Úloha č. 1

Koľko je celých čísel menších ako 110 a súčasne väčších ako - 28?

A
B
C
D

A: 137

B: 136

C: 82

D: 138

Úloha č. 2

Vypočítajte: l -3,6 l – l 5,7 l + l 0 l =

A
B
C
D

A: -9,3

B: -2,1

C: 2,1

D: 9,3

Úloha č. 3

Pred odchodom do školy si Peter pozrel teplomer a ten ukazoval teplotu -6,5°C, po príchode zo školy ukazoval 2,7°C. O koľko stupňov stúpla teplota?

A
B
C
D

A: 9,2

B: 3,8

C: 2,7

D: 6,5


Úloha č. 4

Dvaja kamaráti, Martin a Juraj, sa dohodli, že za výhry si budú zapisovať + 20 bodov a za prehry -15 bodov. Juraj sedemkrát prehral a trikrát vyhral. Aké bolo jeho výsledné skóre?

A
B
C
D

A: - 45

B: - 5

C: 45

D: 5

Úloha č. 5

6. Myslím si číslo, zväčším ho o 6. Zväčšené číslo zmenším o 9, výsledok vynásobím číslom -2. Súčin predelím číslom -6 a dostanem číslo -10. Aké číslo som si myslela?

A
B
C
D

A: 10

B: -27

C: 0

D: 27

Úloha č. 6

Rozmery obdĺžnika sú a, b. Rozmer a zväčšíme štvornásobne. Rozmer b zmenšíme o 5. Aký bude obvod obdĺžnika, zapíš výrazom?

A
B
C
D

A: O = 8a + 2b -5

B: O = 8a + 2b - 10

C: O = 4a + b - 5

D: O = 8a + 2b +10


Úloha č. 7

Vypočítaj hodnotu výrazu (3x-7)/6 pre x = -2

A
B
C
D

A: 13/6

B: -1/6

C: -13/6

D: 1/6

Úloha č. 8

Zapíš súradnice bodu A a bodu B zobrazeného v pravouhlej súradnicovej sústave:

A
B
C
D

A: A [-1,2] B [-1,0]

B: A [-1,-1] B [0,1]

C: A [2,-1] B [-1,0]

D: A [-1,2] B [0,-1]

Úloha č. 9

Zapíšte výrazom s premennou: súčet rozdielu a podielu neznámej d a čísla -6

A
B
C
D

A: (d + 6) + (d : (-6))

B: (d : 6) + (d -6)

C: (d – 6) + (d : (-6))

D: (d – 6) + (d : 6)


Úloha č. 10

Vypočítajte, zjednodušte výraz: 6 x – 0,5 y - (- 49x +28y - 14) : (-7)

A
B
C
D

A: 13x + 4,5y -2

B: -x + 3,5y + 2

C: - x - 3,5 y -2

D: -x +3,5y -2

Úloha č. 11

Riešením rovnice -3 – 4. (2c + 1) + 9c = -15 je:

A
B
C
D

A: 23

B: -23

C: -8

D: 8

Úloha č. 12

Vyjadri neznámu b zo vzorca O = 2. (a + b):

A
B
C
D

A: b = (2a – o ) : 2

B: b = O - 2a :2

C: b = O :2 -a

D: b = 2a – o : 2


Úloha č. 13

Vyber správny opačný výraz k zadanému výrazu – (- 3x -7)

A
B
C
D

A: -3x + 7

B: 3x +7

C: 3x -7

D: - 3x -7

Úloha č. 14

Hodnota číselného výrazu: – (-2 + 3 . 5) -3 - 5 . (-1)

A
B
C
D

A: -11

B: -13

C: 13

D: 11

Úloha č. 15

Vypočítaj súčet a rozdiel najmenšieho a najväčšieho čísla z čísel -2, 3, 4, 5, -6; súčet označ písmenom S a rozdiel písmeno R

A
B
C
D

A: S = -1; R = 11

B: S = -1; R = - 11

C: S = -8; R = - 4

D: S = 8; R = 4


Úloha č. 16

Ktoré celé číslo leží na číselnej osi v strede medzi číslami -124 a 112?

A
B
C
D

A: 0

B: -12

C: 118

D: -6