Úloha č. 1

Teplota ako fyzikálny veličina vyjadruje stav telesa.

A
B
C
D

A: Nepravda

B: Pravda

C:

D:

Úloha č. 2

Na meranie teploty telesa používame ....

A
B
C
D

A: Hustomer

B: Teplomer

C: Odmerný válec

D: Tlakomer

Úloha č. 3

Fyzikálnou jednotkou pre meranie teploty v Európe je ....

A
B
C
D

A: Stupeň kelvín - °K

B: Stupeň fahrenheit - °F

C: Mililiter - ml

D: Stupeň celzia - °C


Úloha č. 4

Priekopníkom v meraní teploty a autor prvej stupnice teplomeru bol ...

A
B
C
D

A: Abraham Linkoln

B: Leonardo Celsius

C: Vinnetou

D: Andres Celsius

Úloha č. 5

Akým teplomerom by si meral bod varu vody?

A
B
C
D

A: Laboratórny teplomer

B: Liehový vonkajší teplomer

C: Bimetalický teplomer

D: Lekársky ortuťový teplomer

Úloha č. 6

Základná jednotka času je .....

A
B
C
D

A: Sekunda - s

B: milisekunda - ms

C: Hodina - h

D: Minúta - min


Úloha č. 7

2 h = 120 min

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C:

D: Pravda

Úloha č. 8

1 h = 3600 s

A
B
C
D

A:

B:

C: Pravda

D: Nepravda

Úloha č. 9

1 deň = 24,5 h

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D:


Úloha č. 10

Na presné meranie časového úseku, napríklad beh na 60 metrov by si použil ....

A
B
C
D

A: Kyvadlové hodiny

B: Presýpacie hodiny

C: Stopky

D: Ručičkové hodiny

Úloha č. 11

A
B
C
D

A: Graf tlaku vzduchu na Lomnickom štíte.

B: Graf dennej teploty v priebehu času.

C: Graf zmeny nočnej teploty.

D: Graf teploty vody pred varom

Úloha č. 12

Aká bola, podľa grafu na obrázku, priemerná teplota v priebehu dňa?

A
B
C
D

A: 14°C

B: 20°C

C: 15°C

D: 10°C


Úloha č. 13

Súčtom nameraných hodnôt teploty a ich vydelením počtom meraní dostaneme výsledok ...

A
B
C
D

A: podpriemernej teploty

B: :-)

C: nadpriemernej teploty

D: priemernej teploty

Úloha č. 14

Čo je to vyparovanie?

A
B
C
D

A: Ranná hmla.

B: Premena kvapaliny na plyn prebiehajúca v celom objeme.

C: Premena kvapaliny na plyn.

D: Premena plynu na kvapalinu.

Úloha č. 15

Na rýchlosť vyparovania vody vplýva jej teplota.

A
B
C
D

A: Nepravda

B: Pravda

C:

D:


Úloha č. 16

Na rýchlosť vyparovania kvapaliny nevplýva teplota okolia.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C:

D: Pravda

Úloha č. 17

Kvapaliny, ktoré sa pri bežnej teplote vyparujú rýchlejšie ako voda nazývame .....

A
B
C
D

A:

B: prchavé látky

C: nevyparovateľné látky.

D: nestabilné látky.

Úloha č. 18

Prúdiaci vzduch nad hladinou kvapaliny urýchľuje jej vyparovanie.

A
B
C
D

A:

B: Nepravda

C: Pravda

D:


Úloha č. 19

Ktorá charakteristika varu je správna?

A
B
C
D

A: Var je vyparovanie kvapaliny z celého jej objemu.

B: Var je samovoľné prebublávanie kvapaliny pri znížení teploty

C: Var je proces vzniku bubliniek na stenách nádoby s vodou.

D: Var je proces vznikajúci pri prudkom ohriatí vody pod 100°C.

Úloha č. 20

Ako sa zmení teplota varu kvapaliny, ak je nad jej hladinou menší tlak?

A
B
C
D

A: Teplota varu sa zvýši.

B: Teplota varu klesne.

C:

D: Teplota varu sa nezmení.

Úloha č. 21

Na Lomnickom štíte zovrie voda pri teplote 85°C.

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C:

D: Nepravda