Úloha č. 1

Teplota ako fyzikálny veličina vyjadruje stav telesa.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D:

Úloha č. 2

Na meranie teploty telesa používame ....

A
B
C
D

A: Tlakomer

B: Hustomer

C: Teplomer

D: Odmerný válec

Úloha č. 3

Fyzikálnou jednotkou pre meranie teploty v Európe je ....

A
B
C
D

A: Mililiter - ml

B: Stupeň celzia - °C

C: Stupeň fahrenheit - °F

D: Stupeň kelvín - °K


Úloha č. 4

Priekopníkom v meraní teploty a autor prvej stupnice teplomeru bol ...

A
B
C
D

A: Andres Celsius

B: Vinnetou

C: Leonardo Celsius

D: Abraham Linkoln

Úloha č. 5

Akým teplomerom by si meral bod varu vody?

A
B
C
D

A: Laboratórny teplomer

B: Lekársky ortuťový teplomer

C: Bimetalický teplomer

D: Liehový vonkajší teplomer

Úloha č. 6

Základná jednotka času je .....

A
B
C
D

A: Sekunda - s

B: Minúta - min

C: Hodina - h

D: milisekunda - ms


Úloha č. 7

2 h = 120 min

A
B
C
D

A: Pravda

B:

C: Nepravda

D:

Úloha č. 8

1 h = 3600 s

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D:

Úloha č. 9

1 deň = 24,5 h

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C: Nepravda

D:


Úloha č. 10

Na presné meranie časového úseku, napríklad beh na 60 metrov by si použil ....

A
B
C
D

A: Kyvadlové hodiny

B: Ručičkové hodiny

C: Presýpacie hodiny

D: Stopky

Úloha č. 11

A
B
C
D

A: Graf dennej teploty v priebehu času.

B: Graf zmeny nočnej teploty.

C: Graf teploty vody pred varom

D: Graf tlaku vzduchu na Lomnickom štíte.

Úloha č. 12

Aká bola, podľa grafu na obrázku, priemerná teplota v priebehu dňa?

A
B
C
D

A: 14°C

B: 10°C

C: 15°C

D: 20°C


Úloha č. 13

Súčtom nameraných hodnôt teploty a ich vydelením počtom meraní dostaneme výsledok ...

A
B
C
D

A: podpriemernej teploty

B: :-)

C: priemernej teploty

D: nadpriemernej teploty

Úloha č. 14

Čo je to vyparovanie?

A
B
C
D

A: Premena plynu na kvapalinu.

B: Premena kvapaliny na plyn.

C: Ranná hmla.

D: Premena kvapaliny na plyn prebiehajúca v celom objeme.

Úloha č. 15

Na rýchlosť vyparovania vody vplýva jej teplota.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D:


Úloha č. 16

Na rýchlosť vyparovania kvapaliny nevplýva teplota okolia.

A
B
C
D

A: Pravda

B: Nepravda

C:

D:

Úloha č. 17

Kvapaliny, ktoré sa pri bežnej teplote vyparujú rýchlejšie ako voda nazývame .....

A
B
C
D

A: nestabilné látky.

B: prchavé látky

C: nevyparovateľné látky.

D:

Úloha č. 18

Prúdiaci vzduch nad hladinou kvapaliny urýchľuje jej vyparovanie.

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C: Nepravda

D:


Úloha č. 19

Ktorá charakteristika varu je správna?

A
B
C
D

A: Var je vyparovanie kvapaliny z celého jej objemu.

B: Var je proces vzniku bubliniek na stenách nádoby s vodou.

C: Var je samovoľné prebublávanie kvapaliny pri znížení teploty

D: Var je proces vznikajúci pri prudkom ohriatí vody pod 100°C.

Úloha č. 20

Ako sa zmení teplota varu kvapaliny, ak je nad jej hladinou menší tlak?

A
B
C
D

A: Teplota varu sa zvýši.

B:

C: Teplota varu sa nezmení.

D: Teplota varu klesne.

Úloha č. 21

Na Lomnickom štíte zovrie voda pri teplote 85°C.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D: