Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 2^3

B: 3^7

C: 3^2^2

D: ani jedna z uvedených možností nie je správna

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: 57

B: 41

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 38

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 134

B: 34

C: 152

D: 52


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: √64

B: 8^2

C: √8

D: 2^8

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: dva

B: tri

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: štyri

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: vždy pravdivé

B: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá

C: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

D: ani jedna z uvedených možností


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: vždy pravdivé

C: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

D: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá