Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 3^7

B: 3^2^2

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 2^3

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: 38

C: 41

D: 57

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 52

B: 152

C: 34

D: 134


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: √64

B: √8

C: 8^2

D: 2^8

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: tri

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: dva

D: štyri

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá

B: vždy pravdivé

C: ani jedna z uvedených možností

D: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

B: ani jedna z uvedených možností

C: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

D: vždy pravdivé