Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 3^7

B: 2^3

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 3^2^2

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: 41

C: 38

D: 57

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 34

B: 52

C: 134

D: 152


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: 8^2

B: √8

C: 2^8

D: √64

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: tri

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: dva

D: štyri

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

B: ani jedna z uvedených možností

C: vždy pravdivé

D: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

B: ani jedna z uvedených možností

C: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

D: vždy pravdivé