C
D

A: klesať ku dnu

B: vznášať sa

C: plávať

D: časť vrecúška bude nad hladinou

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: h, gram

B: m , kilogram

C: m, gram

D: h, kilogram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: kg/m3

B: g/ dm3

C: kg/ dm3

D: g/cm3

Úloha č. 20

Vyber správny výsledok

A
B
C
D

A: 70 ml = 0,070 dm3

B: 788ml = 7,88 cm3

C: 6,4 m3 = 64 dm3

D: 4 hl = 4000 l