Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: V

B: m

C: ρ

D: d

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: mililiter

B: decimeter kubický

C: meter kubický

D: liter

Úloha č. 3

4,7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 4,7

B: 470

C: 0,0047

D: 4700


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: závisí to do hmotnosti

B: nedá sa určiť

C: rovnakú

D: rozličnú

Úloha č. 5

Telesá z rovnakých látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: závisí od objemu

B: nedá sa určiť

C: rozličnú

D: rovnakú

Úloha č. 6

Hustotu kvapalných látok meriame ...................................

A
B
C
D

A: hustomerom

B: rovnoramennými váhami

C: odmerným valcom

D: hustometrom


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 611 kg/m3

B: 6110 g/cm3

C: 6,110 kg/m3

D: 6110 kg/m3

Úloha č. 8

Z nasledujúcich jednotiek vyber tú, ktorá nie je jednotka hmotnosti

A
B
C
D

A: hl

B: mg

C: q

D: g

Úloha č. 9

Hustotu látky vypočítame, ak hmotnosť telesa z tejto látky .......................................jeho objemom.

A
B
C
D

A: odčítame

B: násobíme

C: delíme

D: sčítame


Úloha č. 10

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 2,07 kg = 207 g

B: 4,2 kg = 4200g

C: 0,17g= 17000mg

D: 0,8 kg = 80g

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = V : m

B: ρ = m . V

C: ρ = m : V

D: ρ = V . m

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: menej

B: nezávisí od hmotnosti

C: nedá sa určiť

D: viac


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: pláva

B: sa vznáša

C: klesá ku dnu

D: nedá sa určiť

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: potápa sa

C: klesá ku dnu

D: pláva

Úloha č. 15

polystyrén vo vode

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: klesá ku dnu

C: potopí sa

D: pláva


Úloha č. 16

Guľôčka z plastelíny vo vode

A
B
C
D

A: pláva

B: klesá ku dnu

C: ani neklesá ani nepláva

D: vznáša sa

Úloha č. 17

vrecúško s vodou bude v kvapaline

A
B
C
D

A: časť vrecúška bude nad hladinou

B: plávať

C: vznášať sa

D: klesať ku dnu

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: m , kilogram

B: h, gram

C: h, kilogram

D: m, gram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: g/ dm3

B: kg/m3

C: kg/ dm3

D: g/cm3

Úloha č. 20

Vyber správny výsledok

A
B
C
D

A: 4 hl = 4000 l

B: 70 ml = 0,070 dm3

C: 788ml = 7,88 cm3

D: 6,4 m3 = 64 dm3